PROTOK Ó Ł Nr 13/04

advertisement
P R O T O K Ó Ł Nr 40/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, odbytego w dniu
22 stycznia 2009 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim.
Posiedzenie rozpoczęto o godz.1205, a zakończono o godz.1430.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu :
1. Kryszewska Honorata
- Przewodnicząca komisji
2 Bryliński Jan
- członek komisji
3. Rajnik Jan
- członek komisji
4. Sowińska Teodora
- członek komisji
Osoby spoza składu Komisji obecne na posiedzeniu:
1. Chodubski Krzysztof
- Burmistrza
2. Michaliszyn Jan
- Przewodniczący Rady Miejskiej
3. Olejnik Adam
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim
4. Erdmańską Roman
- Kierownik gospodarczy
5. Swół Monika
- Główny księgowy Szkoły Podstawowej
6. Grochocki Paweł
- Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Fijewo 17
7. Erdmańska Regina
- Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Sady
8. Sikorski Henryk
- Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Jedyna
9. Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowych wg. listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
a) stwierdzenie quorum,
b) zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Kontrola kalkulacji kosztów kotłowni związanych z ustaleniem opłaty za ciepło na 2009 rok.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zakończenie posiedzenia.
Ad 1/ Przewodnicząca Komisji H. Kryszewska - dokonała otwarcia posiedzenia Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, powitała członków komisji i
zaproszonych gości.
Ad 1a/ Na stan 5 członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji,
co stanowiło 80,0% frekwencji.
Ad 1b/ Komisja Rewizyjna w obecności 4 członków – jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia
komisji w wersji jak podany wyżej.
Ad 2/ Komisja przystąpiła do kontroli kalkulacji kosztów kotłowni zawiązanych z ustaleniem
opłaty za ciepło na 2009r.
Burmistrz K. Chodubski – Rada Miejska uchwaliła ceny GJ za ciepło w poszczególnych
spółdzielniach mieszkaniowych i ustaliliśmy z komisją, że chcemy zrobić takie publiczne
sprawdzenie kosztów, żeby każdy wiedział co ile kosztuje i z skąd się te ceny biorą.
Zarządcą dla Fijewa jest Urząd Gminy Radzyń Chełmiński, natomiast dla Sadów i
spółdzielni Natalii jest Gospodarstwo Pomocnicze kotłownia przy Szkole Podstawowej.
To są dwa podmioty niezależne od siebie, która dostarczają ciepło i ustalają kalkulację.
Ciepło które państwo kupujecie to tak jak byście korzystali z prądu tyle ile bierzecie tyle
płacicie. Jeśli chodzi o Fijewo to cena wzrosła mniej ponieważ dokonałem redukcji dwóch
etatów. Cenę miału na 2009 r. znamy bo jesteśmy po przetargu i my dokonaliśmy wyliczeń
ceny GJ dla odbiorców na osiedlu Fijewo, dla spółdzielni Jedyna i dla wspólnoty
mieszkaniowej Fijewo 17. GJ są uchwalone uchwałą, każdy blok ma licznik ciepła i
licznik na ciepłą wodę. Wszystkie liczniki są nowe, legalizowane więc nie ma możliwości
o pomyłce w obliczeniach. Ponieważ spółdzielnie ustalają cenę za m2 a nie gmina mogą być
pewne rozbieżności. My wyliczyliśmy cenę za m2 dla poszczególnych spółdzielni biorąc
pod uwagę ile tego ciepła biorą i tak dla spółdzielnia Fijewo wyszło na 3,38 zł. brutto
(z VAT), wspólnota Fijewo 17 3,67 zł., spółdzielnia Jedyna 2,88 zł., spółdzielnia Sady
4,12 zł. Na Fijewie jest taki system, że jeśli jest w mieszkaniu za gorąco i nie trzeba już
wietrzyć to jak się przykręci grzejnik to na piecu automatycznie spada dmuchawa i zmniejsza
zużycie węgla. Więc zachęcam mieszkańców Fijewa, że jak jest za gorąco to nie wypuszczać
ciepła na zewnątrz tylko zakręcić grzejnik i wtedy zużycie jest mniejsze. Te ceny ciepła
można jeszcze zmniejszyć pod warunkiem, że będą budynki ocieplone, koszt
ocieplenia budynku na Fijewie to ok. 70 tyś. zł. to gdyby mieszkańcy tego budynku zwieli
kredyt na termomodernizację to by spłacali miesięcznie ok. 30 zł. a zaoszczędzili by 100 zł.,
ale to jest decyzja spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot.
Radna T. Sowińska – jaka jest stawka podgrzania wody na Fijewie?
Burmistrz K. Chodubski – Spółdzielnia Fijewo ma 32,36 zł., współnota 17 - 29,40 zł.,
spółdzielnia Jedyna 32,66 zł. spółdzielnia Sady 30,73 zł. ale to jest zależne od zużycia wody.
Jeszcze chciałbym powiedzieć , że w roku ubiegłym tona miału kosztowała 328 zł. brutto a w
tym roku kosztuje 515 zł. wzrosło o ok. 63%.
Przewodnicząca komisji H. Kryszewska – proszę teraz o przedstawienie kosztów kotłowni
przy Szkole Podstawowej.
