oświadczenie o braku zależności

advertisement
Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zgodnie z wymaganiami art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami)) oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
LUB
Przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami zamówienia określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
2. Uzyskałem wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.
3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach zawartych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w terminie i miejscu określonym przez zamawiającego.
5. Jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
…………………………………………
miejscowość i data
…………………………………………
podpis(y) i pieczątka(i) osób uprawnionych
Download