Załącznik nr 4 do SIWZ

advertisement
ZP-2380-274-32,41/08
..................................... dnia ..................................
Załącznik Nr 4 do Siwz
NAZWA FIRMY
tel./fax. .................................
NIP .................................
REGON ..........................
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na “ Zakup odczynników i materiałów techniki
kryminalistycznej”.
 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na:
Zadanie nr 1 –Seratec PSA Semiquant -Test do oznaczania specyficznego antygenu prostaty (PSA)
cena oferty wynosi:.............................. złotych brutto
(słownie złotych ...................................................................................................................)
cena oferty została obliczona według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ, który stanowi załącznik do oferty.
i/lub
Zadanie nr 2 – Mikropłytki 96- dołkowe do fluorymetrycznego pomiaru DNA
cena oferty wynosi:.............................. złotych brutto
(słownie złotych ...................................................................................................................)
cena oferty została obliczona według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ, który stanowi załącznik do oferty.
i/lub
Zadanie nr 3 – FOB Test - Test do ujawniania śladów krwi ludzkiej
cena oferty wynosi:.............................. złotych brutto
(słownie złotych ...................................................................................................................)
cena oferty została obliczona według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ, który stanowi załącznik do oferty.
i/lub
Zadanie nr 4 –HEMOPHAN -Testy paskowe do ujawniania krwi
cena oferty wynosi:.............................. złotych brutto
(słownie złotych ...................................................................................................................)
cena oferty została obliczona według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ, który stanowi załącznik do oferty.
i/lub
Zadanie nr 5–Zestaw do izolacji DNA metodą absorbcji -elucji
cena oferty wynosi:.............................. złotych brutto
(słownie złotych ...................................................................................................................)
cena oferty została obliczona według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ, który stanowi załącznik do oferty.
i/lub
Zadanie nr 6 –Zestaw do fluorymetrycznego pomiaru DNA
cena oferty wynosi:.............................. złotych brutto
(słownie złotych ...................................................................................................................)
cena oferty została obliczona według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ, który stanowi załącznik do oferty.
i/lub
Zadanie nr 7 –- Pakiet kryminalistyczny do pobierania wymazów z jamy ustnej
cena oferty wynosi:.............................. złotych brutto
(słownie złotych ...................................................................................................................)
cena oferty została obliczona według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ, który stanowi załącznik do oferty.
2.Oświadczam, że oferowane odczynniki są katalogowymi produktami fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi i
spełniającymi wszystkie wymagania szczegółowe Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3.Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. W zadaniu nr 7
wykonam przedmiot zamówienia nie później niż w terminie do 15.12.2008r.
4.Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia do bezpośrednich odbiorców wraz z aktualnymi kartami
charakterystyki sporządzonymi w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. nr 215, póz. 1588) oraz samoprzylepnymi etykietami opisowymi
sporządzonymi dodatkowo w języku polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r.
w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, póz. 1679
z późn. zm.), w liczbie odpowiadającej ilościom opakowań jednostkowych, określonych zał. nr 1 do siwz
5.Oświadczam, że spełniam wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.:
- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
- posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
6.Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i treścią projektu umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
7.Oświadczam, że uważam się związany ofertą na czas wskazany w pkt. VIII SIWZ
7.Oświadczam że wykonam całość zamówienia nakładem własnym bez podwykonawców.*
*jeśli Wykonawca zamierza powierzyć część realizacji zadania podwykonawcom zobowiązany jest wskazać podwykonawców
wraz z zakresem prac na niniejszym formularzu:
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ......................................................................
......................................................................
pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
Download