Zasady rozliczeń energii cieplnej

advertisement
Tekst jednolity
Zasady rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do ogrzewania mieszkań
i podgrzania wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach
§1
1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby
ogrzewania mieszkań i podgrzania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych
administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Gorzycach.
2. Celem wprowadzenia niniejszego regulaminu jest stworzenie warunków
racjonalnego gospodarowania energią cieplną przez użytkowników mieszkań.
3. Niniejszy regulamin został opracowany w szczególności w oparciu o postanowienia
ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1504 z późn. zm.) – w tym art. 45 a ustawy, który prowadza nakaz, aby każdy
budynek był rozliczany oddzielnie i w związku z tym wyposażony w urządzenia
pomiarowo-rozliczeniowe.
4. O ile w wyżej przywołanej treści Zasad jest mowa o opłatach za centralne
ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej rozumie się przez nie opłaty zaliczkowe,
podlegające rozliczeniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
§2
1. Opłaty za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej (w przypadku
mieszkań z instalacją c.c.w.) stanowią odrębne pozycje wchodzące w skład opłat
czynszowych dla użytkowników mieszkań.
2. Opłaty, o których mowa w niniejszym regulaminie stanowią opłaty niezależne od
Spółdzielni i są związane z opłatami, jakie Spółdzielnia jako pośrednik wnosi do
dostawcy ciepła.
§3
1. Koszty dostawy energii cieplnej obejmują koszty zakupu energii od dostawcy
ciepła.
2. Koszty dostawy energii cieplnej rozlicza się na poszczególne budynki w zależności
od standardu wyposażenia budynku:
a) budynki z instalacją c.c.w.
b) budynki bez instalacji c.c.w.
3. Koszty centralnego ogrzewania na poszczególne mieszkania rozlicza się
proporcjonalnie do powierzchni użytkowej tych mieszkań.
4. Użytkownik mieszkania zobowiązany jest wnosić comiesięczne opłaty za centralne
ogrzewanie w zł za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania.
5. Opłaty, o których mowa w ust. 4 wnoszone są w ciągu wszystkich miesięcy roku
kalendarzowego w celu zapobiegnięcia nadmiernemu obciążeniu budżetu domowego
mieszkańców w okresie zimowym oraz z uwagi na fakt wnoszenia przez Spółdzielnię
jednakowych zaliczek miesięcznych do dostawcy energii cieplnej bez względu na
porę roku.
6. Wysokość opłaty za dostawę energii cieplnej do ogrzewania mieszkań (c.o.) jest
ustalana na dany rok kalendarzowy w oparciu o prognozowane zużycie ciepła na dany
budynek mieszkalny i obowiązującą taryfą stosowaną przez dostawcę ciepła, a
następnie dzielone
mieszkań.
proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych
Zatem koszt ogrzewania
mieszkania
stanowi iloczyn średniego
planowanego kosztu ogrzania 1m2 powierzchni użytkowej w budynku i powierzchni
użytkowej wyrażonej w m2.
7. Ze względu na charakter opłaty za centralne ogrzewanie, dopuszcza się
korygowanie jej wysokości w przypadku wystąpienia warunków znacznie
odbiegających od przyjętych przy ich planowaniu (w tym w przypadku
termomodernizacji budynku).
§4
1.
Koszty
podgrzewania
wody
na
poszczególne
mieszkania
rozlicza
się
proporcjonalnie do liczby zamieszkałych osób.
2. Za osoby zamieszkałe w danym lokalu uważa się wszystkie osoby w nim
zameldowane na pobyt stały lub czasowy, jak również inne osoby ujęte przez osobę
posiadającą tytuł prawny do lokalu w składanym oświadczeniu o liczbie osób
zamieszkałych.
3. W przypadku zainstalowania w mieszkaniu wodomierzy wody ciepłej, koszty
podgrzewania wody rozlicza się wg wskazań tych urządzeń, z odpowiednim
uwzględnieniem postanowień zawartych w odrębnym regulaminie dotyczącym
rozliczeń za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
Dla celów podgrzania wody – opłaty zaliczkowe ustalane są w oparciu
o prognozowaną ilość GJ niezbędnych do podgrzania 1m3 wody x cena za GJ = koszt
podgrzania 1m3 wody zimnej.
4. W przypadku mieszkań nie wyposażonych w wodomierze wyliczenie stawki opłaty
następuje w oparciu o przyjęte zużycie wody na osobę, szacunkowy udział zużycia
wody podgrzanej w ogólnej ilości wody naliczanej według ryczałtu oraz ustalonej
ceny podgrzania 1m3 wody.
5. W okresach ustalonych przez Zarząd Spółdzielni dokonywany jest odczyt
wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w mieszkaniach, w tym odczyt
wodomierzy ciepłej wody.
6. Po odczycie wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w mieszkaniach
dokonuje się rozliczenia kosztów podgrzania wody użytkowej, które odbywa się na
podstawie realnego określenia ilości zużytych GJ do podgrzania wody w danym
okresie rozliczeniowym oraz ceny 1 GJ stosowanej przez dostawcę energii cieplnej.
