Dr Andrzej Herbet

advertisement
Dr hab. Andrzej Herbet
Katedra Prawa Handlowego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego
dla studentów IV roku prawa – studia dzienne
I semestr roku akademickiego 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Prawo handlowe – pojęcie i systematyka.
Miejsce prawa handlowego w systemie prawa.
Pojęcie przedsiębiorcy i jego znaczenie w obowiązującym prawie.
Pojęcie i charakter prawny przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo jako podmiot obrotu.
Skutki zbycia przedsiębiorstwa.
Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy.
Zasady prawa firmowego.
Ochrona prawa do firmy.
Prokura – pojęcie, charakter prawny, rodzaje.
Prokura – legitymacja czynna i bierna.
Zakres umocowania prokurenta.
Wygaśnięcie prokury.
Krajowy Rejestr Sądowy – pojęcie i funkcje.
Podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców.
Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społeczno –
zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Podmioty wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych.
Struktura i treść rejestru przedsiębiorców.
Zasady postępowania rejestrowego.
Pojęcie i rodzaje wpisów; wpis a postanowienie zarządzające wpis.
Jawność formalna rejestru przedsiębiorców.
Jawność materialna rejestru przedsiębiorców.
Postępowanie przymuszające.
Ewidencja działalności gospodarczej de lege lata i de lege condendo.
Rodzaje i formy prawne (typy) spółek; zasada numerus clausus form spółek.
Spółki osobowe a spółki kapitałowe.
Formy ustrojowe (stadialne) spółek.
Umowa spółki (akt założycielski) – pojęcie, charakter prawny, funkcje.
Pojęcie i rodzaje wkładów do spółki; kryteria zdolności aportowej.
Podmiotowość prawna spółek handlowych.
Członkostwo w spółce; klasyfikacja i charakter prawny praw i obowiązków
członkowskich.
Udział w spółce (akcja) – pojęcie i charakter prawny.
1
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Postacie (rodzaje) wadliwości uchwał zgromadzenia wspólników (walnego
zgromadzenia akcjonariuszy).
Przesłanki i skutki stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników
(walnego zgromadzenia akcjonariuszy).
Przesłanki i skutki uchylenia uchwały zgromadzenia wspólników (walnego
zgromadzenia akcjonariuszy).
Tworzenie i przeniesienie siedziby spółki – zagadnienia kolizyjne.
Spółka cywilna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
Rodzaje (typy) spółek cywilnych.
Stosunki majątkowe w spółce cywilnej.
Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej.
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej.
Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej.
Zmiany składu osobowego spółki cywilnej.
Ustąpienie wspólnika ze spółki cywilnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem
ustępującym.
Rozwiązanie spółki cywilnej – pojęcie, przyczyny, skutki.
Likwidacja spółki cywilnej.
Spółka jawna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
Powstanie spółki jawnej; przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną.
Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej.
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej.
Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej.
Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i
obowiązków.
Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem
występującym.
Rozwiązanie spółki jawnej – pojęcie, przyczyny, skutki.
Likwidacja spółki jawnej.
Spółka partnerska – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej.
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej.
Przyczyny rozwiązania spółki a przyczyny wystąpienia partnera.
Spółka komandytowa – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej.
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym
uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza.
Prawa i obowiązki komandytariusza.
Spółka komandytowo-akcyjna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie
gospodarcze.
Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowoakcyjnej.
Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej.
Rada nadzorcza i walne zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – pojęcie, charakter prawny,
zastosowanie gospodarcze.
Powstanie spółki z o.o.
2
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
Spółka z o.o. w organizacji – pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania.
Kapitał zakładowy spółki z o.o. – istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne
kapitały (fundusze) spółki.
Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.
Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień
umowy spółki.
Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych oraz w drodze
konwersji wierzytelności na udziały.
Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego.
Członkostwo – udział – prawa i obowiązki wspólników.
Rodzaje udziałów w spółce z o.o.
Uprzywilejowanie udziału a uprzywilejowanie wspólnika.
Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o. – katalog i podział.
Czysto majątkowe (obligacyjne) i korporacyjne (organizacyjne) prawa i
obowiązki wspólnika spółki z o.o.
Prawo udziału w zysku spółki z o.o.
Prawo udziału w nadwyżce likwidacyjnej spółki z o.o.
Prawo poboru nowych udziałów.
Prawo udziału w zgromadzeniu wspólników i prawo głosu.
Prawo kontroli.
Prawo zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników.
Actio pro socio.
Obowiązek wniesienia wkładu do spółki z o.o.
Obowiązek dopłat.
Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych.
Sposoby nabycia i utraty członkostwa w spółce z o.o.
Zbycie udziału i zbycie części udziału.
Zastaw i użytkowanie na udziale.
Dziedziczenie udziału w spółce z o.o.
Wspólność udziału w spółce z o.o.
Ograniczenia obrotu udziałami w spółce z o.o.
Umorzenie udziału – pojęcie i rodzaje.
Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.
Zarząd spółki z o.o. – pojęcie, skład, kompetencje.
Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o.; okres
urzędowania członka zarządu.
Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki z o.o.
Czynności prawne dokonane przez zarząd spółki z o.o. bez zgody rady nadzorczej
lub zgromadzenia wspólników.
Zakaz samokontraktowania i zakaz konkurencji.
Rada nadzorcza (komisja rewizyjna) spółki z o.o. – pojęcie, skład, kompetencje.
Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej (komisji rewizyjnej)
spółki z o.o.
Prawa i obowiązki członków oraz zasady procedowania rady nadzorczej (komisji
rewizyjnej) spółki z o.o.
Zgromadzenie wspólników – pojęcie, skład, kompetencje.
Zwoływanie zgromadzenia wspólników.
3
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
Zasady procedowania zgromadzenia wspólników.
Zasady podejmowania uchwał na zgromadzeniu wspólników i w trybie
obiegowym.
Zmiana umowy spółki.
Odpowiedzialność cywilnoprawna wspólników i członków organów wobec spółki
z o.o.
Odpowiedzialność członków organów wobec wierzycieli spółki z o.o.
Rozwiązanie spółki z o.o. – pojęcie, przyczyny, skutki.
Likwidacja i czynności likwidacyjne.
Prawa i obowiązki likwidatorów spółki z o.o.
Zasady zaspokajania wierzycieli z majątku spółki z o.o. oraz podziału nadwyżki
likwidacyjnej.
Spółka akcyjna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
Powstanie spółki akcyjnej; statut a umowa założycielska.
Spółka akcyjna w organizacji – pojęcie, charakter prawny, zasady
funkcjonowania.
Kapitał zakładowy spółki akcyjnej – istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne
kapitały (fundusze) spółki.
Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej.
Pojęcie i rodzaje subskrypcji.
Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego a szczególnie tryby podwyższenia.
Kapitał docelowy.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.
Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej.
Członkostwo – akcje – uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy.
Pojęcie i rodzaje akcji.
Akcje a inne tytuły uczestnictwa w zysku lub nadwyżce likwidacyjnej.
Uprzywilejowanie akcji a uprzywilejowanie akcjonariusza.
Prawa i obowiązki akcjonariuszy – katalog i podział.
Czysto majątkowe (obligacyjne) i korporacyjne (organizacyjne) prawa i
obowiązki akcjonariuszy.
Prawo udziału w zysku spółki akcyjnej.
Prawo udziału w nadwyżce likwidacyjnej spółki akcyjnej.
Prawo poboru akcji nowej emisji.
Prawo udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i prawo głosu.
Prawo do informacji.
Prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Sposoby nabycia i utraty członkostwa w spółce akcyjnej.
Przeniesienie akcji.
Zastaw i użytkowanie akcji.
Umorzenie akcji – pojęcie i rodzaje.
Umorzenie a unieważnienie akcji.
Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy.
Zarząd spółki akcyjnej – pojęcie, skład, kompetencje.
Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki akcyjnej; okres
urzędowania członka zarządu.
Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki akcyjnej.
4
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
Rada nadzorcza spółki akcyjnej – pojęcie, skład, kompetencje.
Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.
Prawa i obowiązki członków oraz zasady procedowania rady nadzorczej spółki
akcyjnej.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy – pojęcie, skład, kompetencje.
Zwoływanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Prawo żądania zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy a prawo
uzupełnienia porządku obrad i prawo zgłaszania projektów uchwał.
Zasady procedowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Elektroniczne walne zgromadzenie.
Legitymacja do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Głosowanie elektroniczne i korespondencyjne.
Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu.
Zasady podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Głosowanie kurialne i inne szczególne tryby podejmowania uchwał przez walne
zgromadzenie akcjonariuszy.
Zmiana statutu.
Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów wobec spółki akcyjnej.
Rozwiązanie spółki akcyjnej – pojęcie, przyczyny, skutki.
Likwidacja i czynności likwidacyjne.
Prawa i obowiązki likwidatorów spółki akcyjnej.
Zasady zaspokajania wierzycieli z majątku spółki akcyjnej oraz podziału
nadwyżki likwidacyjnej.
Pojęcie i rodzaje jednoosobowych spółek kapitałowych.
Oświadczenia woli jednego wspólnika (akcjonariusza) składane jednoosobowej
spółce kapitałowej oraz czynności prawne dokonywane między jednym
wspólnikiem (akcjonariuszem) a jednoosobową spółką kapitałową.
Pojęcie stosunku dominacji (zależności) w świetle przepisów k.s.h.
Pojęcie, dopuszczalność i sposoby łączenia się spółek.
Skutki połączenia się spółek; odrębny zarząd majątkami łączących się spółek
(septario bonorum)
Postępowanie łączeniowe.
Uproszczone postępowanie łączeniowe i transgraniczne łączenie się spółek.
Pojęcie, dopuszczalność i sposoby podziału spółki.
Skutki podziału spółki.
Postępowanie podziałowe.
Pojęcie i dopuszczalność przekształcenia spółki.
Skutki przekształcenia.
Postępowania przekształceniowe.
5
Download