Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie podwyższenia

advertisement
Repertorium A Nr ________/2015
AKT NOTARIALNY
[…] roku ([…]-2015), notariusz […], prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy
[…] numer […] lokal numer […], w jego Kancelarii sporządził protokół Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników […] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, […] Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS […], które odbyło się w dniu dzisiejszym, to jest […]
2015 roku w tutejszej Kancelarii w Warszawie, przy ulicy […]. -------------------------------------------
PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
§ 1. Protokołu
Zgromadzenie otworzyła […], wspólnik Spółki która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, to jest
[…] 2015 roku, do tutejszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy […], zostało zwołane
w sposób nieformalny Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników […] Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z następującym porządkiem obrad:-------1) otwarcie obrad;
2) wybór przewodniczącego zgromadzenia; ----------------------------------------------------------------3) stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał;
------------------------------------------------------------------------------------------------
4) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie
przeznaczenia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; -5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki; ---------------------------------------------------
6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki; -------------------------7) zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu 2 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------Na przewodniczącego zgromadzenia zaproponowano kandydaturę […] – wspólnika Spółki, która
wyraziła zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur zarządzono głosowanie nad
wyborem przewodniczącego. Na przewodniczącego w głosowaniu tajnym została wybrana
jednogłośnie […].
Do punktu 3 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na
zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nikt z obecnych nie wniósł
sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw
na porządku obrad, wobec tego, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych, może ono
podejmować ważne uchwały mimo braku formalnego zwołania. ----------------------------------------Do punktów 4 do 6 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
[…] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Warszawie
z dnia […] 2015 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Zgromadzenie Wspólników […] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art.
257§1 Kodeksu spółek handlowych: --------------------------------------------------------------------------1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty […] ([…]) złotych, do kwoty […] ([…])
złotych, to jest o kwotę […] ([…]) złotych, poprzez utworzenie […] ([…]) nowych
udziałów o wartości nominalnej […] ([…]) złotych każdy. --------------------------------------2. Przeznacza nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do
objęcia przez wspólników Spółki w następujący sposób: -----------------------------------------
2
a)
[…] obejmie […] ([…]) udziałów o wartości nominalnej […] ([…]) złotych każdy, o
łącznej wartości nominalnej […] ([…]) złotych, w zamian za aport w postaci […],
których wartość wspólnicy wyceniają na […] ([…]) złotych; --------------------------------
b) […] obejmie […] ([…]) udziałów o wartości nominalnej […] ([…]) złotych każdy, o
łącznej wartości nominalnej […] ([…]) złotych, w zamian za aport w postaci […],
których wartość wspólnicy wyceniają na […] ([…]) złotych; -------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, to
jest za uchwałą oddano 100 głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Głosów
przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
[…] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Warszawie
z dnia […] 2015 r.
w sprawie zmiany umowy Spółki
Zgromadzenie Wspólników zmienia umowę Spółki w następujący sposób: --------------------------- § […] otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------------------------------Kapitał zakładowy Spółki wynosi […] ([…]) złotych i dzieli się na […] ([…]) udziały o wartości
nominalnej […] ([…]) złotych każdy. ---------------------------------------------------------------------------------- § […] otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------------------------------Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:----------------------------------a) […] obejmuje […] ([…]) udziałów o wartości nominalnej […] ([…]) złotych każdy, o łącznej wartości
nominalnej […] ([…]) złotych. Wszystkie udziały są obejmowane w zamian za aport w postaci,
których wartość wspólnicy wyceniają na […] ([…]) złotych;
b) […] obejmuje […] ([…]) udziałów o wartości nominalnej […] ([…]) złotych każdy, o łącznej wartości
nominalnej […] ([…]) złotych. Wszystkie udziały są obejmowane w zamian za aport w postaci,
których wartość wspólnicy wyceniają na […] ([…]) złotych.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, to
jest za uchwałą oddano 100 głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Głosów
przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------
3
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
[…] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Warszawie
z dnia […] 2015 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki
Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć tekst jednolity Umowy Spółki w brzmieniu: ------
[…]
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, to
jest za uchwałą oddano 100 głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego. Głosów przeciw
uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.
Do punktu 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenia
Wspólników, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -------------------------------Tożsamość Przewodniczącego […], zamieszkałej w […], przy ul. […] notariusz ustalił na
podstawie okazanego dowodu osobistego numer […] , ważnego do dnia [data]. --------------- -----Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
4
Download