tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników

advertisement
Załącznik Nr 4
TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
Stanowisko
Procent minimalnego
wynagrodzenia w I kategorii
zaszeregowania
1
2
Sekretarz
do 140%
Naczelnik
do 100%
Zastępca naczelnika
do 50%
Główna Księgowa
do 80%
Kierownik oddziału
do 50%
Pracownik, któremu powierzono
koordynowanie samodzielnymi
komórkami organizacyjnymi
do 80%
Radca prawny
do 50%
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
do 50%
Pełnomocnik ds. Informacji
Niejawnych
do 50%
Administrator Bezpieczeństwa
Informacji
do 50%
Geodeta Powiatowy
do 100%
Download