i xi ii xii iii xiii iv xiv v xv vi xvi vii xvii viii xviii ix xix x xx

advertisement
Monitor Polski Nr 54
-
Lp.
11
12
13
Poz. 588, 589 i 590
948-
Wysokość
miesięcznie
Stanowisko
Naczelnik wydziału, kierownik
Starszy wizytator
Wizytator
oddziału
(jednostki
dodatku
w złotych
240-740
140-610
140-550
równorzędnej)
*) Dotyczy dyrektorów i wicedyrektorów departamentów i jednostek równorzędnych oraz naczelników (kierowników), do których zadań
należy
sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
**) Dotyczy także pracowników jednostek powołanych na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do
których
zadań należy
sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
589
ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 16
zmieniające zarządzenie
1995 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych
dokształcania i doskonalenia kadr.
Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy
co
października
zarządza się,
następuje:
muje brzmienie ustalone w
ośrodków
załączniku
szkolenia,
do niniejszego
zarządzenia.
§ 1. W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szko' lenia, dokształcania i doskonalenia kadr (Monitor Polski Nr 33, poz. 410) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzy-
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze­
nia z
mocą
od dnia 1 października 1995 r.
Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Miller
Załącznik
do zarządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 16 październi­
ka 1995 r. (poz. 589)
TABELA
MIESIĘCZNYCH
Kategoria
zaszeregowania
Kwota w
1
STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
Kategoria
zaszeregowania
złotych
2
300-340
305-350
310-360
315-380
320-400
325-420
330-440
335-460
340-490
345-520
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Kwota w
1
złotych
2
350-560
355-600
360-640
370-680
380-730
390-780
400-830
410-880
420-930
430-980
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
590
ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 18
w sprawie zmiany
wysokości
października
1995 r.
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
Na podstawie § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych (Dz.
U. Nr 43, poz. 223) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się tabele miesięcznych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego
urzędów państwowych.
stanowiące załącznik
do za-
rządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1995 r.
Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Miller
Monitor Polski Nr 54
-
Poz. 590 i 591
949Załącznik
do zarządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 18 października
1995 r. (poz. 590)
TABELE
MIESIĘCZNYCH
STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
A. Dla pracowników urzędów naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (z wyłą­
czeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi)
Kategoria
zaszeregowania
Kwota w
1
pracowników
pozostałych
urzędów
(z wyłączeniem pracowników
zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, .
robotniczych i obsługi)
B. Dla
państwowych
Kategoria
zaszeregowania
złotych
2
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
310-350
315-370
320-~90
325-410
330-440
335-470
340-500
345-540
350-580
355-620
360-660
370-720
380-780
390-840
400-900
415-960
430-1 020
445-1080
475-1 140
520-1 200
570-1 320
C. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i
Kategoria
zaszeregowania
Kwota w
Kategoria
zaszeregowania
złotych
2
300-340
305-350
310-360
315-380
320-410
325-440
330-470
335-510
340-550
345-590
350-630
1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
złotych
1
2
320-350
330-370
340-390
350-410
360-440
370-480
380-525
390-575
400-625
410-680
420-735
430-790
450-860
470-930
490-1000
520-1080
560-1160
600-1240
650-1320
700-1400
750-1550
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
Kwota w
obsługi
Kwota w
złotych
2
1
355-670
360-710
380-750
400-800
420-850
440-900
460-950
490-1 000
520-1 050
550-1 150
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
591
ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 18
października
1995 r.
zmieniające zarządzenie
w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie
nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.
Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy
co
zarządza się,
następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal-
będących
nej z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach,
szkołach i innych placówkach (Monitor Polski Nr 31,
1
,
Download