Zeszyt nadgodzin Instytutu Spraw Spo*ecznych

advertisement
Załącznik nr 1 do rozeznania rynku
…………………, dnia ………………
………………………………………………….
Dane Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu,
NIP, REGON)
Dotyczy rozeznania rynku na zakup podręczników Nr OSB.ZP.462.2-464.3B/2017 w ramach
Projektu pn. „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin” (druga
edycja szkolenia), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020,
II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO
WER ‐ Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15),
obejmującego szkolenie w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego
oraz egzamin przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej
pracowników socjalnych w zakresie nadania II stopnia specjalizacji zawodowej, prowadzonego
przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na rozeznanie rynku w zakresie zakupu podręczników w ramach powyżej
wskazanego Projektu składamy niniejszą wycenę i oferujemy realizację zamówienia:
ilość oferowanych pozycji...............................................
za cenę:
………………………………………(PLN) brutto, słownie: ………………………………
1.
2.
3.
4.
Tytuł podręcznika
Szmagalski J., Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych,
wydanie III, Ex Libris Pracownika Socjalnego, Warszawa 2009.
Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii
Europejskiej, Ex Libris Pracownika Socjalnego, Warszawa 2009.
Szmagalski J., Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy,
Ex Libris Pracownika Socjalnego, Warszawa 2011.
Szmagalski J., Jedna czy wiele. Rozwój koncepcji pracy socjalnej na
świecie, Ex Libris Pracownika Socjalnego, wyd. IRSS, Warszawa
2016.
48
48
48
48
„Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin”
Wartość
brutto
L.p.
Ilość
egzemplarz
y
Cena
brutto za
szt
na podstawie szczegółowego kosztorysu:
Gmurzyńska E., Morek R. ,Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters
Kluwer Polska sp. z o.o. , Grudzień 2009
Krzyszkowskiego J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy
społecznej Wydawnictwa Centrum AV, Częstochowa
Jadwiga Fudała J., Motywowanie do zmiany zachowań - poradnik dla
osób pomagających Wydawnictwo Edukacyjne REMEDIUM,
Warszawa
48
Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu
społecznym, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2010
48
Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016
10. Woronowicz B.,T., Uzależnienia, Warszawa 2009
11. Melibruda J., Integracyjna psychoterapia uzależnień Instytut
Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2013
12. Hellsten T., Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików. Hipopotam w
pokoju stołowym, Feeria, Łódź 2008
48
13. Melody B., Współuzależnienie. Przewodnik dla nowego pokolenia,
Media Rodzina, Poznań 2011
14. Wasilewska-Ostrowska K. M., Praca socjalna z osobą uzależnioną i
jej rodziną, Difin
15. Erickson C. K., Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do
skutecznych metod leczenia, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2011
16. Kozak, S., Patologie komunikowania w Internecie – zagrożenia i skutki
dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2011
17. Kamińska, U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w
rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Katowice 2001
18. Plopa M. Psychologia rodziny: teoria i badania, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2011
19. Marshall B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy, Czarna Owca
20. Thomas Gordon, Wychowanie bez porażek, Instytut Wydawniczy Pax
Warszawa 2002
21. Jane Nelson, Pozytywna dyscyplina z kartami, CoJaNaTo 2016
22. Jayne E. Schooler, Zranione dzieci, uzdrawiające domy,
MRaciniewski Services
23. .I. Stuart - Hamilton, Psychologia starzenia się, Poznań 20016
11
24. K.Owczarek, M.A. Łazarewicz, Pogoda na starość, Warszawa 2015
29
25. K. Wieczorkowska - Tobis, D. Talarska, Geriatria i pielęgniarstwo
geriatryczne, Warszawa 2015
26. J. Nawrocka, Społeczne doświadczenie starości. Stereotypy, postawy,
wybory. Kraków 2013
27. S. Steuden, Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2012
29
28. . B. Szatur - Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewski, Podstawy
gerontologii społecznej, Warszawa 2006
29. A. Zych, Leksykon gerontologii, Kraków 2010
29
30. A. Zych, Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość, Łask 2012
29
5.
6.
7.
8.
9.
48
48
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
29
29
29
29
„Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin”
Jednocześnie oświadczamy, iż:
1. Zapoznaliśmy się z treścią rozeznania rynku i wzorem umowy, nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim określone.
2. Dysponujemy niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym
gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia.
4. Podana przez nas cena brutto jest ceną uwzględniającą wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie określonym przez Zamawiającego.
6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu
zamówienia w terminach określonych przez Zamawiającego.
7. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
. (imię, nazwisko, telefon, e-mail).
„Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin”
Download