ZESTAW PYTAŃ NA USTNY EGZAMIN SEMESTRALNY Z BIOLOGII

advertisement
ZESTAW PYTAŃ NA USTNY EGZAMIN SEMESTRALNY Z BIOLOGII
IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
opracowanie: mgr Iwona Kałędkowska-Szajerka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 1
1. Wyjaśnij, co oznacza termin biotechnologia.
2. Wyjaśnij, jaką rolę w biotechnologii odgrywają enzymy restrykcyjne.
3. Omów trzy poziomy różnorodności biologicznej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 2
1. Na czym polega biotechnologia tradycyjna, jakie organizmy i procesy wykorzystuje?
2. Omów zastosowanie elektroforezy żelowej w biotechnologii.
3. Jakie są przyczyny wymierania gatunków w dawnych czasach i obecnie? Wymień przynajmniej dwa
gatunki wymarłe na terenie Polski.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 3
1. Wymień kilka zastosowań biotechnologii tradycyjnej.
2. Rozwiń skrót GMO i wyjaśnij to pojęcie.
3. Co to są gatunki inwazyjne i jak wpływają na lokalną bioróżnorodność? Podaj przykłady.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 4
1. Wskaż zastosowania fermentacji mlekowej i alkoholowej w życiu codziennym.
2. Co to jest organizm transgeniczny? Podaj przykłady.
3. Wyjaśnij, czym jest bioróżnorodność.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 5
1. Wymień działania związane z ochroną środowiska, w których wykorzystuje się mikroorganizmy.
2. Jak otrzymujemy organizmy GMO?
3. Scharakteryzuj krótko motywy ochrony przyrody.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 6
1. Omów różnice w oczyszczaniu ścieków za pomocą złoża biologicznego i osadu czynnego.
2. Jak działa enzym polimeraza DNA? Omów technikę PCR.
3. Jakie są sposoby ochrony przyrody, których kryterium jest zakres objętych ochroną jej elementów?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 7
1. Jak działają biofiltry i gdzie są stosowane?
2. Co to są wektory w inżynierii genetycznej i jakie muszą mieć cechy?
3. Jakie są sposoby ochrony przyrody, których kryterium jest stopień ingerencji człowieka w ekosystem?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 8
1. W jaki sposób wykorzystuje się biotechnologię do usuwania stałych odpadów komunalnych i ścieków?
2. Wymień kilka celów tworzenia organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
3. Jakie są sposoby ochrony przyrody, których kryterium jest możliwość gospodarczego wykorzystania
przyrody?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 9
1. Omów proces biologicznego oczyszczania ścieków.
2. W jaki sposób diagnozuje się choroby za pomocą technik inżynierii genetycznej?
3. Jakie są sposoby ochrony przyrody, których kryterium jest miejsce realizacji jej ochrony?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 10
1. Omów sposoby przetwarzania stałych odpadów komunalnych.
2. Wyjaśnij sposób produkcji leków metodami biotechnologicznymi.
3. Wyjaśnij pojęcia restytucji i reintrodukcji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 11
1. Co to są tworzywa biodegradowalne? Dlaczego się je produkuje i z jakich materiałów?
2. Co to jest klonowanie? Czy występują naturalne klony?
3. Wymień i krótko omów formy obszarowej ochrony przyrody w Polsce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 12
1. Na czym polega biologiczne zwalczanie szkodników i jaki ma wpływ na stan środowiska?
2. Na czym polega terapia genowa?
3. Jakie znasz parki narodowe w Polsce położone na terenach górskich?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 13
1. Omów udział biopaliw w wytwarzaniu energii na skalę przemysłową.
2. Omów etapy klonowania owcy Dolly. Dlaczego mówi się, że miała ona trzy matki?
3. Wymień kilka parków narodowych położonych na Pomorzu i Mazurach.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 14
1. Wymień trzy korzyści i trzy zagrożenia płynące z zastosowania inżynierii genetycznej.
2. Czym różni się biotechnologia tradycyjna od nowoczesnej?
3. W jakim celu stworzono sieć ekologiczną Natura 2000?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 15
1. Omów zastosowanie badań DNA w kryminalistyce i medycynie sądowej.
2. Na czym polegają rządowe inicjatywy ochrony przyrody: konwencja ramiarska, CITES i bońska?
3. Wymień po trzy gatunki roślin i zwierząt chronionych w Polsce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 16
1. W jakim celu tworzy się rezerwaty biosfery? Czy takie rezerwaty stworzono na terenie Polski?
2. Kiedy powstała i na czym polega idea zrównoważonego rozwoju?
3. Jakie znasz pozarządowe organizacje działające na rzecz ochrony przyrody?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download