Socjologia:

advertisement
Pytania na egzamin dyplomowy z przedmiotów kierunkowych
i podstawowych:
Socjologia:
1. Jaki typ struktury ludności charakteryzuje się zerowym przyrostem naturalnym i
tendencją do starzenia się populacji?
2. Jakie są konsekwencje niedostatecznej urbanizacji?
3. Główne założenia teorii przejścia demograficznego.
4.
Jakie są wyznaczniki etyki miłości bliźniego?
5.
Co to jest etos zawodowy? Wymień cnoty i wartości, które określają etos zawodowy.
6.
Jakie są obowiązki badacza względem osoby badanej określone w etyce badań socjologicznych?
7. Omów mechanizmy konformizmu
8. Omów składniki i wymień etapy związku miłosnego
9. Na czym polega technika manipulacji "stopa w drzwiach"?
10. Wyjaśnij pojęcie „grupa odniesienia”
11. Omów proces socjalizacji
12. Wyjaśnij pojęcie „konflikt ról”
13. Wskaż różnice pomiędzy narodem a zbiorowością etniczną.
14. Wyjaśnij pojęcie "strukturalna dyferencjacja".
15. Teorie stratyfikacji społeczne
16. Wymień najważniejsze założenia teorii postmodernizmu.
17. Omów istotę społeczeństwa ryzyka w ujęciu Urlicha Becka.
18. Scharakteryzuj gospodarkę sieci według Manuela Castellsa.
19. Rodzaje pytań kwestionariuszowych
20. Wywiad i rodzaje wywiadów
21. Co to jest populacja i próba badawcza?
22. Metoda badań sondażowych - charakterystyka
23. Etapy projektu badawczego - wymienić
24. Na czym polega operacjonalizacja problemu badawczego
25. Socjologia a inne nauki społeczne - porównanie
26. Co to jest prawo nauki
27. Badania ilościowe a badania jakościowe – porównanie
28. Omówić zmiany struktury społeczeństwa polskiego
29. Omówić kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
30. Scharakteryzować partie polityczne w Polsce po 1989 r.
31. Przedstawić społeczne skutki transformacji w Polsce.
32. Scharakteryzować rodzinę polską w okresie transformacji.
33. Zysk jako kategoria ekonomiczna
34. Różnica Pomiędzy Produktem Krajowym Brutto a Produktem Narodowym Brutto
35. Elastyczność cenowa popytu
36. Proszę scharakteryzować pojęcie konserwatyzmu oraz wymienić jego przedstawicieli.
37. Czym zajmował się liberalizm, proszę wymienić przedstawicieli liberalizmu.
38. Na czym polegał system socjologiczny Spensera.
Pytania
na
egzamin
specjalnościowych:
dyplomowy
z
przedmiotów
Socjologia:
