geneza-konstytucji-pisanej-i-proces-jej-uchwalania

advertisement
2
3.Geneza konstytucji pisanej W krajach zachodnich była silna władza monarchsza (król sam
stanowił prawo, sam wydawał wyroki). W XVII - XVIII wieku rozważono, aby ograniczyć władzę
monarchszą. Król miał być, ale władzę sprawować miał za zgodą innych ludzi. Przedstawiciele
oświecenia francuskiego opracowali koncepcję i tam ograniczyli władzę.
Poglądy Jana Jakuba Reusseau przedstawiciela Szkoły Prawa Natury - zgodnie z prawem natury
ludzie rodzą się i są wolni i równi. Konstytucja jest przejawem mowy społecznej (1 - umówił się
najpierw każdy z każdym jak mają wyglądać rządy, 2 - cała zbiorowość zawiera umowę z władcą).
Za zgodą tej zbiorowości parlament będzie ustanawiała król będzie wykonywał ustawę.Wczesne
konstytucje nie zawierały praw człowieka, obywatela.W 1647 roku opublikowano tzw.umowy ludu
które były pierwszymi projektami konstytucji pisanej w Europie .Pierwsza konstytucja powstała w
1787 roku była to konstytucja Stanów Zjednoczonych. Miejsce króla zajmuje prezydent. Posiadała
ona 7 artykułów, nie dotyczyła praw i wolności obywatela. Określone są kompetencje
poszczególnych władz. W 1791 roku wprowadzono pierwszych 10 poprawek. Znajdują się w nich
prawa i wolności człowieka (Deklaracja praw człowieka). Pierwsze akty konstytucyjne w Europie
pojawiły się u schyłku XVIII. we Francji i Polsce. Podczas Rewolucji Francuskiej uchwalono
Deklarację Praw,która głosiła wolność i równość obywateli.Później włączono ją do konstytucji
francuskiej z 3.09.1791r.Po przejęciu władzy przez jakobinów,Konwent Narodowy uchwala
konstytucje jakobińską w 1793r-ustrój republikański.Ta konstytucja jednak nie weszła w życie i
stworzono nową konstytucję oparta na dwóch poprzednich w 1795r.Stała ona na gruncie podziału
władz,przywracała ograniczone i pośrednie wybory do instytucji przedstawicielskich,dwuizbowy
parlament.Kolejną najstarszą konstytucją jest Konstytucja 3 Maja 1791r.Przyjęto w niej zasadę że
każda decyzja króla powinna posiadać podpis właściwego ministra,który odpowiada przed Sejmem.
Czynniki, które wpłynęły na powstanie konstytucji pisanej: 1.poglądy szkoły natury w myśl której
władza państwowa winna być ogranicz. przez przyrodzone prawa jednostki, 2. koncepcja umowy
społecznej jako swoisty między rządzonymi a rządzącymi,(rozum to najważniejsze. źródło
poznania rzeczywistości.) 3. teoria podziału władzy w ujęciu monteskiuszowskim, według. której
wolność jednostki może być zagwarantowana jedynie tam, gdzie władza jest podzielona między
różne wzajemnie się hamujące organy. 4. wolność i równość wszystkich obywateli 5. szkoła
pozytywizmu prawnego, której przedstawiciele przywiązywali wagę do prawa pisanego. 4.Treść
konstytucji jako ustawy zasadniczej
(…)
… do którego należy władza najwyższa w państwie,oraz z ustaleniem form w jakich suweren
powinien władzę sprawować.Wykształciły się 4 podstawowe rozwiązania:
-suwerenem jest monarcha,on nadaje konstytucję
-konstytucja zostaje przyjęta w odze referendum -konstytucję uchwala specjalnie do tego celu
powołany organ przedstawicielski(konstytuanta)
-konstytucja uchwalona jest przez parlament,który funkcjonuje wówczas…
Prawo konstytucyjne - wykład - moc prawna konstytucji
Wykład- Konstytucja giętka i sztywna, Konstytucja mała i duża, Prowizorium konstytucyjne, Cechy
szczególne konstytucji
Mała konstytucja-zakres przedmiotowy i funkcje
SYSTEMY POLITYCZNE W EUROPIE KONSTYTUCJA- Wykład
Prawo konstytucyjne - wykład 7 - Konstytucje rozszerzane
Rodzaje konstytucji
Reklama































.
Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download