Regulamin_co_powierzchnia

advertisement
REGULAMIN
rozliczania ciepła w budynkach komunalnych, w których żaden z lokali nie jest wyposażony
w ciepłomierze lub inne urządzenia służące do indywidualnego rozliczania kosztów
ogrzewania.
§1
Poszczególne urządzenia instalacji centralnego ogrzewania, a w szczególności:
rury przyłączne,
zawory termostatyczne,
grzejniki
bez względu na rodzaj prawa do lokalu stanowią własność gminy Cieszyn.
§2
1.Użytkownik ma prawo do poboru energii cieplnej jedynie na potrzeby ogrzewania zajmowanego
lokalu.
2.Samowolny pobór energii cieplnej dla innych celów niż ujęte w ust. 1 jest nielegalny.
ROZLICZANIE ZA DOSTARCZONĄ ENERGIĘ CIEPLNĄ
§3
Za pobraną energię cieplną Użytkownik rozlicza się z zarządcą budynku według wpłaconych
zaliczek i faktycznych kosztów zakupu ciepła, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
regulaminie.
§4
I. Rozliczenie energii cieplnej dostarczonej na potrzeby centralnego ogrzewania.
1.Koszty zakupu ciepła rozlicza się przy zastosowaniu następującej metody:
a) koszt zakupu energii cieplnej na 1 m2 powierzchni ogrzewanej budynku wylicza się
dzieląc całkowite koszty zakupu energii cieplnej (zgodnie z fakturami dostawcy)
przez sumę powierzchni pomieszczeń ogrzewanych wszystkich lokali,
b) koszt zakupu energii cieplnej przypadający na dany lokal wylicza się mnożąc
powierzchnię pomieszczeń ogrzewanych danego lokalu przez koszt zakupu
energii cieplnej przypadający na 1 m2 powierzchni ogrzewanej budynku, wyliczony
zgodnie z § 4 ust. 1a,
c) jeżeli Użytkownik użytkuje lokal tylko przez część okresu rozliczeniowego
(rozpoczęcie najmu lub jego zakończenie w trakcie okresu rozliczeniowego), koszty
energii cieplnej, przypadające na dany lokal rozlicza się proporcjonalnie do okresu
użytkowania lokalu.
2.Na koszt zakupu ciepła składają się:
a) opłata abonamentowa,
b) opłata stała za moc zamówioną,
c) opłata stała przesyłowa,
d) opłata zmienna za energię cieplną,
e) opłata zmienna przesyłowa.
3.Przez pomieszczenie ogrzewane rozumie się pomieszczenie ogrzewane bezpośrednio przez
zainstalowane w nim grzejniki centralnego ogrzewania oraz ogrzewane pośrednio przez
przechodzące przez nie piony instalacji centralnego ogrzewania i cyrkulujące w obrębie lokalu
ogrzane powietrze.
4. Jako “okres rozliczeniowy“ przyjmuje się okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego
roku.
5. Zaliczkę miesięczną za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu ustala się dzieląc 1/12
planowanych kosztów energii cieplnej dostarczonej do budynku na potrzeby centralnego
ogrzewania przez powierzchnię budynku, o której mowa w § 4, pkt I,ust. 1a.
6.Należność za energię cieplną Użytkownik zaliczkowo uiszcza z góry przy opłacie
czynszu, w wysokości określonej przez zarządcę.
7.Zaliczkową opłatę Użytkownik wnosi przez cały okres rozliczeniowy.
II.Rozliczenie energii cieplnej dostarczonej na potrzeby przygotowania ciepłej wody
użytkowej.
1.Koszty zakupu ciepła rozlicza się przy zastosowaniu następującej metody:
a) koszt podgrzania 1 m3 ciepłej wody użytkowej wylicza się dzieląc łączny koszt
zakupu energii cieplnej przez łączne zużycie ciepłej wody użytkowej w budynku,
wykazane w rocznych rozliczeniach wody i kanalizacji,
b) koszt podgrzania ciepłej wody użytkowej zużytej w lokalu wylicza się mnożąc koszt
podgrzania 1 m3 ciepłej wody użytkowej, wyliczonego zgodnie z pkt II, ust.1a, przez
zużycie ciepłej wody użytkowej wykazane w rocznym rozliczeniu wody i kanalizacji
dla danego lokalu,
c) rozliczenie polega na porównaniu kosztu podgrzania ciepłej wody użytkowej w lokalu
z zaliczkami na podgrzanie ciepłej wody użytkowej wykazanymi w rocznym
rozliczeniu wody i kanalizacji dla danego lokalu.
2.Na koszt podgrzania ciepłej wody użytkowej składają się:
a) opłata stała za moc zamówioną,
b) opłata stała przesyłowa,
c) opłata zmienna za energię cieplną,
d) opłata zmienna przesyłowa.
3. Jako “okres rozliczeniowy“ przyjmuje się okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego
roku.
4.Zaliczkę miesięczną na pokrycie kosztów energii cieplnej ustala się biorąc pod uwagę:
a) planowane koszty dostawy i zużycia energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody
użytkowej według faktury dostawcy,
b) ilość zużytej ciepłej wody użytkowej w poprzednim okresie rozliczeniowym.
5. Należność za energię cieplną Użytkownik zaliczkowo uiszcza z góry przy opłacie
czynszu, w wysokości określonej przez zarządcę.
6. Zaliczkową opłatę Użytkownik wnosi przez cały okres rozliczeniowy.
§5
1.W terminie nie przekraczającym 3 miesiące od zakończenia okresu rozliczeniowego zarządca
budynku rozliczy wpłacone zaliczki przez Użytkowników oraz koszty faktycznego zużycie
energii cieplnej .
2.Zwrot nadpłaconych zaliczek przez Użytkownika nastąpi w formie bezgotówkowej poprzez
zaliczenie nadpłaconych kwot na poczet opłat czynszowych.
3.Stwierdzenie niedopłaty spowoduje wezwanie Użytkownika do wpłacenia przedmiotowej kwoty
w terminie 14 dni.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.
Download