Godność ucznia a postawa nauczyciela

advertisement
Godność ucznia a postawa
nauczyciela
Źródłem prawa w naszym kraju są:
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,
ustawy, ratyfikowane umowy
międzynarodowe oraz
rozporządzenia.
Konstytucja jest najwyższym prawem.
Zgodnie z art. 30 rozdziału II
Konstytucji RP
„Przyrodzona i niezbywalna godność
człowieka stanowi źródło wolności
i praw człowieka i obywatela. Jest ona
nienaruszalna, a jej poszanowanie
i ochrona jest obowiązkiem władz
publicznych”.
Konwencja o prawach dziecka
podstawowy akt prawny dotyczący dzieci
światowa konstytucja praw dziecka
uchwalona 20 listopada 1989r. przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych,
weszła w życie 2 września 1990 roku, z chwilą
ratyfikowania jej przez dwudzieste państwo
do 2002 roku ratyfikowały ją 192 państwa
Konwencja o prawach dziecka obowiązuje
w Polsce od 7 lipca 1991 roku
Prawo do ochrony przed poniżającym
i okrutnym traktowaniem i karaniem
zakaz stosowania jakichkolwiek form
przemocy fizycznej,
poszanowanie godności ucznia
(zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania,
stosowania presji psychicznej). Nie podlega
ono żadnym ograniczeniom.
Karta Nauczyciela
Art. 6
Nauczyciel obowiązany jest … wspierać
każdego ucznia w jego rozwoju
kształcić i wychowywać młodzież ….
w atmosferze wolności sumienia
i szacunku dla każdego człowieka;
dbać o kształtowanie u uczniów postaw
moralnych i obywatelskich..
Przemoc emocjonalna
Rozmyślne, nie zawierające aktów
przemocy fizycznej, zachowania
dorosłych wobec dzieci, które powodują
znaczące obniżenie możliwości
prawidłowego rozwoju dziecka, w tym
zaburzenia osobowości, niskie poczucie
własnej wartości, stany nerwicowe
i lękowe.
Większość naszych problemów
bierze się z niskiego poczucia wartości.
Rodzina i szkoła – to one mają największy
wpływ na budowanie poczucia naszej
wartości.
Szkoła w której pokazuje się co uczeń
umie, a nie to czego nie umie najlepiej spełnia
swoją rolę.
Naczelną zasadą postępowania z uczniami
jest poszanowanie ich godności.
Zarówno nauczyciel jak i uczeń posiadają
tę sama godność i równe prawa człowieka.
Nauczyciel powinien szanować godność
ucznia jako osoby, a także respektować
przysługujące mu prawa.
Od tego kim jest nauczyciel jako
człowiek zależą sukcesy wychowawcze
„Być człowiekiem, to znaczy posiadać
kryształową moralność, nieograniczoną
tolerancyjność, do pasji posuniętą
pracowitość, dążyć do ciągłego
uzupełniania swojego wykształcenia
i pomagać innym”
Dobry nauczyciel staje się wzorem dla
swoich wychowanków. Jego sposób bycia staje się
najlepszą inspiracją dla człowieka.
Niedopuszczalne jest życie niezgodne z
głoszonymi poglądami. Uczeń natychmiast
rozpozna brak szczerości i odrzuci nauczyciela
wraz z głoszonym przez niego ,,prawdami”.
Nauczyciel przestrzegający normy
etyczne, potrafi łagodzić nieprzystosowanie
społeczne, spotykane wśród uczniów.
Efekty pracy wychowawczej zależą od
stosunku uczniów do nauczyciela, od jego
autorytetu.
Naturalną potrzebą każdego dziecka jest
potrzeba posiadania mistrza. Autorytet nie może
być narzucony. To uczeń decyduje kto dla niego
jest autorytetem ze względu na prezentowane
cechy moralne, wiedzę, kompetencje. Łatwo jest
stracić szacunek i zaufanie ucznia. Nauczyciel
powinien być stanowczy i konsekwentny,
ale również życzliwy, cierpliwy, wyrozumiały,
obiektywny i sprawiedliwy bez względu na
okoliczności.
Nauczanie każdego przedmiotu stwarza
okazję do oddziaływań wychowawczych.
Szczególna sferą działań w procesie
dydaktycznym jest ocenianie.
Dla uczniów bardzo ważne jest to, czy
nauczyciel jest sprawiedliwy. Stanowi
o jego wiarygodności i wpływa na autorytet.
Ocena – wysoka czy niska – powinna być
jawna i uzasadniona.
Dzieci uczą się m.in. agresji w szkole - widząc
złość, agresję u nauczyciela, brak reakcji z jego
strony, gdy między dziećmi dochodzi do agresji
słownej lub fizycznej.
Dziecko nie powinno być bite, popychane,
przezywane. Nauczyciel nie powinien straszyć,
krzyczeć, poniżać. Dziecko może nie rozumieć,
wolniej się uczyć niż inne dzieci, brzydziej pisać,
nie móc skupić się na tym o czym mówi nauczyciel.
Ale czy przez to nie zasługuje na szacunek, czy
jest gorszym człowiekiem?
Dziękuję za uwagę!
Download