1. Funkcje partii politycznych w środowisku lokalnym
2. Aktualny podział administracyjny Polski
3. Funkcje inteligencji w środowisku wiejskim
4. Lokalne więzi społeczne.
5. Tradycyjna wiejska społeczność lokalna
6. Wpływ kultury masowej na mieszkańców wsi
7. Przyczyny procesu marginalizacji
8. Bezrobocie i ubóstwo jako przyczyna procesu marginalizacji
9. Grupy ludzi, najbardziej zagrożonych marginalizacją społeczną
10. Praca socjalna – ujęcia definicyjne, cele i zadania.
11. Praca socjalna jako zawód. Charakterystyka zawodu pracownika socjalnego
12. Podstawowe zasady pracy socjalnej.
13. Zasady postępowania metodycznego w pracy socjalnej.
14. Wartości i etyka w pracy socjalnej.
15. Klasyczne metody pracy socjalnej.
16. Kontrakt w pracy socjalnej.
17. Współczesne koncepcje pracy socjalnej.
18. Podstawowe modele pracy socjalnej.
19. Problemy i dylematy etyczne w pracy socjalnej.
20. Dzieje pomocy społecznej w Polsce i na świecie.
21. Cele i funkcje pomocy społecznej.
22. Podstawowe instytucje pomocy społecznej.
23. Zasady funkcjonowania systemu pomocy społecznej w Polsce po 1989 roku.
24. Modele pomocy społecznej.
25. Wolontariat w pomocy społecznej.
26. Polityka społeczna jako nauka i działalność praktyczna, cele i zadania.
27. Instrumenty polityki społecznej.
28. Krajowe podmioty polityki społecznej.
29. Uwarunkowania ekonomiczne polityki społecznej.
30. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej
31. Pojęcie kwestii społecznej. Charakterystyka wybranej kwestii społecznej.
32. Pojęcie problemu społecznego. Charakterystyka wybranego problemu społecznego.
33. System zabezpieczenia społecznego.
34. Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej.
35. Międzynarodowe (globalne) uwarunkowania polityki społecznej.
36. Podstawowe pojęcia: inwalida, niepełnosprawny, niepełnosprawność, zakres
37. i struktura zjawiska niepełnosprawności.
38. Życie z niepełnosprawnością w doświadczeniu jednostkowym.
39. Postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
40. Marginalizacja i automarginalizacja osób niepełnosprawnych w Polsce.
41. Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych.
42. Niepełnosprawni na rynku pracy.
43. Koncepcje zdrowia w medycynie.
44. Pojęcie, cele i zakres działania zdrowia publicznego. Zdrowie publiczne a medycyna
społeczna
45. Czynniki kształtujące stan zdrowia jednostki i populacji. Mierniki zdrowia.
46. Zachowania zdrowotne, klasyfikacja, charakterystyka.
47. Definicja, cele i zakres polityki zdrowotnej w Polsce.
48. System ochrony zdrowia w Polsce. Założenia i cele Narodowego Programu Zdrowia
(2007-2013)
49. Starzenie się populacji wyzwaniem dla zdrowia publicznego.
50. Opieka medyczna nad rodziną w zdrowiu i chorobie.
51. Definiowanie pojęcia bezdomność, Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce.
52. Uwarunkowania mikro i makrospołeczne bezdomności w Polsce.
53. Definiowanie pojęcia ubóstwo. Ubóstwo jako kwestia społeczna w Polsce.
54. Skala deprywacji rodzin dotkniętych ubóstwem.
55. Sytuacja dzieci w rodzinach dotkniętych ubóstwem.
56. Zdrowie w perspektywie socjologicznej ( definiowanie zdrowia, zdrowie jako wartość,
nierówności w zdrowiu).
57. Geneza i przedmiot socjologii medycyny.
58. Zachowania związane ze zdrowiem (pojęcie, typologia, uwarunkowania zachowań
zdrowotnych)
59. Socjologiczne koncepcje choroby (wybrane teorie),
60. Socjologiczne aspekty promocji zdrowia (pojęcie, główne kierunki działań).
61. Rodzina a problemy zdrowia i choroby
62. Niepełnosprawność w ujęciu socjologicznym (skala zjawiska niepełnosprawności,
postawy społeczne wobec niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczno-zawodowa,
szanse integracji).
63. Instytucje medyczne )funkcje, dysfunkcjonalność, szpital jako instytucja totalna)
64. Socjologiczna charakterystyka zawodów medycznych
65. Instytucjonalizacja umierania i śmierci.
66. Badania socjologiczne nad rodziną.
67. Małżeństwo, rodzina – ujęcie definicyjne. Cykle życia małżeńsko-rodzinnego.
68. Typy i struktura rodzin. Alternatywne formy życia rodzinnego.
69. Funkcje rodziny (klasyfikacja Z. Tyszki, F. Adamskiego)
70. Przemiany współczesnej rodziny.
71. Rodzina polska po 1989 roku.
72. Dezorganizacja i dysfunkcjonalność rodziny.
73. Przemoc w rodzinie
Download