KIERUNEK PRACA SOCJALNA Pytania na egzamin magisterski na

advertisement
KIERUNEK
PRACA SOCJALNA
Pytania
na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
II stopnia
1.
2.
3.
4.
Podstawowe teorie pracy socjalnej.
Tradycyjne metody pracy socjalnej – praca z jednostką, grupą, społecznością
Nowe podejścia i tendencje w metodyce pracy socjalnej.
Proces pomocowy i jego etapy. Diagnozowanie jako podstawa postępowania
metodycznego w pracy socjalnej.
5. Asysta rodzinna jako forma pomocy instytucjonalnej.
6. Innowacyjne formy reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych sytemu pomocy
społecznej.
7. Instytucje pomocowe i resocjalizacyjne w świetle analiz socjologicznych. Rola instytucji
w utrwalaniu biedy i wykluczenia społecznego.
8. Dylematy etyczne w pracy socjalnej.
9. Kategorie klientów instytucji pomocy społecznej. Omówienie wybranej kategorii.
10. Pojęcie problemu społecznego. Problemy społeczne w różnych perspektywach
teoretycznych.
11. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w ujęciu teoretycznym (teorie, koncepcje, dyskursy).
12. Pomiar problemów społecznych (ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność,
dezorganizacja życia społecznego, przestępczość, uzależnienia itp.).
13. Starzenie się ludności - konsekwencje dla polityki społecznej i pracy socjalnej.
14. Socjologiczne teorie dewiacji społecznej.
15. Modele polityki społecznej.
16. Pojęcie i formy decentralizacji w polityce społecznej.
17. Pojęcie i znaczenie polityki zrównoważonego rozwoju.
18. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze polityki społecznej.
19. Współczesne ujęcia problematyki kontroli społecznej w socjologii: funkcje, instrumenty,
techniki kontroli społecznej.
20. Znaczenie rodziny w systemie zabezpieczenia i wsparcia społecznego w zmieniającym się
świecie.
21. Wymiary zróżnicowania społecznego w perspektywie realizacji pracy socjalnej.
22. Struktura społeczna w Polsce. Główne tendencje zmian w strukturze społeczeństwa
polskiego.
23. Założenia teoretyczne perspektywy genderowej w badaniach społecznych.
24. Genderowo uwarunkowane różnice w skali, jakościowym obrazie i przebiegu wybranego
problemu społecznego (np. bezrobocie kobiet i mężczyzn).
25. Metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych.
Download