Zagadnienia do egzaminu magisterskiego dla studiów

advertisement
KIERUNEK
PRACA SOCJALNA
Pytania
na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
II stopnia
1.
2.
3.
4.
Podstawowe teorie pracy socjalnej.
Tradycyjne metody pracy socjalnej – praca z jednostką, grupą, społecznością
Nowe podejścia i tendencje w metodyce pracy socjalnej.
Proces pomocowy i jego etapy. Diagnozowanie jako podstawa postępowania
metodycznego w pracy socjalnej.
5. Asysta rodzinna jako forma pomocy instytucjonalnej.
6. Innowacyjne formy reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych sytemu pomocy
społecznej.
7. Instytucje pomocowe i resocjalizacyjne w świetle analiz socjologicznych. Rola instytucji
w utrwalaniu biedy i wykluczenia społecznego.
8. Dylematy etyczne w pracy socjalnej.
9. Kategorie klientów instytucji pomocy społecznej. Omówienie wybranej kategorii.
10. Pojęcie problemu społecznego. Problemy społeczne w różnych perspektywach
teoretycznych.
11. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w ujęciu teoretycznym (teorie, koncepcje, dyskursy).
12. Pomiar problemów społecznych (ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność,
dezorganizacja życia społecznego, przestępczość, uzależnienia itp.).
13. Starzenie się ludności - konsekwencje dla polityki społecznej i pracy socjalnej.
14. Socjologiczne teorie dewiacji społecznej.
15. Modele polityki społecznej.
16. Pojęcie i formy decentralizacji w polityce społecznej.
17. Pojęcie i znaczenie polityki zrównoważonego rozwoju.
18. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze polityki społecznej.
19. Współczesne ujęcia problematyki kontroli społecznej w socjologii: funkcje, instrumenty,
techniki kontroli społecznej.
20. Wymiary zróżnicowania społecznego w perspektywie realizacji pracy socjalnej.
21. Struktura społeczna w Polsce. Główne tendencje zmian w strukturze społeczeństwa
polskiego.
22. Założenia teoretyczne perspektywy genderowej w badaniach społecznych.
23. Genderowo uwarunkowane różnice w skali, jakościowym obrazie i przebiegu wybranego
problemu społecznego (np. bezrobocie kobiet i mężczyzn).
24. Metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych.
25. Znaczenie rodziny w systemie zabezpieczenia i wsparcia społecznego w zmieniającym się
świecie.
Literatura
1. Beckett Ch. (2011), Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa: Akademia
Pedagogiki Specjalnej.
2. Brandstaetter A., Herrmann P., O’Connell C. (red.) (2010), Definiowanie usług socjalnych
w kontekście europejskim: od ogółu do szczegółu, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Pedagogicznej TWP.
3. Brannon L. (2002), Psychologia rodzaju, Gdańsk: GWP.
4. Czekaj K., Gorlach K., Leśniak M. (1996), Labirynty współczesnego społeczeństwa,
Warszawa: Interart, rozdział: II.
5. Domański H. (red.) (2008), Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Warszawa: IFiS
PAN.
6. Domański H. (red.) (2004/2007), Struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe: Scholar.
7. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.) (2014), Polityka społeczna. Podręcznik
akademicki, Warszawa: PWN.
8. Firlit-Fesnak G., Jaroszewska E., Oberloskamp H. (red.) (2012), Integracja społeczna jako
wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej. Soziale Integration als
Herausforderung fur die Sozialpolitik und Sozialarbeit, Warszawa: Instytut Polityki
Społecznej UW, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
9. Foucault M. (2011), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa: Aletheia.
10. Frysztacki K. (2009), Socjologia problemów społecznych, Warszawa: Scholar.
11. Frieske K.W., Poławski P. (1996), Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów
społecznych, Warszawa: Interart, rozdział: II.
12. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i opracowanie), Współczesne teorie
socjologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, t. I, s. 316-335.
13. Gray M., Webb S.A.(2012), Praca socjalna : teorie i metody: podręcznik akademicki,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14. Howe D. (2011), Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Warszawa: Instytut
Rozwoju Służb Społecznych.
15. Kantowicz E. (2005), Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy
kształcenia, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
16. Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M. (2014), Reintegracja. Aktywna polityka
społeczna w praktyce, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
17. Kaźmierczak T., Rymsza M. (2007), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa:
Instytut Spraw Publicznych.
18. Kodeks Etyczny Pracowników Socjalnych, np: www.wzps.pl/akty
19. Krajewska B. (2009), Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe,
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
20. Krasiejko I. (2012), Metodyka działania asystenta rodziny. Wydanie drugie zmienione i
uaktualnione, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
21. Kwak A. (2008), Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi,
Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
22. Kwaśniewski, J. (1983), Społeczeństwo wobec dewiacji, Warszawa: Wyd. UW.
23. Miś L. (2007), Problemy społeczne. Teoria. Metodologia. Praktyka, Kraków: Wyd. UJ.
24. Piątek K., Karwacki A. (red.) (2007), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy
socjalnej, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
25. Renzetti, C.M., Curran D.J. (2005), Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa: PWN.
26. Olech A. (2006), Etos zawodowy pracowników socjalnych: wartości, normy, dylematy
etyczne, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
27. de Robertis K. (1998), Metodyka działania w pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo
Naukowe „Śląsk”.
28. Rysz-Kowalczyk B. (red.) (2012), Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium
wiedzy o instytucjach i procedurach, Warszawa: DW Elipsa.
29. Sokołowska M. (red.) (2013), Dylematy etyczne pracowników socjalnych, Warszawa:
CRZL.
30. Staręga-Piasek J. (2007), Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy
społecznej, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
31. Siemaszko A. (2004), Granice tolerancji, Warszawa: PWN.
32. Szatur-Jaworska B., Błędowski P, Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii
społecznej, Warszawa: ASPRA-JR.
33. Tarkowska E. (red.) (2013), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa:
IFiS PAN
34. Trawkowska D. (red.) (2011), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne
rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Toruń: Wyd. Edukacyjne Akapit.
35. Wolska-Prylińska D. (2010), Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym,
Katowice: Wyd. Śląsk.
36. Wódz K., Faliszek K. (red.) (2009), Aktywizacja, integracja, spójność społeczna w
poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej,
Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
37. Wódz K., Pawlas-Czyż S. (red.) (2008), Praca socjalna wobec nowych obszarów
wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby praktyki, Toruń: Wyd. Akapit.
38. Wysocka E. (2011), Warsztat diagnostyczny pracownika socjalnego w obszarze pracy z
rodziną oraz przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania procesu diagnozy środowiska
rodzinnego, [w:] Trawkowska D. (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin, Toruń: Wyd.
Edukacyjne Akapit.
39. Zamecka J. (1989), Niektóre socjologiczne koncepcje kontroli społecznej, Warszawa:
Prace IPSiR Tom 11.
40. Babbie E. (2013), Podstawy badań społecznych, Warszawa: PWN.
Uzupełniająca
1. Encyklopedia Socjologii
2. Kojder A., Kwaśniewski J. (red.) (1992), Między autonomią a kontrolą, Warszawa: PTSUW.
Download