Ramowy Regulamin rozliczania kosztów dostawy

advertisement
Regulamin
rozliczania kosztów dostawy ciepła i wody do budynków i dokonywania rozliczeń z
użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolnośląska”
I. Postanowienia ogólne.
1.
Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię w związku z
opłatami uiszczanymi zewnętrznym dostawcom ciepła.
Koszty utrzymania instalacji wewnętrznych w budynkach nie są zaliczone do kosztów wytworzenia i
dostawy ciepła; koszty te są zaliczane do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
2. Koszty dostawy ciepła są ewidencjonowane z podziałem na:
- koszty stałe zakupu,
- koszty zmienne zakupu na potrzeby c.o.,
- koszty zmienne na podgrzanie wody użytkowej.
3.



Koszty dostawy ciepła są rozliczane na poszczególne lokale z podziałem na:
- koszty stałe, rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, obejmujące:
koszty stałe zakupu,
koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnych,
koszty strat instalacji wewnętrznej nieopomiarowanej,
- koszty zmienne centralnego ogrzewania, rozliczane wg wskazań podzielników kosztów ogrzewania
lub ciepłomierzy lokalowych,
- koszty zmienne podgrzania ciepłej wody użytkowej rozliczane wg wskazań lokalowych wodomierzy
wody ciepłej.
4. Koszty stałe są wyznaczane procentowo w wysokości minimum 30 %, a maksimum 60 % całkowitych
kosztów dostawy ciepła. Wysokość wskaźnika ustala zarząd, akceptuje Rada Nadzorcza.
5. Powierzchnię użytkową lokali oblicza się wg zasad określonych Polską Normą PN-70/B-02365.
6. Jako minimalne opomiarowanie umożliwiające rozliczenie kosztów dostawy ciepła i wody do
poszczególnych lokali uznaje się wyposażenie budynku w ciepłomierz główny i ciepłomierz centralnego
ogrzewania, wodomierze lokalowe ciepłej wody użytkowej i podzielniki kosztów ogrzewania lub
lokalowe ciepłomierze. W rozliczanym węźle cieplnym wyposażenie takie musi być jednakowe.
7. Jeżeli w budynku (węźle) tylko niektóre lokale nie mają zainstalowanych podzielników kosztów
ogrzewania, ciepłomierzy, lub wodomierzy ciepłej wody użytkowej, albo przyrządy te uległy
uszkodzeniu i ich wskazania nie mogą być brane pod uwagę do rozliczeń, albo użytkownicy lokali
uniemożliwili odczyt wskazań tych urządzeń, to lokale takie są traktowane jak opomiarowane z tym, że
wartość wskazań przyrządów jest szacowana. Ich wartość ustalana jest na podstawie maksymalnego
zużycia wody lub ciepła zużytego w pionie w danej nieruchomości pomnożonego przez współczynnik
korekcyjny 1,5.
8. Na zlecenie Spółdzielni rozliczenie kosztów dostawy ciepła na cele c.o. i podgrzania wody użytkowej
wykonuje specjalistyczna firma
ENERGOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nieszawska 10
II. Zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła
1.
Koszty dostawy ciepła są rozliczane odrębnie dla każdego budynku lub zespołu budynków będących w
zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dolnośląska” 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 64a
Tel.: 71 352-73-49, 71 352-73-53
e-mail: [email protected]
1
2.
Wydzielone koszty stałe dostawy i zużycia ciepła na potrzeby c.o. i podgrzania wody użytkowej są
rozliczane na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej.
3.
Wydzielone koszty zmienne ciepła na potrzeby c.o. rozliczane są proporcjonalnie do wskazań
podzielników kosztów ogrzewania lub ciepłomierzy lokalowych.
4.
Wydzielone koszty zmienne ciepła na potrzeby podgrzania wody użytkowej rozliczane są
proporcjonalnie do wskazań lokalowych wodomierzy ciepłej wody.
5.
