Regulamin określający zasady wstępnej rezerwacji

advertisement
Załącznik do Uchwały Zarządu nr 27/2015
z 15.07.2015 r.
Regulamin określający zasady wstępnej rezerwacji lokali w I Etapie inwestycji
„Lazurowe Ogrody” w Warszawie.
I.
Postanowienia ogólne.
§1
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” (dalej: „Spółdzielnia”) zamierza zrealizować
inwestycję polegającą na wybudowaniu zespołu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami wraz z infrastrukturą techniczną
i drogową przy ul. Szeligowskiej w Warszawie. Warunki i szczegółowe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy ustalone zostały w Decyzji Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy Nr 169/BEM/11 z dnia 13 września 2011 r.
2. Inwestycja zostanie przeprowadzona w co najmniej dwóch etapach:
a) Etap I polega na wybudowaniu Budynku B1, który będzie pięciokondygnacyjny
z garażem podziemnym, bez usług zlokalizowanych w parterze oraz
z dojazdem od ul. Szeligowskiej od strony południowo-zachodniej oraz
terenów zielonych z placem zabaw od strony wschodniej,
b) kolejne Etapy obejmują wybudowanie: (i) Budynku B2, który będzie
pięciokondygnacyjny z garażem podziemnym i usługami zlokalizowanymi
w parterze; (ii) Budynku B3 który będzie siedmiokondygnacyjny z garażem
podziemnym i usługami zlokalizowanymi w parterze; (iii) Budynku B4, który
będzie dziesięciokondygnacyjny z garażem podziemnym i usługami
zlokalizowanymi w parterze; (iv) zjazdu z ul. Szeligowskiej od strony
północnej, kontynuację drogi pożarowej, miejsca postojowe naziemne
i pozostałą część zagospodarowania terenu.
c) w trakcie przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji budowlanej
Spółdzielnia reprezentowana jest przez Zarząd lub przez pełnomocnika.
§2
1. Spółdzielnia przedstawi projekt koncepcyjny zabudowy, o której mowa w § 1,
poprzez umieszczenie kart lokali na stronie internetowej Spółdzielni
www.smlazurowa.pl. Projekt koncepcyjny zabudowy wraz z kartami lokali będzie
również dostępny w siedzibie Spółdzielni.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
3. Szczegółowe opracowanie mieszkań (kart lokali) zostanie przedstawione na etapie
przygotowania projektu budowlanego.
Strona 1 z 3
Załącznik do Uchwały Zarządu nr 27/2015
z 15.07.2015 r.
§3
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo technicznej korekty planowanej powierzchni lokalu,
pomieszczeń przynależnych do lokalu, powierzchni pomocniczych oraz miejsca postojowego
w wielostanowiskowym garażu podziemnym - po uzyskaniu dokumentacji wykonawczej
budynku.
§4
1. Spółdzielnia ustala wstępny koszt budowy lokali w oparciu o posiadaną na dzień
przedstawienia projektu koncepcyjnego dokumentację techniczną oraz posiadaną
przez Zarząd wiedzę dotyczącą rynkowych kosztów realizacji podobnych obiektów
w zbliżonej lokalizacji.
2. Prognozowane koszty budowy lokali ustalone zostały wyłącznie dla potrzeb wstępnej
rezerwacji lokali i mogą one ulec zmianie do momentu zawarcia umowy o budowę
lokalu/umowy deweloperskiej.
II.
Etapy i zasady rezerwacji lokali.
§5
1. Zainteresowany
nabyciem
lokalu
w
inwestycji
„Lazurowe
Ogrody”
(dalej: „Rezerwujący”) w celu dokonania skutecznej rezerwacji lokalu, zobowiązany
jest do złożenia podpisanego Formularza Rezerwacyjnego w siedzibie Spółdzielni,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. W ciągu 7 dni od dnia złożenia w siedzibie Spółdzielni Formularza Rezerwacyjnego,
Rezerwujący dokona wpłaty Opłaty Rezerwacyjnej na wyodrębniony rachunek
bankowy Spółdzielni prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze:
81 1940 1076 3142 1865 0000 0000
w wysokości określonej w Formularzu Rezerwacyjnym, zgodnie z zasadami
określonymi w § 6 Regulaminu.
3. Po bezskutecznym upływie 7 dniowego terminu na wpłatę Opłaty Rezerwacyjnej,
rezerwacja wygasa, o czym Spółdzielnia nie jest zobowiązana zawiadomić
Rezerwującego.
4. W ciągu 14 dni roboczych od złożenia Formularza Rezerwacyjnego oraz wpłacenia
Opłaty Rezerwacyjnej, Spółdzielnia zawrze z Rezerwującym Umowę Rezerwacyjną,
której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
§6
1. Opłata Rezerwacyjna zostanie wyliczona przez Pracownika Spółdzielni w następujący
sposób:
a) 250 zł/m2 rezerwowanego lokalu mieszkalnego,
b) 2 200 zł lub 2 700 zł za miejsce postojowe w garażu podziemnym,
c) 350 zł za komórkę lokatorską,
d) 30 zł/m2 ogródka.
Strona 2 z 3
Załącznik do Uchwały Zarządu nr 27/2015
z 15.07.2015 r.
2. Opłata Rezerwacyjna nie jest zadatkiem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
i podlega zwrotowi w wysokości nominalnej po złożeniu przez Rezerwującego
oświadczenia o odstąpieniu od rezerwacji, ze wskazaniem numeru rachunku
bankowego, na który Spółdzielnia zwróci Opłatę Rezerwacyjną. Zwrot Opłaty
Rezerwacyjnej nastąpi w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu w
siedzibie Spółdzielni.
§7
1. Członek Spółdzielni może dokonać rezerwacji lokalu mieszkalnego, na podstawie tego
Regulaminu oraz załączników do niego, wyłącznie w budynku oznaczonym
w projekcie koncepcyjnym jako B1.
2. W przypadku zbiegu 2 lub więcej rezerwacji na jeden lokal mieszkalny,
pierwszeństwo ma osoba, która jako pierwsza złożyła Formularz Rezerwacyjny
w siedzibie Spółdzielni i dokona wpłaty Opłaty Rezerwacyjnej.
§8
W przypadku dużego zainteresowania wśród członków Spółdzielni wstępną rezerwacją lokali,
pierwszeństwo mają osoby, które nie nabyły dotychczas prawa do lokalu mieszkalnego
w inwestycji „Lazurowy Zakątek”.
III.
Postanowienia końcowe.
§9
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do anulowania wstępnej rezerwacji lokali na każdym jej
etapie w szczególności w sytuacji nie uzyskania decyzji organów statutowych Spółdzielni
niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji lub nie uzyskania wymaganych w procesie
inwestycyjnym decyzji organów państwowych lub samorządowych.
Wykaz załączników:
1. Wzór Formularza Rezerwacyjnego.
2. Wzór Umowy Rezerwacyjnej.
Strona 3 z 3
Download