Organy Spółki

advertisement
1. Zgromadzenie Wspólników
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Krakowa
Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz
rachunku zysków i strat za rok poprzedni,
podziału zysku lub pokryciu strat,
przeznaczenia funduszu rezerwowego oraz innych funduszy spółki,
powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania ich obowiązków,
powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego spółki,
zmiana aktu założycielskiego,
ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
połączenia spółek,
rozwiązania i likwidacji spółki,
tworzenia przez spółkę nowych spółek oraz przystąpienie do innych spółek,
zbycia i wydzierżawienia zakładu spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę
Nadzorczą,
rozpatrzenia i rozstrzygnięcia innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia
Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników.
2. Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady: Maciej Dadak
Zastępca Przewodniczącego: Marian Cebula
Członkowie: Ewa Pilarczyk
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i składa się z trzech członków.
Radę Nadzorczą powołuje Zgromadzenie Wspólników na okres trzech lat. Jednego członka Rady
Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia
wspólników.
Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego
są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji.
Do członków Rad Nadzorczych spółki reprezentujących w spółce jednostkę
terytorialnego stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
samorządu
Do zakresu działania Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w ustawie należy zatwierdzanie
granic i zasad wynagradzania pracowników spółki określonych przez Zarząd oraz zatwierdzanie
struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków
Zarządu oraz ma prawo zawieszania ich w czynnościach.
Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Usługowe Sp.z o.o., 30-149 Kraków , ul. Balicka 56
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS 0000111672, NIP 677-005-05-63, Kapitał Zakładowy 1.370.000 PLN, REGON 350558225,
Numer Rachunku Bankowego: Bank PEKAO SA 93 1240 4605 1111 0000 5466 5631
Sekretariat (012) 637-59-47, Centrala (012) 637-58-00, fax. (012) 637-57-64, email: [email protected],, www.balicka.pl
3. Zarząd
Adam Wójcicki
Prezes Zarządu – Dyrektor KPPU Sp. z o.o.
Lidia Lichoń
Prokurent – Główny Księgowy
Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia
Wspólników i Rady Nadzorczej, w tym również przystąpienie Spółki do Zrzeszeń Gospodarczych
oraz Izb Przemysłowo – Handlowych.
Zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza
sądem. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych
oraz podpisywania w imieniu Spółki dokumentów upoważnieni są: Prezes Zarządu, a w razie jego
nieobecności, ustanowiony prokurent.
Do zadań Prezesa Zarządu spółki należą w szczególności:
1. prowadzenie bieżących spraw spółki,.
2. zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę z pracownikami spółki
z zastrzeżeniem określonym w ust. XXII Aktu Założycielskiego
3. ustalanie wynagrodzenia za pracę pracowników spółki w granicach
i na zasadach określonych przez Zarząd, a zatwierdzonych przez Radę
Nadzorczą.
Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Usługowe Sp.z o.o., 30-149 Kraków , ul. Balicka 56
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS 0000111672, NIP 677-005-05-63, Kapitał Zakładowy 1.370.000 PLN, REGON 350558225,
Numer Rachunku Bankowego: Bank PEKAO SA 93 1240 4605 1111 0000 5466 5631
Sekretariat (012) 637-59-47, Centrala (012) 637-58-00, fax. (012) 637-57-64, email: [email protected],, www.balicka.pl
Download