Dla określenia przypadających na lokal kosztów zmiennych zużytego ciepła dla celów c.o. stosuje się
współczynniki redukcyjne dla lokali o zwiększonych stratach ciepła wynikających z niekorzystnego
położenia w budynku. Sporządzana przez firmę rozliczeniową dokumentacja techniczna instalacji
pozwala również na zastosowanie współczynników korekcyjnych poszczególnych grzejników (moc
cieplna grzejnika oraz jego usytuowanie w rozkładzie mieszkania). Parametry współczynnik lokalowy,
współczynnik korekcyjny grzejników muszą być wykazane w rozliczeniach dostarczanych
poszczególnym użytkownikom lokali.
6.
Koszty dostawy ciepła na cele c.o. i podgrzania wody użytkowej są rozliczane w okresach rocznych
liczonych od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku.
7.
Użytkownik lokalu otrzymuje wynik rozliczenia w terminie do pięciu miesięcy po zakończeniu okresu
rozliczeniowego.
III. Ustalanie i wnoszenie opłat za dostawę ciepła.
1.
Opłaty za dostawę ciepła na cele c.o. i podgrzania wody użytkowej są dla poszczególnych lokali
ustalane zaliczkowo z uwzględnieniem prognozowanych cen ciepła, zapotrzebowania budynku na ciepło
oraz prognozy zużycia ciepła w lokalu.
2.
Jeżeli w trakcie okresu rozliczeniowego zaistnieją warunki znacząco korygujące wysokość
prognozowanych kosztów ciepła, zaliczki mogą być zmieniane. Decyzję o zmianie zaliczek podejmuje
Rada Nadzorcza spółdzielni na wniosek zarządu.
3.
Zaliczki zawierają w sobie także przyszłą opłatę za serwis rozliczeniowy; opłata ta jest wykazywana
odrębnie od kosztów ciepła.
4.
Wymiar opłat zaliczkowych za dostawę ciepła do lokalu jest dokonywany w rozbiciu na:
- opłaty za ciepło na cele c.o.,
- opłaty za ciepło na podgrzanie wody użytkowej.
5.
Opłaty zaliczkowe pobierane są przez 12 miesięcy okresu rozliczeniowego.
6.
Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu powstaje z dniem zawiadomienia lokatora o
gotowości przekazania lokalu przez Spółdzielnię do dyspozycji użytkownika, choćby objęcie lokalu
nastąpiło w innym terminie. O gotowości przekazania lokalu Spółdzielnia zawiadamia użytkownika
pisemnie przed tą datą.
7.
Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu,
wykonania ciążących na użytkowniku prac remontowych i oddaniu kluczy do Spółdzielni. Użytkownik
powinien wcześniej zawiadomić pisemnie Spółdzielnię o gotowości przekazania lokalu do jej
dyspozycji.
8.
Jeżeli lokator wyprowadza się poza zasoby Spółdzielni, to prawo do przejęcia wniesionych zaliczek
i obowiązek pokrycia kosztów dostawy i zużycia ciepła przejmuje jego następca.
9.
Opłaty zaliczkowe za dostawę ciepła do lokalu są płatne z góry do dnia 15-go każdego miesiąca na
rachunek bankowy Spółdzielni.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dolnośląska” 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 64a
Tel.: 71 352-73-49, 71 352-73-53
e-mail: [email protected]
2
10.
Jeżeli, w wyniku indywidualnego rozliczenia lokalu, koszty są niższe niż naliczone zaliczki –
nadpłata zostanie zaliczona na poczet zaliczek na dostawę ciepła w następnym okresie rozliczeniowym
lub potrącona z bieżących opłat eksploatacyjnych.
11.
Jeżeli, w wyniku indywidualnego rozliczenia lokalu, koszty są wyższe niż naliczone zaliczki –
niedopłata powinna zostać wpłacona na rachunek Spółdzielni w ciągu 14 dni od otrzymania rozliczenia.
12.
W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek użytkownika lokalu, Zarząd Spółdzielni może
rozłożyć płatność na raty.
Załączniki do regulaminu:
- wykaz stosowanych współczynników korekcyjnych
______________________
Wrocław, 24 listopad 2010
_______________________
Rada Nadzorcza Spółdzielni
______________________
Zarząd Spółdzielni
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dolnośląska” 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 64a
Tel.: 71 352-73-49, 71 352-73-53
e-mail: [email protected]
3
Download