Załącznik nr 2 - projekt umowy zlecenia

advertisement
Załącznik nr 2
UMOWA ZLECENIA
zawarta w dniu ......................... r. w .................. pomiędzy:
Spółką pod firmą ......................................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w ............, .......Wydział Gospodarczy KRS pod nr ................., kapitał
zakładowy ..........................zł, zwaną dalej „Dającym zlecenie”, w imieniu której na podstawie
uchwały nr ....... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników/Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia ............ r. działa Rada Nadzorcza/Pełnomocnik Wspólnika .............
a
Panem .............., zamieszkałym w ..................., przy ul. ...................., PESEL .........................,
powołanym Uchwałą nr ...... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników/Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki .............z dnia ........ na Likwidatora tej Spółki, zwanym dalej
„Przyjmującym zlecenie".
§1
Dający zlecenie zleca, a Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do przeprowadzenia procesu
likwidacji Spółki ......................
§2
Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się w granicach posiadanego umocowania do:
1) przygotowania „Harmonogramu likwidacji ...................” i przedłożenia go do zatwierdzenia
przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w
terminie do dnia ........,1
2) prowadzenia procesu likwidacji Spółki zgodnie z: „Harmonogramem likwidacji .................”
zatwierdzonym przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników/ Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, przepisami Kodeksu spółek handlowych, Aktem Założycielskim
Spółki/Statutem Spółki oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia,
3) wykonania zlecenia, przy zachowaniu staranności wymaganej w obrocie gospodarczym,
ocenianej z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanej działalności i standardów
ogólnie przyjętych w obrocie profesjonalnym,
4) informowania właściwego Departamentu nadzorującego Spółkę ………….. w Ministerstwie
Skarbu Państwa w formie pisemnego sprawozdania o przebiegu likwidacji w terminie do
końca następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, z określeniem zaawansowania
czynności likwidacyjnych w stosunku do „Harmonogramu .............” sporządzonego przez
Likwidatora
i
zatwierdzonego
Uchwałą
Nadzwyczajnego
Zgromadzenia
Wspólników/Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ..............,
5) sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,2
6) sporządzania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności po upływie każdego
roku obrotowego w Spółce ………… w likwidacji.
7) sporządzenia sprawozdania likwidacyjnego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru przedsiębiorców, po
zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie sprawozdania
finansowego likwidacyjnego,
9) wykonania wszelkich czynności niezbędnych do wydania postanowienia o wykreśleniu
1
2
do zastosowania w pierwszych umowach
do zastosowania w pierwszych umowach
Spółki z rejestru przedsiębiorców.
1.
2.
3.
4.
5.
§3
Za wykonanie zlecenia Przyjmujący zlecenie otrzyma, zgodnie z oświadczeniem Ministra
Skarbu Państwa z dnia ..............., wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości ..........
(słownie: ...........) - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy uwzględnieniu
obowiązywania art. 29c oraz odpowiedniej regulacji przyjętej na rok 20….3 ustawy z dnia 03
marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr
26, poz. 306 ze zm.).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane przez Spółkę na podstawie
rachunku wystawionego przez Przyjmującego zlecenie po zakończeniu każdego miesiąca
do 10 następnego miesiąca.
Spółka będzie naliczała i odprowadzała od wynagrodzenia obowiązkowe obciążenia,
wynikające z przepisów prawa.
W przypadku braku środków finansowych na rachunku bankowym Spółki, należne
wynagrodzenie będzie sukcesywnie wypłacane w miarę zasilania rachunku.
W przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia z przyczyn opisanych w ust. 4,
Przyjmującemu zlecenie nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia.
§4
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia ............ do dnia .................... i
może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. Przyjmujący zlecenie nie może powierzyć wykonywania zlecenia osobie trzeciej.
3. W przypadku stwierdzenia przez Dającego zlecenie braku wykonania przez Przyjmującego
zlecenie czynności wyszczególnionych w harmonogramie likwidacji lub naruszenia
obowiązków, określonych w § 2 niniejszej umowy, Dający zlecenie ma prawo
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Przyjmujący zlecenie jest zobowiązany
do przekazania dokumentów i spraw Spółki osobie wskazanej przez Dającego zlecenie.
§5
Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie wszelkich informacji
uzyskanych w wyniku współpracy z Dającym zlecenie.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.
§7
Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony
niniejszej umowy.
DAJĄCY ZLECENIE
3
PPRZYJMUJĄCY ZLECENIE
Do zastosowania właściwego w danym roku kalendarzowym przepisu dotyczącego wysokości wynagrodzenia z ustawy
„kominowej”
Download