Kontrola jednostki OSP w Gołańczy wypadła pozytywnie. Komisja

advertisement
RH.0012.4.9.2016
P R O T O K Ó Ł nr 24/16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Gołańcz,
które odbyło się 9 sierpnia 2016 roku o godz. 900
w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum komisji.
2. Przyjęcie protokołu komisji z poprzedniego posiedzenia.
3. Analiza kosztów utrzymania jednostek OSP z uwzględnieniem dofinansowania z MiG
Gołańcz, za I półrocze 2016 r.
4. Kontrola jednostki OSP Gołańcz.
5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Podsumowanie posiedzenia - podjęcie wniosków i opinii.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Olejniczak stwierdził kworum komisji (3
radnych). Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
2. Przyjęcie protokołu komisji z poprzedniego posiedzenia.
Radni przyjęli bez czytania protokół z poprzedniego posiedzenia komisji (3 głosy
„za”).
3. Analiza kosztów utrzymania jednostek OSP z uwzględnieniem
dofinansowania z MiG Gołańcz, za I półrocze 2016 r.
Dostarczoną komisji analizę przedstawił przewodniczący komisji Andrzej Olejniczak
(załącznik nr 2). Komisja nie miała uwag i przyjęła informację 3 głosami „za”.
4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
Przewodniczący komisji Andrzej Olejniczak odczytał pismo mieszkańców Gołańczy w
sprawie mediacji z Andrzejem Olejniczakiem dotyczących udostępnienia działki 530/3 na
ustawienie masztu telefonii komórkowej oraz projekt budowy stacji bazowej telefonii
komórkowej. W dyskusji z obecnymi mieszkańcami Gołańczy poruszano następujące
tematy:
- skutki promieniowania,
- zorganizowanie spotkania z osobą specjalizująca się w tej dziedzinie.
Strona 1 z 2
5. Kontrola jednostki OSP Gołańcz.
Komisja wraz z burmistrzem oraz Andrzejem Woźnickim – komendantem miejskogminnym OSP i Mariuszem Poprawskim – prezesem OSP w Gołańczy przeszła do siedziby
jednostki. Poruszane tematy:
- wyposażenie i doposażenie jednostki,
- przejęcie od GOK w Gołańczy dodatkowego pomieszczenia i adaptowanie go na
cele jednostki – rozładowanie ciasnoty,
- przygotowanie jednostki do zimy.
Kontrola jednostki OSP w Gołańczy wypadła pozytywnie. Komisja nie miała uwag.
6. Zapytania i wolne wnioski.
Nie było zapytań i wolnych wniosków.
7. Podsumowanie posiedzenia - podjęcie wniosków i opinii.
Nie podjęto wniosków. Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1130.
Załączniki:
nr 1 – lista obecności,
nr 2 – koszty utrzymania jednostek OSP.
podpisy przedstawicieli podmiotów kontrolowanych:
...............................................................................................................
Mieczysław Durski – Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
podpisy członków komisji :
1. ...................................................
Andrzej Olejniczak
2. ...................................................
Mirosław Frąckowiak
3. ...................................................
Andrzej Dziuma
Protokół podpisano 16.08.2016 r. w pok. nr 26 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz.
Strona 2 z 2
Download