Rozpiska szkolenia i trenerów - Rzeszowska Agencja Rozwoju

advertisement
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 17/2009/CES prowadzonego
w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1, art. 68 Prawa zamówień publicznych
na wykonanie usługi polegającej na:
Przygotowaniu i przeprowadzeniu w dniach 30.11-1.12-2.12 2009 r. w Leżajsku łącznie 18 godzin
szkolenia pt. „3 dniowe warsztaty merytoryczne wyrównujące poziom wiedzy nt. ekonomii
społecznej” w ramach projektu „2+2=5. Razem możemy więcej w ekonomii społecznej”.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2009 r.
została zawarta umowa nr RARR/CES/991/2009 z Panem Krzysztofem Kwaterą, prowadzącym
działalność gospodarczą pn. LM Consulting Krzysztof Kwatera adres: 31-635 Kraków,
os. Oświecenia 1/8.
Rzeszów: Przygotowanie i przeprowadzenie w dniach 30.11, 1.12, 2.12, 2009 r.
w Leżajsku łącznie 18 godzin szkolenia pt: 3 dniowe warsztaty merytoryczne
wyrównujące poziom wiedzy nt. ekonomii społecznej, przygotowanie
materiałów szkoleniowych
Numer ogłoszenia: 418264 - 2009; data zamieszczenia: 04.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8520600, 8520610, faks 017 8520611.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i przeprowadzenie w
dniach 30.11, 1.12, 2.12, 2009 r. w Leżajsku łącznie 18 godzin szkolenia pt: 3 dniowe warsztaty
merytoryczne wyrównujące poziom wiedzy nt. ekonomii społecznej, przygotowanie materiałów
szkoleniowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie w dniach 30.11,
1.12, 2.12, 2009 r. w Leżajsku łącznie 18 godzin szkolenia pt: 3 dniowe warsztaty merytoryczne
wyrównujące poziom wiedzy nt. ekonomii społecznej, przygotowanie materiałów
szkoleniowych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie
zamówienia i części: 8063.6 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Czynności wykonane w ramach projektu 2+2=5. Razem możemy więcej
w ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego..
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Krzysztof Kwatera prowadzący działalność gospodarczą pn. LM Consulting Krzysztof
Kwatera, oś. Oświecenia 1/8, 31-635 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 2651.80

Oferta z najniższą ceną: 2651.80 oferta z najwyższą ceną: 2651.80

Waluta: PLN.
Download