rodzaje-konstytucji

advertisement
Konstytucja w sensie formalnym i materialnym Konstytucja w sensie materialnym -obejmuje normy
prawne (również normy prawa zwyczajowego dotyczące zasad ustroju państwowego, organizacji i
funkcjonowania państwa i określające status jednostki w państwie. Przykładem takiej konstytucji
jest konstytucja Wielkiej Brytanii. Bez trudu można przy tym zauważyć, że pojęcie konstytucji
materialnej pokrywa się w tym wypadku z omówionym już pojęciem prawa konstytucyjnego
Konstytucja w sensie formalnym -normy prawne przyjęte w szczególnym postępowaniu i zawarte w
akcie prawnym o szczególnej nazwie
.Konstytucja sztywna i elastyczna Konstytucje sztywne -konstytucje, które mogą być zmieniane w
trybie trudniejszym niż występujący przy zmianie ustaw zwykłych. Konstytucje elastyczne - mogą
być zmieniane w trybie analogicznym do obowiązującego przy zmianach w obrębie ustawodawstwa
zwykłego
Konstytucje pisane i niepisane Konstytucja niepisana - brak jednego aktu prawnego (ewentualnie
kilku) regulującego zasady ustroju państwa. Konstytucja pisana - t erminowi „konstytucja pisana
odpowiada w zasadzie termin „konstytucja formalna". Konstytucja pisana może obejmować jeden
akt prawny (i tak jest w większości państw konstytucyjnych) lub też kilka aktów o tej samej,
najwyższej mocy prawnej (np. konstytucja Austrii z 1920 r. w ujęciu z 1929 r.).
Konstytucje pierwotne i przeniesione Konstytucje pierwotne - obowiązująca na danym terytorium
od chwili jej uchwalenia Konstytucje przeniesione- rozciągnięta
Konstytucje pełne i niepełne Konstytucja pełna - regulują zasady ustroju państwa, określają
suwerena i sposoby sprawowania przezeń władzy, określają podstawowe prawa jednostki oraz
zawierają postanowienia dotyczące trybu zmiany swoich norm, zapewniające im najwyższą moc
prawną Konstytucja mała - akt prawny pozbawiony choćby jednego z powyższych elementów nie
może być uznany za konstytucję i co najwyżej można go określić mianem - mylącym zresztą konstytucji niepalnej (małej)
Wykład - charakterystyka systemu RP
Wykład - najważniejsze rodzaje konstytucji
Prawo konstytucyjne - wykład 6 - System parlamentarno-komitetowy
Pojecie konstytucji-opracowanie
Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego
Geneza konstytucji pisanej
Reklama



























Prawa autorskie
Reklama




Kontakt
Download