Zał. nr 1 do pisma z dn. 5.07.2017 r. – Formularz oferty po zmianie

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTY
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy, NIP1)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń zawodowych z obszaru IT (znak
sprawy:
szkolenia-155-2017),
oświadczamy/wykonawcy
występujący
wspólnie:
…………………....................................… oświadczają2:
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ:
1.1 Część A:
Przedmiot zamówienia
1
Szkolenie nr A1
Tworzenie nowoczesnych aplikacji
internetowych Java EE (JSF 2,
EJB 3, JPA 2, CDI, AJAX)
Szkolenie nr A2
Tworzenie bezpiecznych aplikacji
internetowych Java EE
Cena brutto*
za jedną osobę
(w zł)
2
Maksymalna
ilość osób
Łączna cena brutto*
(kol. 2 x kol. 3)
3
4
20
20
Razem za Część A:
Słownie:
1.2 Część B: Szkolenie Zarządzanie i administracja serwerami aplikacyjnymi WildFly:
za łączną cenę brutto*: ……………………………………………………………………..……..………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..…….)
1.3 Część C: Szkolenie Zaawansowany Administrator Linux:
za łączną cenę brutto*: …………………………………………………………………..……..…………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..…….)
1.4 Część D: Szkolenie D1 Metodyki testowania oprogramowania oraz Szkolenie D2 Automatyzacja
testów aplikacji webowych przy użyciu Selenium WebDriver:
za łączną cenę brutto*: …………………………………………………………………..……..…………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..…….)
1
W przypadku wykonawców występujących wspólnie – nazwa i adres pełnomocnika
niepotrzebne skreślić
2
1.5 Część E: Szkolenie Zawansowane metodyki testowania oprogramowania:
za łączną cenę brutto*: …………………………………………………………………..……..…………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..…….)
1.6 Część F: Szkolenie Analiza i modelowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem notacji
UML2:
za łączną cenę brutto*: …………………………………………………………………..……..…………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..…….)
1.7 Część G: Szkolenie Oracle Database 12c: Data Guard Administracja:
za łączną cenę brutto*: …………………………………………………………………..……..…………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..…….)
1.8 Część H:
Przedmiot zamówienia
Oferowane szkolenie
Cena brutto*
za jedną osobę
(w zł)
Maksymalna
ilość osób
2
3
1
Szkolenie nr H1
Certified Scrum Master
/Professional Scrum Master
Szkolenie nr H2
Certified Scrum Product
Owner /Professional Scrum
Product Owner
Łączna cena
brutto*
(kol. 2 x kol. 3)
4
10
10
Razem za Część H:
Słownie:
1.9 Część I:
Przedmiot zamówienia
Oferowane szkolenie
1
2
Łączna cena brutto*
3
Certified Scrum Product Owner
/Professional Scrum Product Owner
Słownie:
* Zamawiający oświadcza, że usługi szkoleniowe będą finansowane w 100% ze środków publicznych
w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap I, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie
2.1” Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” oraz ze środków dotacji celowej OPI PIB i środków
działalności statutowej.
2. Oświadczamy, że miejscem szkolenie będzie:
2.1. Cześć A:.......................................................................................................................................
(nazwa, adres)
2.2. Cześć B:.......................................................................................................................................
(nazwa, adres)
2.3. Cześć C:.......................................................................................................................................
(nazwa, adres)
2.4. Cześć D:.......................................................................................................................................
(nazwa, adres)
2.5. Cześć E:.......................................................................................................................................
(nazwa, adres)
2.6. Cześć F:.......................................................................................................................................
(nazwa, adres)
2.7. Cześć G:.......................................................................................................................................
(nazwa, adres)
2.8. Cześć H:.......................................................................................................................................
(nazwa, adres)
2.9. Cześć I:.......................................................................................................................................
(nazwa, adres)
3. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum4 dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący: ………………………………………........………………………………..
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja)
4.
OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do realizowania przedmiotu zamówienia w terminie
zgodnie z pkt 4 SIWZ.
5.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi
w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
6.
UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres
30 dni od upływu terminu składania ofert.
7.
ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami4/ z udziałem podwykonawców4:
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać nazwę podwykonawcy/ podwykonawców)
Udział prac podwykonawców wyniesie ……… % wartości zamówienia objętego niniejszą Ofertą,
przy realizacji następującego zakresu: …………………………………………...………………………..
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią
załącznik nr 8 SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
9. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
(zgodnie z: definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003)
TAK
NIE
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:
............................................................................................................................................................
nr tel.: ........................................, fax.: ..................................., e-mail : ………………..………………
11. OFERTĘ niniejszą składamy na ................. kolejno ponumerowanych stronach.
12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1.............................................................................................
2.............................................................................................
3.............................................................................................
4.............................................................................................
5.............................................................................................
6.............................................................................................
........................................... dn. ........................
(miejscowość)
3
............................................................................
podpis wykonawcy3 lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy
w przypadku wykonawców występujących wspólnie – podpisuje pełnomocnik
Download