Zamość: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej. Nr sprawy: 24/PN/12

advertisement
1z1
file:///Z:/Przetarg nr 24-2012/518962-2012.html
Zamość: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej. Nr sprawy: 24/PN/12.
Numer ogłoszenia: 518962 - 2012; data zamieszczenia: 19.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 453226 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość, woj. lubelskie,
tel. 084 6775000, faks 084 6385145.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej. Nr sprawy:
24/PN/12..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią dostawy różnych produktów leczniczych,
antybiotyków, leków psychotropowych, nasercowych, antyastmatycznych w ilościach i asortymencie określonym w
Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiących jedno zadanie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3, 33.60.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o oraz PGF HURT Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613
Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 707208,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 668090,00
Oferta z najniższą ceną: 668090,00 / Oferta z najwyższą ceną: 668090,00
Waluta: PLN.
2012-12-19 12:02
Download