W budynku całkowicie opomiarowanym koszt podgrzania 1 m3 wody jest
każdorazowo ustalany wg poniższego wzoru:
ilość GJ zużytych do podgrzania wody
w danym okresie rozliczeniowym
suma wskazań wodomierzy indywidualnych
w danym budynku w okresie rozliczeniowym
X
cena 1 GJ stosowana przez dostawcę ciepła
Określenie ilości zużytych GJ do podgrzania wody odbywa się na podstawie wskazań
ciepłomierza mierzącego ilość energii cieplnej potrzebnej do przygotowania ciepłej
wody zainstalowanego na danym budynku w przyjętym okresie rozliczeniowym.
W przypadku budynku częściowo opomiarowanego dla określenia kosztu podgrzania
1 m3 wody dla mieszkań rozliczanych wg wskazań wodomierzy indywidualnych
brana jest pod uwagę wysokość dochodów pochodzących z naliczeń dla mieszkań
rozliczanych wg ryczałtu.
§5
1. Okresem rozliczeniowym całości pobranej energii cieplnej jest rok kalendarzowy, a
nie tzw. sezon grzewczy.
2. O zmianie wysokości opłat zaliczkowych za dostawę ciepła do lokalu Spółdzielnia
zawiadamia użytkowników lokali pisemnie przed datą podwyżki, z wyjątkiem sytuacji
gdy decyzje urzędowe podjęte są w terminie uniemożliwiającym Spółdzielni
wyprzedzające zawiadomienie użytkowników lokali.
3. W okresach ustalonych przez Zarząd, Spółdzielnia dokona rozliczenia kosztów
pobranej energii (powstałych nadpłat lub niedopłat) na poszczególne budynki,
nie później niż do dnia 30 czerwca roku następnego.
4. Rozliczenia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dokonuje się
w budynkach nie wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania proporcjonalnie
do m2 powierzchni użytkowej lokalu w odniesieniu do poniesionych kosztów
na każdy budynek.
5. Rozliczenia energii cieplnej na potrzeby centralnie ciepłej wody dokonuje się na
średnią ilość osób zamieszkujących dany lokal w odniesieniu do średniej
osobomiesięcznej na budynku w danym roku kalendarzowym.
6. Rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu dokonuje się przy
wymiarze opłat czynszowych dla aktualnego użytkownika lokalu za miesiąc
wyznaczony zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni.
7. W przypadku uzyskania przez Spółdzielnię informacji o zamianie, darowiźnie lub
zbyciu lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia upoważniona jest do egzekwowania od stron
biorących w nich udział oświadczenia o regulacji wzajemnych zobowiązań
finansowych z tytułu rozliczeń kosztów ciepła na potrzeby ogrzewania lokalu
i kosztów podgrzania wody. Zatem zarówno w przypadkach kiedy lokator przyjmuje
lokal w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, jak i po jego zakończeniu rozliczenia lokalu dokonuje się na tego lokatora. Jeśli chodzi zaś o rozliczenie
wskazań wodomierzy indywidualnych w przypadku użytkownika przekazującego
lokal, brana jest pod uwagę ostatnio obowiązującą wyliczona cena podgrzania 1 m3
wody.
8. Jeżeli użytkownik nie posiada zaległości wobec Spółdzielni nadpłata zostanie
zaliczona na poczet opłat za używanie lokalu.
9. W przypadku nadpłaty w razie zalegania przez użytkownika lokalu z opłatami cała
kwota nadpłaty zostaje zaliczona na pokrycie zadłużenia ciążącego na danym lokalu,
tj. należności głównej, odsetek lub kosztów komorniczych.
10. Niedopłatę wynikającą z rozliczenia, użytkownik zobowiązany jest wpłacić
na rzecz Spółdzielni do końca miesiąca, w którym otrzymano wymiar opłat
czynszowych.
11. W szczególnych przypadkach na pisemny wniosek użytkownika, Zarząd
Spółdzielni może wyrazić zgodę na spłatę niedopłaty w ratach, w okresie jednak nie
dłuższym niż 6 miesięcy.
12.
W
przypadkach
zakupu
lokali
w
drodze
przetargu
nieograniczonego
zorganizowanego przez Spółdzielnię w roku kalendarzowym, za który dokonywane
jest rozliczenie, rozliczenia dokonuje się w odniesieniu do dnia sporządzenia aktu
notarialnego umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, przeniesienia jego
własności i udziału w prawie własności gruntu, z zastrzeżeniem ust. 8-10.
13. w przypadkach
mieszkań przejmowanych przez Spółdzielnię
w roku
kalendarzowym, za który dokonywane jest rozliczenie, rozliczenia dokonuje się
proporcjonalnie biorąc pod uwagę dzień przejęcia lokalu, z zastrzeżeniem ust. 9.
Download