Wasilewska-Ostrowska KM, Praca socjalna z osobą uzależnioną i

advertisement
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
…………………, dnia ………………
………………………………………………….
Dane teleadresowe Wykonawcy
Dotyczy zapytania ofertowego nr OSB.ZP.462.1-464.4A/2017 na zakup podręczników w
ramach Projektu pn. „II stopień specjalizacji to profesjonalizm i skuteczność pracy
socjalnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014‐2020, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i
edukacji PO WER ‐ Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (nr POWR.02.05.00-IP.03-00001/15), obejmującego szkolenie w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika
socjalnego oraz egzamin przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni
specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w zakresie nadania II stopnia specjalizacji
zawodowej, prowadzonego przez Grupę OSB s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek w
Olsztynie
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2016 r., zgodnie z wymaganiami
określonymi w jego treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci
dostarczenia podręczników dla Uczestników szkolenia realizowanych w okresie pomiędzy
styczniem 2017r. a sierpniem 2017r. w Kielcach,
ilość oferowanych pozycji...............................................
za cenę:
………………………………………(PLN) brutto, słownie: ………………………………
L.p.
1.
2.
3.
Tytuł podręcznika
Ilość
egzemplarz
y
wg. poniższego zestawienia
Szmagalski J., Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych,
51
wydanie III, Ex Libris Pracownika Socjalnego, Warszawa 2009.
Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii
51
Europejskiej, Ex Libris Pracownika Socjalnego, Warszawa 2009.
Szmagalski J., Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Ex 51
Libris Pracownika Socjalnego, Warszawa 2011.
„„II stopień specjalizacji to profesjonalizm i skuteczność pracy socjalnej”
Cena
brutt
o
za
szt.
Wartość
brutto
4.
Szmagalski J., Jedna czy wiele. Rozwój koncepcji pracy socjalnej na
świecie, Ex Libris Pracownika Socjalnego, wyd. IRSS, Warszawa 2016.
Gmurzyńska E., Morek R. ,Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters
Kluwer Polska sp. z o.o. , Grudzień 2009
Krzyszkowskiego J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy
społecznej Wydawnictwa Centrum AV, Częstochowa
Jadwiga Fudała J., Motywowanie do zmiany zachowań - poradnik dla
osób pomagających Wydawnictwo Edukacyjne REMEDIUM,
Warszawa
51
8.
Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu
społecznym, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2010
51
9.
Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016
Woronowicz B.,T., Uzależnienia, Warszawa 2009
Melibruda J., Integracyjna psychoterapia uzależnień Instytut
Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2013
Hellsten T., Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików. Hipopotam w
pokoju stołowym, Feeria, Łódź 2008
51
Melody B., Współuzależnienie. Przewodnik dla nowego pokolenia,
Media Rodzina, Poznań 2011
Wasilewska-Ostrowska K. M., Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej
rodziną, Difin
Erickson C. K., Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do
skutecznych metod leczenia, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2011
Butcher J. N., Hooley J. M., Mineka S. M., Psychologia zaburzeń,
GWP 2016
Meder J., Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń
psychicznych, Wydawnictwo Śląsk
Meder J., Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
Wydawnictwo Śląsk, 2002
Kendall P. C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki
terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców
Bobińska K., Pietras T., Gałecki P. (2012), Niepełnosprawność
intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia,
Continuo, Wrocław
Bogdan de Barbaro (red.), Schizofrenia w rodzinie, Wyd. UJ, Kraków
Harry J., Madden B., Darmody M. (2007), W poszukiwaniu
rozwiązania. Przewodnik po terapii krótkoterminowej, Galaktyka, Łódź
Kozak, S., Patologie komunikowania w Internecie – zagrożenia i skutki
dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2011
Kamińska, U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w
rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Katowice 2001
Plopa M. Psychologia rodziny: teoria i badania, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2011
Marshall B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy, Czarna Owca
Thomas Gordon, Wychowanie bez porażek, Instytut Wydawniczy Pax
Warszawa 2002
Jane Nelson, Pozytywna dyscyplina z kartami, CoJaNaTo 2016
Jayne E. Schooler, Zranione dzieci, uzdrawiające domy, MRaciniewski
Services
23
5.
6.
7.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
51
51
51
23
23
23
23
23
10
10
10
10
10
10
10
18
18
18
18
18
18
18
„„II stopień specjalizacji to profesjonalizm i skuteczność pracy socjalnej”
Jednocześnie oświadczamy, iż:
1. Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. Posiadamy stosowny wpis w dokumencie rejestrowym potwierdzający możliwość
świadczenia usług hotelarskich.
3. Dysponujemy niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym
gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia.
6. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonaliśmy należycie co najmniej 3
usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wg zestawienia:
Okres realizacji
Nazwa i adres
zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia (specyfika
L.p.
Zamawiającego
(DD.RRRR–
zamówienia, zakres usługi, etc.)
DD.RRRR)
1.
2.
3
Na wezwanie Zamawiającego, zobowiązuję się do przedłożenia dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie powyższych usług.
7. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak
również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.
8. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu
ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wskazane warunki.
9. Jesteśmy związani niniejszą ofertą 30 dni.
10. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, telefon, e-mail).
12. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
b) Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy)*
……………………………………………………..
podpis Wykonawcy
* Niepotrzebne skreślić
„„II stopień specjalizacji to profesjonalizm i skuteczność pracy socjalnej”
Download