Uchwała nr 7/WZ/2011 - www​.zsbm​

advertisement
Projekt
pkt 14 porządku obrad
Uchwała nr 7/WZ/2011
Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2011 r. uchwala zmiany zasad ustalania i rozliczania
kosztów centralnego ogrzewania przypadających na część mieszkalną budynku, w której
zainstalowane są podzielniki kosztów ogrzewania.
1.Indywidualnemu rozliczeniu na część mieszkalną w danym budynku podlega
część faktycznie poniesionych przez Spółdzielnię w okresie rozliczeniowym
kosztów centralnego ogrzewania budynku która ustalana jest w następujący sposób:
a) w budynkach, w których znajdują się same lokale mieszkalne całość kosztów podlega
rozliczeniu na lokale mieszkalne,
b) w budynkach, w których znajdują się różne rodzaje ogrzewanych zasobów
(lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, pomieszczenia dodatkowe) rozliczeniu na część
mieszkalną budynku podlega różnica pomiędzy całkowitymi kosztami ogrzewania budynku
a kosztami przypadającymi na lokale niemieszkalne, które ustalane są w oparciu o moc
grzejników zainstalowanych (lokale użytkowe, garaże, pomieszczenia dodatkowe).
2. Ustalone wg pkt.1 koszty centralnego ogrzewania części mieszkalnej budynku mogą
być rozliczane na poszczególne lokale mieszkalne w danym budynku wg jednej z niżej podanych
metod:
1. Metoda 1: wg dotychczasowych obowiązujących zasad tj.:
a) 100% opłaty stałej (niezależnej od zużycia energii cieplnej) rozliczane jest proporcjonalnie
do powierzchni mieszkań w budynku
b) koszt zużytej energii cieplnej (opłata zmienna) rozliczany jest na:
- koszty przypadające na pomieszczenia wspólne (klatki schodowe, suszarnie,
wózkownie itp.), które ustalane są w oparciu o moc grzejników zainstalowanych
w tych pomieszczeniach
-różnica rozliczana jest proporcjonalnie do wskazań podzielników.
2. Metoda 2: wg wskazań podzielników kosztów i przyjęciu następujących zasad:
a) 100% opłaty stałej (niezależnej od zużycia energii cieplnej) rozliczane jest proporcjonalnie
do powierzchni mieszkań w budynku
b) koszt zużytej energii cieplnej (opłata zmienna) rozliczany jest w następujący sposób:
- 50% proporcjonalnie do powierzchni,
- 50% proporcjonalnie do wskazań podzielników.
3. Metoda 3: całość kosztów rozliczana jest proporcjonalnie do powierzchni mieszkań
( rezygnacja z podzielników kosztów).
4. Spółdzielnia rozliczać będzie koszty ogrzewania części mieszkalnej wg metody 2 lub 3
na podstawie decyzji większości osób z danego budynku.
a) Przez większość osób rozumie się w niniejszej uchwale członków Spółdzielni, właścicieli lokali
nie będących członkami Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym
przysługują własnościowe prawa do lokali, które łącznie w danym budynku posiadają
lokale o powierzchni powyżej 50% powierzchni mieszkań i pracowni.
b) Podstawą do przyjęcia metody 2 lub 3 rozliczeń będą złożone w Spółdzielni w wymaganej
ilości osobiście podpisane deklaracje dotyczące wyboru metody rozliczeń.
c) Brak decyzji co do wyboru metody 2 lub 3 spowoduje, ze rozliczanie kosztów dokonywane
będzie wg dotychczasowych zasad (metoda 1).
Uzasadnienie:
Indywidualne rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach,
w których zainstalowane zostały podzielniki kosztów realizowane jest na podstawie Uchwały
Zebrania Przedstawicieli z 31.05.1997r.
Szczegółowe zasady rozliczeń (wg metody 1) określone zostały w regulaminie zatwierdzonym
przez Radę Nadzorczą w 2004 roku i do chwili obecnej nie uległy zmianie.
Ponieważ dotychczasowa metoda rozliczeń budzi wiele nieporozumień, emocji i podejrzliwości
Zarząd przedstawiając projekt niniejszej uchwały pragnie dać członkom prawo wyboru
metody wg jakiej chcą mieć rozliczane koszt ogrzewania swoich mieszkań
Poniżej przedstawiamy plusy i minusy każdej z proponowanych metod rozliczeń:
Metoda 1: Plusy: silna motywacja do indywidualnego oszczędzania energii cieplnej,
Minusy: nadmierne oszczędzanie energii przez użytkowników części mieszkań,
duże różnice w indywidualnych kosztach ogrzewania.
Metoda 2: Plusy: zmniejszenie różnic w indywidualnych kosztach ogrzewania
Minusy: zmniejszenie motywacji do indywidualnego oszczędzania energii cieplnej.
Metoda 3: Plusy: brak różnic w kosztach ogrzewania
Minusy: brak motywacji do indywidualnego oszczędzania energii cieplnej.
Download