Regulamin_co_podzielniki_wyparkowe

advertisement
Załącznik nr 2 do umowy w przedmiocie
indywidualnego rozliczania kosztów
centralnego ogrzewania
REGULAMIN
SYSTEMU
INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA
CIEPŁA
ZASADY OGÓLNE
§ 1
Każdy odbiorca energii cieplnej z instalacji domowej centralnego ogrzewania jest
użytkownikiem systemu, który obsługuje równocześnie wielu odbiorców.
§ 2
Poszczególne urządzenia instalacji centralnego ogrzewania, a w szczególności :
- rury przyłączne,
- zawory termostatyczne,
- grzejniki,
- podzielniki kosztów ogrzewania
bez względu na rodzaj prawa do lokalu stanowią własność Gminy Cieszyn.
§ 3
1. Najemca ma prawo do poboru energii cieplnej jedynie na potrzeby ogrzewania
zajmowanego lokalu.
2. Samowolny pobór energii cieplnej dla innych celów niż ujęte w pkt 1 jest nielegalny.
ROZLICZANIE ZA POBÓR ENERGII CIEPLNEJ
§ 4
Za pobraną energię cieplną Najemcy rozliczają się z zarządcą budynku według
zaliczek i rozliczanych kosztów faktycznego zużycia ciepła wyliczonego zgodnie
z systemem indywidualnych rozliczeń.
§ 5
1. Rozliczenie w systemie indywidualnym następuje na podstawie odczytów podzielników kosztów ogrzewania zainstalowanych na grzejnikach w lokalach Najemców.
2. Odczytów i wyliczeń zużycia ciepła dokonuje Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe zwanej dalej " Firmą " SARO - POL s.c. w Grodźcu Śląskim na podstawie
zawartej umowy z zarządcą .
3. Zarządca budynku podpisuje aneksy do umów najmu na rozliczanie z każdym
z Najemców osobno.
§ 6
1. Jako " okres rozliczeniowy " w systemie indywidualnym przyjmuje się okres od
1 maja danego roku do 30 kwietnia następnego roku .
2. W pierwszym roku stosowania systemu zaliczkę miesięczną za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokalu ustala się dzieląc 1/12 planowanych kosztów energii cieplnej
dostarczonej do budynku przez ogólną powierzchnię użytkową budynku .
W następnych latach - zaliczka będzie ustalona na podstawie indywidualnego
faktycznego zużycia energii cieplnej przez Najemcę w poprzednim okresie
rozliczeniowym z tym , że do czasu rozliczenia i określenia nowej stawki , Najemca
będzie wnosił zaliczkę w wysokości ustalonej dla poprzedniego okresu rozliczeniowego.
3.Rozliczenie indywidualne następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
4. Należność za energię cieplną Najemca zaliczkowo uiszcza z góry przy opłacie czynszu
przez " książeczkę opłat czynszowych "
5. Zaliczkową opłatę Najemca wnosi przez cały rok .
§ 7
1. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego wyspecjalizowane służby techniczne Firmy
dokonują odczytów podzielników kosztów ogrzewania na podstawie poziomu
płynu w kapilarze, w terminie nie przekraczającym 15 dni od zakończenia okresu
rozliczeniowego.
2. Odczyt kapilarny podzielnika kosztów stanowi podstawę do rozliczeń z
zastrzeżeniem postanowień § 7 ust 3 i § 10 ust. 3.
3. Gdy w okresie rozliczeniowym opłata ustalona według stosowanej metody rozliczeń za
dostarczone ciepło na ogrzewanie poszczególnych lokali mieszkalnych lub użytkowych,
po przeliczeniu na jednostkę powierzchni lub kubatury tych poszczególnych lokali jest
niższa niż 50% uśrednionej wielkości opłaty za jednostkę powierzchni lub kubatury dla
wszystkich lokali (zwanej opłatą średnią), w rozliczeniu koszt ogrzewania przyjmuje się
w wysokości 50% opłaty średniej, jeżeli jest wyższa niż 200% opłaty średniej, w
rozliczeniu koszt ogrzewania przyjmuje się w wysokości 200% opłaty średniej (§ 7 ust.
3 obowiązuje w okresach rozliczeniowych rozpoczynających się po 1 czerwca 2005
roku).
§ 8
1. Dział Rozliczeń Firmy dokona rozliczenia faktycznie pobranego ciepła i ustali
"faktyczną stawkę rozliczeniową" w okresie rozliczeniowym.
2. Rozliczenie nastąpi w terminie nie przekraczającym 3 miesiące od zakończenia
okresu rozliczeniowego .
3. Przy rozliczeniach zastosowany jest system "BRUNATA" oparty na nowoczesnych
rozwiązaniach systemowych i sprawdzony w wielu krajach europejskich.
§ 9
1. Firma SARO-POL dokonuje rozliczeń w formie zbiorczych zestawień dla zarządcy
budynku oraz indywidualne rachunki ze specyfikacją i wyliczeniem kosztów dla
każdego Najemcy lokalu na druku "Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania" .
2. Porównanie "Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania" z wcześniej wpłaconą
zaliczką przez Najemcę określi jego stosunek do rozliczenia, tj. do zwrotu nadpłaconych kwot za energię cieplną Najemcy lub obowiązku dopłaty na rzecz
Zarządcy budynku.
3. Zwrot użytkownikom systemu, tj. Najemcom nadpłaconych kwot przez zarządcę
budynku nastąpi w formie bezgotówkowej poprzez zaliczenie nadpłaconych kwot
na poczet opłat za energię cieplną w następnym okresie rozliczeniowym.
4. Stwierdzenie niedopłaty spowoduje wezwanie Najemcy do wpłacenia przedmiotowej kwoty w terminie 14 dni.
NIELEGALNY POBÓR ENERGII CIEPLNEJ
§ 10
1. Nielegalnym poborem energii cieplnej jest każda ingerencja odbiorcy w instalację
centralnego ogrzewania, a w szczególności :
- zabudowanie dodatkowych grzejników lub powiększenie istniejących,
- zmiany nastaw, spuszczenie wody z instalacji, usunięcie lub powiększenie
kryzy.
2. Szczególnym rodzajem wykroczenia w poborze energii cieplnej jest uszkodzenie
podzielnika kosztów, jego plomby oraz każde inne działanie odbiorcy ciepła,
zmierzające do zafałszowania lub uniemożliwienia indywidualnego rozliczenia
ciepła.
3. Jeżeli w ustalonym dwukrotnie terminie , odczyt u indywidualnego odbiorcy
nie dojdzie do skutku , to zostanie on obciążony kosztami zużycia c.o. wyliczonymi wg
maksymalnego zużycia energii cieplnej dla danego typu grzejników w budynku.
4. O terminach dokonywania odczytów zarządca powiadamia Najemców przez
odpowiednie ogłoszenie umieszczone na klatkach schodowych.
5. W przypadku odwołań, uwzględnianie skutków odwołań następuje w następnym
okresie rozliczeniowym .
6. Dopuszcza się możliwość zamiennego rozliczania opłat za ciepło dla lokali
mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich powierzchni w przypadku nie
przestrzegania ust 1 i 2 niniejszego paragrafu .
§ 11
Osoby, które dopuszczają się czynności, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 zostaną
obciążone :
- za zabudowanie dodatkowego grzejnika lub powiększenie istniejącego - 130 %
średniego zużycia energii w budynku wśród mieszkań o tym samym metrażu, a
ponadto kwotą 50 zł,
- za usunięcie lub powiększenie kryzy - kwotą 150 zł,
- za zmianę nastawy wstępnej zaworu - kwotą 50 zł,
- za spuszczenie wody z instalacji grzewczej - kwotą 300 zł,
- za uszkodzenie podzielnika kosztów - kwotą 100 zł.
§ 12
W razie stwierdzenia zachowania, o którym mowa w § 10 ust. 1 i 2 stosowana
będzie następująca zasada :
- opłata za centralne ogrzewanie zostanie ustalona w wysokości 150 %
maksymalnego zużycia ciepła w budynku wśród mieszkań o tym samym metrażu
plus odpowiednie sankcje przewidziane w § 11
§ 13
1. Urządzenia, które ulegną uszkodzeniu z przyczyn niezawinionych przez Najemcę,
podlegają naprawie lub wymianie nieodpłatnie.
2.Rozliczenie ciepła nastąpi wówczas na poziomie średniego zużycia w tym
budynku za cały okres od poprzedniego odczytu do dnia zgłoszenia lub
stwierdzenia uszkodzenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
Regulamin wchodzi w życie z chwilą podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego.
NAJEMCA :
ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH :
*niniejszy regulamin ma zastosowanie do lokali, w których instalacja centralnego
ogrzewania jest wyposażona w wyparkowe podzielniki kosztów ciepła.
Download