Dyrektor A. Olejnik – my jako producent ciepła nie zajmujemy się ustalaniem stawki za m2
i m3. My się rozliczamy według stawek za dwa składniki: za zamówioną moc oraz za cenę za
1 GJ. Za 1 mega wat miesięcznie to jest kwota 10 173 zł., za 1 GJ – 37,17 zł. Jeśli chodzi o
zamówiona moc to spółdzielnia płaci stałą opłatę miesięczną zgodnie z zamówieniem które
zostało złożone kilka lat temu, natomiast jeśli chodzi o ten drugi składnik jest uzależniony od
ilości GJ które państwo od nas kupicie. Te oda składniki rozdzielane są na ogrzewanie i na
ciepła wodę. My obliczyliśmy, że według obecnych stawek spółdzielnia mieszkaniowa Sady
na m2 za ciepło powinna płacić 4,57 zł. brutto. Za podgrzanie wody w ubiegłym roku państwo
płaciliście 21,66 zł. + Vat za m3. Do naliczenia stawki taryfy składającej się z tych dwóch
części stosowaliśmy przepisy prawa. W pismach (załącznik nr 2 do protokółu) zwracacie
państwo uwagę na bardzo duży wzrost procentowy stawki i to jest prawda proszę jednak
zwrócić uwagę na fakt, że taryfa poprzednia została ustalona w czerwcu 2007 roku a kolejna
w grudniu 2008r. co stanowi różnicę 1,5 roku bez zmian stawek. Rozkład zakupu ciepła w
poszczególnych latach się zmienia ze względu na to, że szkoła zmienia swoją termoszczelność
wymieniamy okna w przeciągu ostatnich trzech lat 10 % mniej ciepła zużywa szkoła niż trzy
lata temu, automatycznie udział procentowy w ogólnej globalnej produkcji ciepła państwa
jako odbiorców wzrósł. W 2008roku, żeby ogrzać 1 m2 szkoły potrzeba było 0,40 GJ na m2
żeby ogrzać1 m2 budynku TBS potrzeba było 0,45 GJ na m2 natomiast żeby ogrzać 1 m2
spółdzielni mieszkaniowej Sady potrzeba 0,84 GJ na m2. Spółdzielnia mieszkaniowa Sady
zużyła w 2008roku 53% energii, TBS niecałe 8% i szkoła 39% energii wyprodukowanej.
Produkcja ogółem w zeszłym roku wyniosła 8 879,77 GJ, spółdzielnia Sady zużyła
4 690,76, Natalia – 687,42 i szkoła 3 501,58 GJ. Ilość energii cieplnej jaką potrzebujemy dla
szkoły z roku na rok maleje.
Wywiązała się dyskusja między mieszkańcami a Dyrektorem A. Olejnikiem na temat cen
za ciepło.
Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Fijewo 17 P. Grochocki – zabraliśmy się po to aby
ewentualnie podyskutować nad sposobami obniżenia opłat za ogrzewanie i ciepłą wodę.
Jeżeli jest ciepło na dworze to po co na piecu 60 stopni może być 40 stopni. Wyłączyć na noc
podgrzewanie wody, koszty spadną nawet o 30%.
Burmistrz K. Chodubski – ja się nie zgodzę z przerwą w podgrzewaniu, to jest niekorzystne
ale może się mylę możemy sprawdzić.
Nie mamy wpływu na wzrost ceny miału ale powinniśmy wszyscy zmierzać do obniżenia
cen. My przy redukcji etatów możemy zejść do 25 zł jeśli chodzi o ciepła wodę na Fijewie.
Mieszkaniec W. Lewandowski – dlaczego taka różnica powstała za podgrzanie na Fijewie
a u nas ?
Dyrektor A. Olejnik – nie wyjaśnimy państwu dlaczego są różnice, my możemy tylko
wyjaśnić z czego wynikają takie stawki na podstawie kosztów. Nam też zależy aby te koszty
obniżać ponieważ 40% kosztów ponosi szkoła.
Prezes SM R. Erdmańska - na jakiej podstawie komisje opiniowały aż tak wysoką
podwyżkę dla palaczy?
Dyrektor A. Olejnik – ja nie mogę tłumaczyć się proszą spojrzeć do protokółu z
posiedzenia komisji tam to jest wyjaśnione. Ja powtórzę argumenty że płace palaczy w
naszej kotłowni są nadal niższe od palaczy na Fijewie przy nieporównywalnie różnych
obciążeniach pracą 800 ton a 400 ton.
Burmistrz K. Chodubski – jeśli chodzi o Fijewo chciałbym dodać, że była ustalona tabela
temperatur przy udziale prezesów spółdzielni i miedzy czasie wiele osób wymieniło okna i
możemy znowu się spotkać i tą tabelę obniżyć za zgodą spółdzielców.
Dyrektor A. Olejnik – jest hipoteza, że część ciepła gubimy na tej rurze, część ciepła jest
tracona brakiem cyrkulacji pionowej, wyeksploatowane i nieszczelne okna.
Radna T. Sowińska – proszę o przedstawienie kosztów kotłowni.
Główny księgowy M. Swół przedstawiła koszty kotłowni przy szkole podstawowej. Koszty
te zawarte są w protokóle kontroli, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.
Podinspektor E. Nowakowska przedstawiła koszty kotłowni na Fijewie, koszty zawarte są w
protokóle kontroli, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Ad 3/ Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad 4/ Przewodnicząca Komisji Honorata Kryszewska podziękowała wszystkim za udział w
posiedzeniu i w związku z wyczerpaniem zatwierdzonego porządku, zamknęła posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
Protokółowała
Grażyna Szałas
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Honorata Kryszewska
Download