Załącznik - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
Załącznik do uchwały Nr 271/232/13
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 lutego 2013 r.
Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Województwa Mazowieckiego na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki
„Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin” Sp. z o.o.
w dniu 20 lutego 2013 r.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
„Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin” Sp. z o.o.
w dniu 20 lutego 2013 r.
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz dokumentów
finansowych i analiz, a także prognozy na I półrocze 2013 r.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji dotyczących remontu drogi
startowej oraz skutków prawnych i finansowych wyłączenia jej z eksploatacji,
ze szczególnym uwzględnieniem strat poniesionych przez Spółkę w związku z zatrzymaniem
funkcjonowania Portu Lotniczego, ewentualnych roszczeń osób trzecich wobec Spółki, związanych
z tym kar i odszkodowań, dalszych planów remontowych skutkujących wstrzymaniem lub
utrudnieniami w eksploatacji lotniska oraz przedstawienie strategii Spółki w zaistniałej sytuacji.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczącej emisji obligacji długoterminowych.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczącej zgłoszenia notyfikacyjnego podwyższeń
kapitału zakładowego Spółki do KE.
9. Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki.
10. Ustalenie liczby członków Zarządu Spółki i zobowiązanie Rady Nadzorczej do podjęcia czynności
mających na celu wyłonienie i powołanie Prezesa Zarządu Spółki i dwóch członków Zarządu
Spółki.
Ad. pkt 4 porządku obrad
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
–
głosować
za
przyjęciem
proponowanego
przez
Wspólników
Spółki
porządku
obrad
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
Ad. pkt 5 porządku obrad
Przedstawienie przez Zarząd Spółki aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz dokumentów
finansowych i analiz, a także prognozy na I półrocze 2013 r.
Zgłosić wniosek o zobowiązanie Zarządu Spółki do przedstawienia Zgromadzeniu Wspólników
ostatecznego planu finansowego na rok 2013 w terminie do dnia 31 marca 2013 r., a także
w związku z obecną sytuacją Spółki o zobowiązanie Rady Nadzorczej do stałego monitorowania
sytuacji finansowej.
Ad. pkt 6 porządku obrad
Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji dotyczących remontu drogi startowej
oraz skutków prawnych i finansowych wyłączenia jej z eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem
strat poniesionych przez Spółkę w związku z zatrzymaniem funkcjonowania Portu Lotniczego,
ewentualnych roszczeń osób trzecich wobec Spółki, związanych z tym kar i odszkodowań, dalszych
planów remontowych skutkujących wstrzymaniem lub utrudnieniami w eksploatacji lotniska oraz
przedstawienie strategii Spółki w zaistniałej sytuacji.
Zgłosić wniosek o zobowiązanie Zarządu Spółki do przedstawienia Zgromadzeniu Wspólników
dokładnych wyjaśnień w zakresie zgłoszonych do Spółki roszczeń (podmiot, podstawa prawna,
wysokość).
Ad. pkt 7 porządku obrad
Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczącej emisji obligacji długoterminowych.
Zgłosić wniosek o zobowiązanie Zarządu Spółki do przedstawienia Zgromadzeniu Wspólników
szczegółowej informacji na temat realizacji umowy emisji w szczególności, w zakresie przygotowania
Spółki do wykonania zobowiązań Spółki z tytułu wykupu obligacji w 2013 roku.
Ad. pkt 8 porządku obrad
Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczącej zgłoszenia notyfikacyjnego podwyższeń
kapitału zakładowego Spółki do KE.
Przedstawić
stanowisko
Województwa
Mazowieckiego,
że
w
związku
ze
stanowiskiem
Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w przedmiotowej sprawie, zasadnym jest
uruchomienie procedury notyfikacyjnej.
Ad. pkt 9 porządku obrad
Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki.
– głosować przeciw w przypadku nie zdjęcia z porządku obrad przedmiotowej uchwały.
Ad. pkt 10 porządku obrad
Ustalenie liczby członków Zarządu Spółki i zobowiązanie Rady Nadzorczej do podjęcia czynności
mających na celu wyłonienie i powołanie Prezesa Zarządu Spółki i dwóch członków Zarządu Spółki.
Przedstawić stanowisko, że w ocenie Województwa Mazowieckiego rozszerzenie składu Zarządu
Spółki w obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, nie znajduje uzasadnienia; do sprawy
proponuje się powrócić po wznowieniu działalności Spółki w pełnym zakresie.
W przypadku poddania pod głosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki
i zobowiązania Rady Nadzorczej do podjęcia czynności mających na celu wyłonienie
i powołanie Prezesa Zarządu Spółki i dwóch członków Zarządu Spółki - głosować przeciw.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards