REGULAMIN rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby

advertisement
REGULAMIN
rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie
I. PODSTAWY PRAWNE
§ 1.
1. Ustwa – Prawo energetyczne, art.45a
2. Rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obracie ciepłem
3. Statut Spółdzielni.
4. Umowa z dostawcą ciepła.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2.
Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali w budynkach
zarządzanych przez Spółdzielnię, wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania lub
centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
§ 3.
Decyzję o rozpoczynaniu i przerywaniu dostawy ciepła do budynków podejmuje Zarząd
Spółdzielni, zgodnie z poniższymi zasadami:
1. Decyzja o rozpoczęciu sezonu grzewczego podejmowana jest w przypadku spadku
i utrzymywania się przez 3 kolejne dni temperatur zewnętrznych poniżej 9ºC,
mierzonych o godzinie 21ºº, przy czym długoterminowe prognozy pogopdy
przewidują dalsze ochłodzenie.
2. Decyzja o zakończeniu sezonu grzewczego podejmowana jest w przypadku wzrostu
i utrzymywania się przez 3 kolejne dni temperatur zewnętrznych powyżej 12ºC,
mierzonych o godzinie 21ºº, przy czym długoterminowe prognozy pogody
przewidują sukcesywne ocieplenie.
3. Podstawą pomiarów i prognoz są dane publikowane przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej dla regionu środkowej Polski.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni podejmuje decyzję o
wcześniejszym rozpoczęciu bądź zakończeniu sezonu grzewczego.
§ 4.
Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:
1. Użytkownik lokalu – najemca lokalu, posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu,
właściciel lub osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego.
2. Koszty stałe – suma kosztów niezaleznych od ilości okresowo zużywanej energii,
rozliczania proporcjonalnie do powierzchni lokali. Koszty stałe obejmują opłaty za
moc zamówioną, usługi przesyłowe i inne w świetle ustawy – Prawo energetyczne.
3. Koszty zmienne- koszty energii cieplnej dosterczonej do budynku, wynikające z
okresowo zużywanej energii.
4. Koszty dostawy ciepła – suma kosztów stałych i kosztów zmiennych.
5. Okres rozliczeniowy – rok kalendarzowy.
6. Zespół budynków – 2 budynki zasilane z jednego źródła ciepła wspólnie rozliczane.
- 2 § 5.
Koszty ciepła to koszty zakupu lub wytworzenia ( w kotłowniach lokalnych) ciepła
dostarczonego do budynków w celu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, ponoszone w
okresie rozliczeniowym.
§ 6.
Spółdzielnia obciąża użytkowników lokali wyłącznie rzeczywistymi kosztami, które sama
ponosi. W przypadku wytwarzania ciepła w źródłach eksploatowanych przez Spółdzielnię,
do kosztów dostawy ciepła mogą być zaliczane wszystkie koszty uznawane za uzasadnione
dla wytwórców ciepła, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w punkcie § 1 ust. 2.
Ponadto do kosztów wytwarzania dolicza się koszty zarządu ogólnego Spółdzielni ustalone
wskaźnikiem 8% w stosunku do powierzchni danego budynku.
§ 7.
Koszty dostawy ciepła są ewidencjonowane i rozliczane z wyodrębnieniem podziału na
koszty stałe i koszty zmienne oraz z podziałem na nieruchomości i budynki, z
uwzględnieniem miejsc pomiaru dostarczanej energii.
§ 8.
Ustalenie kosztu centralnego grzewania i kosztu podgrzania ciepłej wody użytkowej dla
budynku prowadzi się w oparciu o zabudowane ukłądy pomiarowe, umożliwające
określenie ilości ciepłą dostarczonego na cele centralnego grzewania oraz ilości ciepła
dosterczonego na cele ciepłej wody użytkowej.
§ 9.
1. Opłata stałą jest niezależna od ilości pobranego ciepła i składa się z następujących
części:
- opłaty za zamówioną moc cieplną (zł/MWh),
- opłaty za usługi przesyłowe (zł/MWh).
2. Opłata zmienna jest zależna od ilości pobranego ciepła i składa się z następujących
części:
- opłaty za pobraną energię cieplną (zł/GJ),
- opłaty za usługi przesyłowe (zł/GJ).
3. Opłaty zmienna i stała wynikają ze stawek zatwierdzonych w obowiązującej taryfie
opłat za ciepło.
III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA
POTRZEBY OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
§ 10.
W zależności od rodzaju źródła ciepła (kotłowni) rozliczenia dla poszczególnych obiektów
prowadzone są:
1. Na budynki – w systemie opomiarowanym, jeżeli instalacja wyposażona jest w
ciepołomierz umożliwiający pomiar ciepła przeznaczonego na centralne ogrzewanie
oraz na cele ciepłej wody użytkowej, jeżeli w budynku jest wymiennik ciepła, a
lokale mieszkalne posiadają wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej.
- 3 2. Na zespoły budynków – według rzeczywistych kosztów wytwarzania ciepła w
przypadku źródeł ciepła (kotłowni) eksploatowanych przez spółdzielnię.
3. Wykaz budynków oraz zespołów budynków, a także rodzaj kotłowni zasilającej
stanowi Załącznik Nr 1 do regulaminu.
IV. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE
§ 11.
1. Jednostką rozliczeniową kosztów ogrzewania jest m² powierzchni użytkowej lokali.
(Wyjątek stanowią lokale Nr 8 w budynkach przy ulicy Działkowej 8, 12, oraz lokale Nr 7 i
8 w budynku przy ulicy Działkowej 14, gdzie do powierzchni rozliczeniowej za ciepło nie
wlicza się pokoju adoptowanego ze strychu – brak grzejników.)
2. Jednostką rozliczeniową podziału kosztów za podgrzanie ciepłej wody użytkowej
jest:
a) m² powierzchni użytkowej lokali – jako opłata stała
b) m³ ciepłej wody (w ilości wynikającej z odczytu wodomierza) – jako opłata
zmienna
3. System rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań przy zastosowaniu jednostki
roliczeniowej m² , o którym mowa w punkcie 1, wprowadzony jest na wniosek
użytkowników lokali, w związku z rezygnacją w przeszłości z podzielników kosztów
ciepła.
V. ROZLICZENIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
§ 12.
1. Koszty zakupu energii cieplnej dla danego budynku od dostawcy zewnętrznego, na
potrzeby centralnego ogrzewania składają się z kosztów stałych i zmiennych
zawartych w stosownej taryfie dostawcy, wynikają z zawartej umowy oraz
comiesięcznych faktur zakupu ( budynku przy ul. Objezdnej, M.Dąbrowskiej,
Polnej).
2. Koszty wytwarzania energii cieplnej we własnych źródłach ciepła (kotłownie
budynkowe) rozliczane są indywidualnie dla całego budynku, a następnie na
poszczególne lokale (budynki przy ulicy Działkowej 6, 8, 12, 14).
3. Koszty energii cieplnej dla danego budynku lub zespołów budynków wytwarzane z
własnych źródeł ciepła (kotłowni) przy braku ciepłomierzy umożliwiających odczyt
zużycia ciepła odrębnie dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się w
następującej relacji:
70% ciepła ogółem na potrzeby centralnego ogrzewania
30% ciepła ogółem na potrzeby ciepłej wody użytkowej ( budynki przy ul. Brzeskiej
i Szpitalnej w Radziejowie oraz ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kuj.)
§ 13.
1. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego w terminie 45 dni Spółdzielnia rozlicza
roczne koszty ogrzewania mieszkań i ciepłej wody wraz z wniesionymi zaliczkami
- 4 -
w całym okresie rozliczeniowym.
2. Użytkownik lokalu otrzymuje pisemną informację o wynikach rozliczenia kosztów
ciepła za okres roczny.
3. Nalezności wynikające z rozliczenia należy wpłacić lub potrącić przy najbliższej
opłacie za użytkowanie lokalu.
4. W przypadku zmiany użytkownika lokalu rozliczenia energii cieplnej nie dokonuje
się. Rozliczenie następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego i dotyczy
aktualnego użytkownika, który zajmuje lokal w dniu dokonania rozliczenia.
VI. SPOSÓB USTALANIA ZALICZEK
§ 14.
1. Użytkownicy mieszkań wnoszą miesięczne opłaty ryczałtowo na potrzeby
centralnego ogrzewania przez cały okres rozliczeniowy – 12 miesięcy.
2. Podstawą do ustalenia opłat zaliczkowych na centralne ogrzewanie jest
średnioroczny koszt energii cieplnej przypadający na 1m² powierzchni użytkowej na
miesiąc, dla danego budynku oraz lokalu, w poprzednim okresie rozliczeniowym, z
uwzględnieniem prognozowanego wzrostu cen paliw i innych kosztów wytwarzania
ciepła.
3. Opłaty zaliczkowe ustalone przez Zarząd Spółdzielni i zatwierdzone przez Radę
Nadzorczą mogą być zmienione lub korygowane bezpośrednio po rozliczeniu
rocznym lub w trakcie okresu rozliczeniowego, celem dostosowania ich do
zmieniających się warunków ekonomicznych.
VII. ROZLICZENIE KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY
PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
§ 15.
1. Koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody od zewnętrznego dostawcy
składają się z dwóch elementów – kosztów stałych i kosztów zmiennych
wynikających z zawartej umowy oraz comiesięcznych faktur.
2. Koszty wytwarzania energii cieplnej na potzreby ciepłej wody użytkowej z własnych
źródeł ciepła (kotłowni) przy braku ciepłomierzy umożliwiających odczyt zużycia
ciepła do celów ciepłej wody ustala się w wysokości 30% ogółu kosztów
wytwarzania w danej kotłowni.
§ 16.
1. Opłaty mieszkańców związane z kosztami wymienionymi w § 15 pkt 1 i 2 są
naliczane dwuczłonowo jako:
- opłay stałe
- opłaty zmienne
2. Opłaty stałe są naliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej mieszkań przy
zastosowaniu stawek ustalonych przez Zarząd Spółdzielni, zatwierdzonych przez
Radę Nadzorczą i nie podlegają rozliczeniu.
3. Opłaty zmienne są naliczane jako iloczyn wskazań wodomierza ciepłej wody w
mieszkaniu i ceny ustaonej przez Zarząd Spółdzielni, akceptowanej przez Radę
Nadzorczą i podlegają rozliczeniu.
- 5 -
4. Przy ustaleniu stawek opłat dla użytkowników lokali za przygotowaniu ciepłej wody
przyjmuje się następujący podział procentowy kosztów:
- opłaty stałe za m² powierzchni – 20% kosztów zakupu lub wytwarzania
ciepłej wody
- opłatry zmienne za m³ wody – 80% kosztów jak wyżej.
5. W szczególnych przypadkach, gdy opłaty za ciepłą wodę nie pokrywają kosztów
podgrzewania ciepłej wody, niedobór można przenieść w ciężar rocznych kosztów
ogrzewania danego budynku.
VIII. USTALENIA KOŃCOWE
§ 17.
Dostarczana energia cieplna służy wyłącznie do ogrzewania budynku i podgrzewania wody
wodociągowej.
§ 18.
1. Użytkownik lokalu obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię o
każdym przypadku uszkodzenia instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej wewnątrz lokalu, wodomierza, zaworu termostatycznego pod rygoprem
ponoszenia odpowiedzialności za wynikłą szkodę.
2. Koszty wymiany uszkodzonej głowicy zaworu termostatycznego pokrywa
użytkownik lokalu.
3. Każda samowolna ingerencja w instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody
użytkowej bez zgody Spółdzielni, a w szczególności:
a) zabudowanie dodatkowych grzejników, powiększenie istniejących zestawów oraz
ich zmiana,
b) demontaż grzejników lub likwidacja,
c) spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania,
d) zmiana nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych,
e) uszkodzenie plomby wodomierza
stanowi rażące naruszenie obowiązków użytkownika lokalu.
4. Użytkownik lokalu zobowiązny jest do usunięcia nieprawidłowości we własnym
zakresie i na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Spółdfzielnbię, w
przeciwnym razie Spółdzielnia zleci naprawienie szkody lub przywrócenie instalacji
centralnego ogrzewania do stanu pierwotnego, a poniesionymi kosztami obviąży
użytkownika lokalu.
Radziejów, październik 2010r.
Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej
Nr 15/2010 z dnia 20.10.2010r.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Regulaminu rozliczania
kosztów energii cieplnej
WYKAZ BUDYKÓW
I ZESPOŁÓW BUDYNKÓW
Lp. Adres budynku
Źródło ciepła
Zakres
obsługi
Rodzaj kotłowni
(paliwo)
OBCE
„EMPEGIEK”
C.O.
GAZOWA
─"─
─"─
─"─
─"─
─"─
─"─
─"─
C.O.
C.O.
C.O.+C.W.
C.O.+C.W.
C.O.+C.W.
GAZOWA
GAZOWA
GAZOWA
GAZOWA
GAZOWA
RADZIEJÓW
1 OBJEZDNA 32/2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
OBJEZDNA 34/3
OBJEZDNA 34/4
M. DĄBROWSKIEJ 3
M. DĄBROWSKIEJ 5
POLNA 2
POLNA 4
POLNA 6
SZPITALNA 5
SZPITALNA 7
DZIAŁKOWA 6
DZIAŁKOWA 8
DZIAŁKOWA 12
DZIAŁKOWA 14
BRZESKA 52
BRZESKA 54
WŁASNE
─"─
─"─
─"─
─"─
─"─
WŁASNE
ZESPÓŁ
BUDYNKÓW
C.O.+C.W.
C.O.+C.W.
C.O.+C.W.
C.O.+C.W.
C.O.
C.O.
C.O.
C.O.
GAZOWA
GAZOWA
GAZOWA
OLEJOWA
ELEKTRYCZNA
ELEKTRYCZNA
ELEKTRYCZNA
ELEKTRYCZNA
WĘGLOWA
C.O.+C.W.
WĘGLOWA
PIOTRKÓW KUJ.
17 WYZWOLENIA 2
18 WYZWOLENIA 4
WŁASNE
ZESPÓŁ
BUDYNKÓW
C.O.+C.W.
WĘGLOWA
WĘGLOWA
Download