25 Zmiana Nr 1 SIWZ - 8. Baza Lotnictwa Transportowego

advertisement
Kraków 24.11.2016r.
ZMIANA Nr 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na
„Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach”, nr sprawy:
29/SI/2016.
Szanowni Państwo
Zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający, w osobie 8 Bazy Lotnictwa Transportowego
w Krakowie-Balicach, dokonuje zmiany treści SIWZ polegającej na:
I. zmianie zał. nr 3 – „Istotne postanowienia umowy”.
§3
5.
ust. 5:
Wykonawca zobowiązuje się, że do realizacji usług będących przedmiotem niniejszej umowy użyje
jedynie środków czystości bezpiecznych pod względem toksyczności dla użytkowników pomieszczeń,
posiadających świadectwa dopuszczenia do użytku na terenie Polski wydane przez Państwowy Zakład
Higieny oraz zaopatrzonych w ulotki w języku polskim, zawierające skład chemiczny, zasady
stosowania oraz opis środków bezpieczeństwa.
otrzymuje brzmienie:
5.
Wykonawca zobowiązuje się, że do realizacji usług będących przedmiotem niniejszej umowy użyje
jedynie środków czystości bezpiecznych pod względem toksyczności dla użytkowników pomieszczeń,
posiadających odpowiednio karty charakterystyki, zgłoszenia, pozwolenia, decyzje lub wpis do
odpowiedniego rejestru zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaopatrzonych w ulotki w języku
polskim, zawierające skład chemiczny, zasady stosowania oraz opis środków bezpieczeństwa.
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
DOWÓDCA
8 BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
płk mgr inż. pil. Krzysztof SZYMANIEC
Download