pobierz plik

advertisement
PRAWO
Dr med. Jacek Perliński
TEMATYKA WYKŁADÓW
1
System prawa, struktura aktów prawnych,
źródła prawa, wykładnia prawna.
2
Konstytucja RP, inne akty prawne szczególne
dla systemu ochrony zdrowia.
3/4 Podstawy prawne wykonywania zawodów
medycznych:
Prawo ubezpieczeń zdrowotnych.
5/6 Podstawy prawne wykonywania zawodów
medycznych:
Prawo o działalności leczniczej
7
Prawa pacjenta. Odpowiedzialność w zawodach
medycznych – cywilna, karna, pracownicza, zawodowa .
8/9 Dokumentacja medyczna.
10-12 Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej. Przepisy
dotyczące samorządu zawodowego. Kształcenie i
doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych.
13/15 Podsumowanie i materiału i sprawdzenie wiadomości
Efekty kształcenia
Umiejętności i kompetencje:
 rozumienia, analizowania i interpretowania regulacji prawnych
dotyczących:
- ochrony zdrowia,
- zawodu pielęgniarki;
 wykorzystywania przepisów prawnych w praktyce;
 różnicowania odpowiedzialności zawodowej – karnej i cywilnej;
 rozumienia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
 planowania możliwości własnego doskonalenia zawodowego.
Zalecana literatura podstawowa:
1. Materiały opracowane przez wykładowcę
2. [Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039] Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Zalecana literatura uzupełniająca:
1.Nesterowicz M.: Prawo medyczne. Wyd. TNOiK, Toruń .
2.Sieńko A.: Prawo ochrony zdrowia. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa .
3.Konstytucja RP - tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez
Zgromadzenie Narodowe (Dz.U. nr 78 poz. 483).
4. Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o
systemie informacji w ochronie zdrowia
5. Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej.
6. Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania.
7. Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
8. Dz.U. z 2008 nr 234 poz. 1570 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.
9. [Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038] Ustawa z dnia 1 lipca 2011
r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.
10. [Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1540] Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i
zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia
lekarskiego.
Warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną według wyników testu wyboru opracowanego na
podstawie zakresu programowego materiału – ze szczególnym
uwzględnieniem „ustaw zawodowych”. Test zostanie przeprowadzony po
zakończeniu zajęć i jego wypełnienie stanowić będzie tzw. termin zerowy.
Osoby, które nie zaliczą testu będą miały wyznaczone terminy
poszczególnych zaliczeń w czasie sesji - według jej harmonogramu.
Zaliczenia te odbywać się będą w formie ustnej.
Wszyscy studenci, którzy pomyślnie zaliczą test zostaną przyporządkowani
według uzyskanych punktów do następujących ocen:
5 - 10% najlepszych studentów
4+ - dla następnych 25%
4 - dla kolejnych 30%
3+ - dla kolejnych 25%
3 - dla kolejnych 10%
Prawo jest to uporządkowany formalnie i treściowo
zbiór norm postępowania, odróżniających się od innych norm
postępowania pewnymi szczególnymi cechami, ustanawianych
przez odpowiednie organy państwowe, których przestrzeganie
zostało zagwarantowane sankcją przymusu państwowego.
Normy przybierają formę przepisów prawnych,
wchodzących w skład poszczególnych aktów normatywnych i
mogących mieć postać dłuższych bądź krótszych jednostek
redakcyjnych poszczególnych aktów normatywnych, czyli
artykułu, paragrafu, ustępu, punktu, litery, podpunktu itp.,
czyli inaczej mówiąc przepisy prawa są jedynie technicznym
środkiem służącym do wyrażenia tychże norm. Prawo
obowiązujące nie składa się więc z przepisów prawa lecz z
norm prawnych.
System prawa – został stworzony przez państwo w celu ochrony jego interesów.
Jest on systemem sztucznym składającym się z poszczególnych elementów.
=Ogół norm prawnych obowiązujących w państwie w określonym czasie.
Dzieli się na działy. W Polsce obejmuje:
-prawo administracyjne,
-państwowe,
-finansowe,
-karne,
-cywilne,
-rodzinne,
-pracy,
-procesowe cywilne i karne.
Norma prawna – nie może być w swej treści sprzeczna z innymi normami
społecznymi. Jest tworzona poprzez określony organ państwowy. Poparta jest
przymusem państwa. W momencie jej naruszenia wyciągane są konsekwencje
(sankcje). Każda norma prawna opublikowana jest w odpowiednim dzienniku
urzędowym (Dziennik Ustaw, Monitor Polski). Jest częścią składową systemu
prawa.
Budowa normy prawnej:
•Hipoteza
•Dyspozycja
•Sankcja
ŹRÓDŁA PRAWA
Art. 87.
1.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:
- Konstytucja,
- ustawy,
- ratyfikowane umowy międzynarodowe
- oraz rozporządzenia.
2. źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na
obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.
Art. 88.
1.Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego
jest ich ogłoszenie.
2.Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.
3.Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie
są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów
międzynarodowych określa ustawa.
KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie
Narodowe.
Tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono w Dz.U.
1997, NR 78 poz. 483
Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi
źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem
władz publicznych.
Art. 38.
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną
ochronę życia.
Art. 68.
1.Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2.Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze
publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i
zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3.Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej
opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom
niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
4.Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób
epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom
degradacji środowiska.
Download