funkcje-zlecone-w-administracji

advertisement
2
Zasadniczo wykonywanie administracji publicznej jest zadaniem administracji rządowej i
samorządowej. W ograniczonym jednak zakresie biorą udział w wykonywaniu administracji
publicznej również podmioty niewchodzące w skład aparatu państwowego, w szczególności
organizacje społeczne i zakłady administracyjne. Takie podmioty w niektórych przypadkach
wykonują tzw. Funkcje Zlecone z zakresu administracji publicznej w szerszym zaś stopniu realizują
tzw. Zadania administracji publicznej. Ze zleceniem funkcji administracji mamy do czynienia
wówczas gdy podmiotowi niebędącemu częścią aparatu państwa przepisy przyznają kompetencje do
stosowania rozstrzygnięć jednostronnych, w formach takich, jak czynią to organy administracji. W
praktyce oznacza to upoważnienie tych podmiotów do wydawania aktów normatywnych oraz aktów
administracyjnych. Przykładem wydawania aktów normatywnych było istniejące w przeszłości
ustawowe upoważnienie Centralnej Rady Związków Zawodowych do wydawania powszechnie
obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).
Wydawanie przepisów prawa miejscowego przez organy samorządu terytorialnego nie jest funkcją
zleconą administracji.
Działania dokonane przez podmiot niebędący organem administracji traktowane są tak jak działania
państwa. Zachowują one moc obowiązującą niezależnie od bytu samej organizacji czy innego
podmiotu, który wydał dany akt. Nawet jeżeli podmiot, który je wydał, ulegnie likwidacji, akty
wydane w ramach funkcji zleconych zachowują moc obowiązującą. Innymi słowy, są one
traktowane tak samo, jak działania organów państwa.
Zlecenie funkcji administracji może mieć miejsce tylko w odze ustawowej bądź na podstawie
wyraźnego upoważnienia ustawy, ponieważ kwestie kompetencji organów są zastrzeżone dla sfery
materii ustawowej.
Zlecenie funkcji może przy tym przybierać postać zlecenia w samej ustawie, kiedy przewiduje ona
określone kompetencje dla podmiotów niebędących organami administracji (np. dla organizacji
społecznych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych), bądź też ustawa może zawierać
upoważnienie dla określonych organów administracji do powierzenia części swoich komptenecji
określonym podmiotom. Ten ugi przypadek miał miejsce w rozwiązaniach przyjętych ustawie o
terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
Zlecenie możliwej jest na rzecz wszelkiego rodzaju podmiotów niebędących organami
administracji. Możliwe jest więc zlecenie funkcji administracji publicznej na rzecz organizacji
społecznych, spółdzielczych, samorządowych, przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych,
fundacji, zakładów itd. Przez wiele lat mówiono niemal wyłącznie na temat zlecania funkcji
administracji organizacjom społecznym, co miało raczej podłoże doktrynalne ze względu na rolę,
jaką miały odegrać organizacje społeczne w przekształceniach społeczeństwa stosowanie do nauki
marksistowskiej. Faktycznie podmiotowy zakres zlecenia jest znacznie szerszy i obejmuje co
najmniej wymienione wyżej podmioty, z tym zastrzeżeniem że najczęstsze są przypadki zlecania
funkcji administracji zakładom użyteczności publicznej i samorządom zawodowym.
Zadania zlecone, funkcje zlecone - wykład
Wyjaśnienie pojęć definiujących zakres regulacji kpa
Zakres obowiązywania KPA
Cechy prawidłowego aktu administracyjnego- opracowanie
Rodzaje zakładów publicznych - wykład
Pojęcie administracji publicznej i prawa administracyjnego
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download