udzielenie_zamowienia

advertisement
Kraków: Świadczenie usług szkoleniowych dla 2 uczestników projektu Zielona praca
2.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 138282 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Szlak 73, 31153 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6344033, faks 12 6188010.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych
dla 2 uczestników projektu Zielona praca 2..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług
szkoleń zawodowych dla 2 uczestników projektu Zielona praca 2 w postaci Kursu kwalifikacji
wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy. Kurs powinien odbywać się zgodne z ustawą z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i
uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów z
późniejszymi zmianami, z wymogami określonymi w art.39b ust.2 Ustawy z dnia 6 września
2001 r.o transporcie drogowym ( Dz. U. Nr 125, poz.1371 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie kursów dokształcających
kierowców wykonujących przewóz osób i rzeczy ( Dz. U. Nr 122, poz.1269) oraz ustawą z
dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151 z póz. zm.).
Cena kursu powinna zawierać koszty badań lekarskich oraz psychologicznych na kurs
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, opłaty za jeden egzamin, wydanie dokumentów oraz
ewentualnych ubezpieczeń. Godziny realizacji kursu 8:00 - 17:30, bez dni świątecznych. W
przypadku realizacji kursu w innych godzinach, wykonawca powinien uwzględnić w kosztach
szkoleń, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników. Miejsce realizacji szkoleń - Kraków,
Tarnów lub Dąbrowa Tarnowska..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców Codex,, os. Oświecenia 45/31, 31-636
Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 257000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 5100,00

Oferta z najniższą ceną: 4538,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5100,00

Waluta: PLN.
Data opublikowania niniejszego ogłoszenia w BZP: 21.08.2015 r.
Kraków, 21.08.2015 r.
Download