X - MPiPS

advertisement
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 24 lutego 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników
placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek
organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk
Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii
Nauk (Dz.U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2004 r.
Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 października 1997 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych
placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk
(Dz.U. Nr 128, poz.838, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 20 i 21;
2) załączniki nr 1-5 do rozporządzenia otrzymują
w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia;
brzmienie
określone
3) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli A:
a) lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
1
„2
3
2
3
4
Główny księgowy
według odrębnych przepisów
Główny specjalista,
wyższe
pełnomocnik do spraw
ochrony informacji
niejawnych
według odrębnych przepisów
5
XVII-XX
7
XV-XIX”
b) po lp. 6 dodaje się lp. 6a w brzmieniu:
1
„6a
1 )
2
Audytor wewnętrzny
3
4
według odrębnych przepisów
5
XIV-XIX”
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 65, poz.426, z 1999 r.
Nr 56, poz. 595, z 2000 r. Nr 38, poz. 429, z 2001 r. Nr 43, poz. 485, z 2003 r. Nr 44, poz. 380 oraz z
2004 r. Nr 45, poz.428.
c) lp.13 i 14 otrzymują brzmienie:
1
2
„13
Konstruktor, technolog,
mechanik, elektryk,
energetyk, chemik,
ekonomista, starszy technik
dokumentalista, starszy
programista, administrator
sieci, konserwator sieci
14
Kierownik działu
administracyjnego i jego
zastępca, kierownik sekcji:
technicznej, ekonomicznej,
do spraw pracowniczych
3
4
wyższe
2
średnie
5
wyższe
2
średnie
6
5
X-XVI
X-XVI”
d) po lp. 14 dodaje się lp. 14a w brzmieniu:
1
„14a
2
Samodzielny referent,
samodzielny księgowy,
rewident, redaktor
techniczny, starszy
laborant ,
inspektor do spraw
bezpieczeństwa i higieny
pracy
3
4
wyższe
2
średnie
6
5
X-XVI”
według odrębnych przepisów
e) lp. 20 i 21 otrzymują brzmienie:
1
„20
21
2
3
4
5
Starsza maszynistka
średnie
-
V-XI
Maszynistka
średnie
-
IV-IX”
4) w załączniku nr 8 do rozporządzenia lp. 4 otrzymuje brzmienie:
Lp.
Stanowisko-funkcja
„4
Kierownik samodzielnej pracowni
Kierownik studium doktoranckiego
Kierownik domu pracy twórczej
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Kategoria dodatku
funkcyjnego
5-8”
§2.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia
1 stycznia 2005 r.
§3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
MINISTER
GOSPODARKI I PRACY
J. Hausner
Załączniki do rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 24 lutego 2005 r.
(poz.
)
Załącznik nr 1
TABELA
MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
Stanowisko
1
Profesor
Docent
Adiunkt
Asystent
Kwota w złotych
2
2 570 –
2 150 –
1 740 –
1 390 –
6 100
5 100
4 100
2 600
Załącznik nr 2
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW
DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ
Stanowisko
1
Starszy kustosz dyplomowany,
starszy dokumentalista dyplomowany
Kustosz dyplomowany,
dokumentalista dyplomowany
Adiunkt biblioteczny,
adiunkt dokumentacji i informacji
naukowej
Asystent biblioteczny,
asystent dokumentacji i informacji
naukowej
Kwota w złotych
2
1 740 – 3 370
1 580 – 3 050
1 580 – 2 370
1 250 – 2 030
Załącznik nr 3
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
PRACOWNIKÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 2 PKT 3 ROZPORZĄDZENIA
Kategoria zaszeregowania
Kwota w złotych
1
2
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
750 - 880
760 - 890
770 - 910
780 - 950
790 - 990
810 - 1 050
820 - 1 130
840 - 1 220
860 - 1 340
880 - 1 460
900 - 1 590
930 - 1 720
960 - 1 850
990 - 2 010
1 020 - 2 170
1 050 - 2 350
1 100 - 2 550
1 180 - 2 750
1 280 - 2 960
1 420 - 3 200
Załącznik nr 4
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ ZATRUDNIONYCH
W BIBLIOTEKACH, ARCHIWUM, MUZEUM ZIEMI
Kategoria zaszeregowania
Kwota w złotych
1
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
2
750 - 1 160
770 - 1 210
800 - 1 270
840 - 1 370
880 - 1 490
920 - 1 610
980 - 1 730
1 050 - 1 860
1 130 - 1 990
1 230 - 2 120
1 330 - 2 260
1 430 - 2 400
1 540 - 2 550
1 650 - 2 760
Załącznik nr 5
TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY PILNOWANIU
Kategoria zaszeregowania
Kwota w złotych
1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
2
3,50 - 6,10
3,60 - 6,30
3,70 - 6,60
3,80 - 6,90
3,90 - 7,30
4,00 - 7,80
4,10 - 8,30
4,30 - 8,90
4,50 - 9,50
4,90 - 10,10
5,40 - 11,00
Download