Zapytanie ofertowe - Administracja SGH

advertisement
Zapytanie ofertowe
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłasza konkurs ofert na dostarczenie bazy danych wraz z
dwukrotną roczną aktualizacją, zawierającej określone poniżej informacje nt. tożsamości, zatrudnienia,
danych ze sprawozdań finansowych i innej sprawozdawczości finansowej oraz danych nt. zdarzeń
prawnych dotyczących podmiotów w bazie.
Nazwa zamawiającego
Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia będzie dostarczenie bazy danych z lat 2005-2014 dotyczących spółek
kapitałowych (sp. z o.o., S.A. lub S.K.A.) spełniających następujące kryteria dla najpóźniejszego dostępnego
okresu w bazie
- żaden z 3 głównych przedmiotów działalności danego podmiotu w bazie nie należy do sekcji „K” PKD
- liczba zatrudnionych przez dany podmiot w bazie równa się 10 lub więcej
- sprawozdania finansowe danego podmiotu w bazie zostały sporządzone w oparciu o pełną księgowość
- przychody ze sprzedaży danego podmiotu w bazie osiągnęły wartość 2 mln euro lub większą
Wartości w euro należy przeliczyć średnim kursem euro dla danego roku opublikowanym przez Narodowy
Bank Polski.
Dla podmiotów spełniających powyższe kryteria baza będzie zawierała w odrębnych kolumnach każdego
rekordu lub poszczególnych tablic rekordów następujące dane
- nazwę podmiotu,
- datę rejestracji podmiotu w KRS,
- rok, którego dotyczą dane,
- miesiąc, w którym zakończył się dany rok obrotowy,
- numery identyfikacyjne podmiotu (KRS, NIP, ISIN, wewnętrzne numery identyfikacyjne dostawcy danych)
- dane identyfikacyjne 3 głównych sektorów działalności podmiotu (NACE, PKD, sektor GPW, NAICS, US SIC,
EKD),
- liczbę pracowników,
- kod adresu siedziby podmiotu,
- udział największego wspólnika lub akcjonariusza w kapitale podmiotu,
- łączny udział wspólników lub akcjonariuszy, posiadających każdy co najmniej 5% udziałów lub akcji, w
kapitale podmiotu,
- liczba wspólników lub akcjonariuszy, posiadających każdy co najmniej 5% udziałów lub akcji, w kapitale
podmiotu,
- liczba wspólników lub akcjonariuszy, posiadających łącznie co najmniej 50% udziałów lub akcji, w kapitale
podmiotu,
- roczne dane finansowe, obejmujące pełne dostępne dane z bilansu, rachunku zysków i strat w wersji
kalkulacyjnej i porównawczej, rachunku przepływów pieniężnych,
- kwartalne dane finansowe ze sprawozdań F-01, obejmujące wybrane dane dotyczące przychodów i
kosztów,
- zdarzenia prawne, które miały miejsce w danym roku.
W razie braku możliwości dostarczenia danych w pełnym zakresie opisanym powyżej, dopuszczalne jest
złożenie ofert dostarczenie bazy w węższym zakresie. W tym wypadku prosimy o wskazanie różnic w
stosunku do powyższego zakresu.
Przedmiotem zamówienia będzie również dwukrotna aktualizacja bazy o dane spełniające pierwotne
kryteria, dostępne po 12 i 24 miesiącach od momentu dostawy pierwotnej bazy danych.
Format bazy danych – relacyjna baza danych (SQL), pola puste oznaczone NULL, poszczególne
kategorie informacji (jak np. metryka, miara koncentracji, sprawozdania, zdarzenia prawne etc.)
umieszczone w osobnych tabelach, pola sformatowane zgodnie z ich zawartością .
Dostawca powinien przedstawić własne narzędzia stosowane do walidacji poprawności eksportu danych
do przekazywanej bazy oraz zobowiązać się do dokonania poprawek w bazie w razie stwierdzenia błędów.
Termin, sposób i treść składanych ofert
Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres [email protected] w formacie pdf w terminie 5 dni
roboczych od momentu opublikowania zapytania ofertowego.
Oferta powinna zawierać następujące informacje:
1) Opis proponowanej bazy zawierający charakterystykę danych oraz liczebność rekordów.
2) Wycenę dostawy bazy wraz z jej dwukrotną aktualizacją (w 3 kwartale 2017 i w 3 kwartale 2018).
Download