PROTOKÓŁ Nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu

advertisement
1
PROTOKÓŁ Nr 31/2017
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu – odbytej w dniu 20
kwietnia 2017 roku.
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy
obecności.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Stanisław Piwoński – Przewodniczący Komisji.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Przedstawienie informacji z zakresu organizacji Wstępów koszty i wpływy.
5. Sprawozdanie w zakresie organizacji handlu na targowisku – przedstawić koszty związane
z utrzymaniem (administrowanie przez Igiełkę) oraz wpływy od początku 2017r.
6. Realizacja zadań związanych z wdrożeniem programu niskoemisyjnego.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.
Ad.1.
- p. S. Piwoński – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 31 posiedzenia Komisji,
stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.
STRESZCZENIE OBRAD:
Ad.2.
- p. Przew. Komisji – przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji. Zapytał czy są
wnioski do porządku obrad. Zaproponował w punkcie Sprawy różne dokonać wyjazdu
w teren celem sprawdzenia stanu drogi Chomentów Puszcz – Stanisławów. Poddał pod
głosowanie powyższy wniosek.
Za - 5, p – 0, w – 0
Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad. 4. Przedstawienie informacji z zakresu organizacji Wstępów koszty i wpływy (informacje
w załączeniu do protokołu). Koszty organizacyjne Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego
Wstępy w 2017roku wyniosły 90 334,45 zł, natomiast wpływy 26 920 zł.
Komisja ocenia Wstępy pod względem organizacyjnym dobrze. Zauważono spadek w ilości
koni przywiezionych na targ-Wstępy. W porównaniu do 2016r. koni było mniej o około 50 %.
Ad. 5. Sprawozdanie w zakresie organizacji handlu na targowisku – przedstawić koszty
związane z utrzymaniem (administrowanie przez Igiełkę) oraz wpływy od początku 2017r.
(materiały w załączeniu do protokołu).
Komisja stwierdza, że przygotowane sprawozdanie dot. kosztów utrzymania i zysków
targowiska w Skaryszewie jest lakoniczne i trudno się do niego rzeczowo odnieść.
W przypadku kosztów – Komisja nie dostrzega w sprawozdaniu np.: kosztów środków
użytych przez Spółdzielnię Igiełka a rekompensowanych przez Gminę a także kosztów
wywozu nieczystości płynnych, wywozu śmieci, poboru wody. Natomiast w przypadku
2
wpływów wymieniono dwie kwoty dot. opłaty targowej oraz opłaty rezerwacyjnej, co
w mniemaniu Komisji nie wyczerpuje treści informacji w tym zakresie, ponieważ nie
zawierają np. informacji o ilości rezerwacji oraz jaki stanowi procent wykorzystania placu
targowego a także ile opłat w poszczególnych stawkach zebrano w tym okresie.
Ponadto Komisja nie ma wiedzy wynikającej ze sprawozdania czy kwoty powyższe nie
zawierają w jakiejś części kosztów lub wpływów związanych ze Wstępami Końskimi.
Za – 5, p – 0, w – 0
Komisja podjęła wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad.6. Realizacja zadań związanych z wdrożeniem programu niskoemisyjnego.
Komisja zapoznała się z informacjami na temat realizacji zadań związanych z wdrożeniem
programu niskoemisyjnego (pismo w załączeniu do protokołu).
Nie zgłoszono uwag i wniosków.
Ad. 7. Sprawy różne.
Komisja dokonała wizji lokalnej drogi Chomentów Puszcz – Stanisławów oraz zapoznała się
z mapami geodezyjnymi i stanem prawnym gruntów pod drogą.
Wniosek: Komisja widzi za zasadne wystąpienie do Lasów Państwowych o pozyskanie
gruntów.
- niezbędne grunty pozyskać od prywatnych właścicieli,
- w celu projektowania drogi uregulować stan prawny gruntów.
Ad. 8. Zakończenie posiedzenia.
Na tym zakończono 31 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu.
Protokołowała:
Barbara Malmon
Przewodniczący Komisji:
Stanisław Piwoński
Download