KA UVV10E - bip Katowice

advertisement
,
KA UVV10E
Katowice, dnia 07.08.2015 r.
4.4", $, 4st-,
Szanowny Pan
Tomasz Ma a
y Miasta Katowice
Radny
W odpowiedzi na interpelacj ę z dnia 15.07.2015 r. w sprawie wyjaśnienia przyczyny
naliczonej dopłaty z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za okres od 01.12.2013 r. do
30.11.2014 r. w lokalu mieszkalnym przy W. Świdnickiej 21/44 w Katowicach zajmowanym przez
panią Irenę Hebda uprzejmie informuj ę co następuje.
Ustalono, że Dział Rozliczeń Mediów Komunalnego Zak ładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Katowicach pismem z dnia 03.06.2015 r. (L. dz. ER.730.1.399.2015.ZK) szczegó łowo wyjaśnił
pani Hebda zasady, w oparciu o które dokonano rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania
w nieruchomości przy ul. Świdnickiej 21.
Tytułem uzupełnienia wyjaśniam, że rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania na
poszczególne lokale usytuowane w ww. nieruchomo ści zostało wykonane na podstawie wskazań
podzielników kosztów ciep ła, sumy comiesi ęcznych zaliczek wpłacanych za centralne ogrzewanie na
konto KZGM, powierzchni ogrzewanej oraz rzeczywistych kosztów ogrzewania potwierdzonych
fakturami od dostawcy.
Opłaty związane z dostaw ą ciepła ponoszone na rzecz dostawcy s ą dwuczłonowej, tj. składaj ą
się na nie opiaty zależne od wielkości mocy ciepinej zamówionej (tj. opłaty za moc zamówioną
i opłaty za przesył mocy zamówionej) oraz op łaty zwi ązane z ilością ciepła (tj. opłata za ciepło,
opłaty za przesył ciepła oraz opłata za nośnik ciepła). Zamówiona moc ciepina ustalana jest na
podstawie zapotrzebowania na dostaw ę ciepła dla budynku i ściśle związana z jego kubatur ą. Przy
stosowaniu podzielników kosztów ciepła, 70% całkowitych kosztów ogrzewania (koszty zmienne)
rozlicza si ę na poszczególne lokale w oparciu o ich wskazania, natomiast 30% kosztów ca łkowitych
(koszty stałe) rozlicza si ę w oparciu o powierzchni ę lokali. Proporcje te są ustalone przez wspólnot ę
mieszkaniową i zapisane w regulaminie.
Koszty zużycia c.o. (koszty zmienne) dzielone s ą wg sumy wskazań wszystkich podzielników
kosztów ciepła dla całego rozliczanego budynku. Im mniej jednostek rozliczeniowych zarejestruj ą
podzielniki, tym wi ększy jest koszt jednej jednostki rozliczeniowej, którą mnoży się przez wykazane
na podzielnikach kosztów zainstalowanych w lokalach zu życie ciepła.
Proporcja mi ędzy opłatami stałymi związanymi z moc ą zamówioną a opłatami zmiennymi
związanymi z ilością zużytego ciep ła jest zmienna na przestrzeni kolejnych okresów
rozliczeniowych. Ponadto op łaty za moc zamówion ą ponosi się przez 12 miesi ęcy, natomiast opłaty
związane z ilością zużytego ciepła są ponoszone tylko wtedy, kiedy licznik ciep ła go zarejestruje.
Z analizy porównawczej kosztów centralnego ogrzewania za dwa ostatnie okresy
rozliczeniowe, tj. od 01.12.2012 r. do 30.11.2013 r. oraz od 01.12.2013 r. do 30.11.2014 r. wynika, że
nastąpił spadek całkowitego kosztu ogrzania w ęzła rozliczeniowego o 2,13% (tj. z 216 012,73 z ł
do 211 400,65 z ł). Przy spadku ilo ści zużytego ciepła o 17,39% (tj. z 2634,00 GJ do 2176,00 OJ),
nastąpił spadek ilości jednostek rozliczeniowych o 40,18% (tj. z 362531 do 216856 jednostek),
tym samym koszt jednej jednostki wzrós ł o 38,88% (z 0,417093 do 0,682391).
Przy spadku zużycia ciepła i ilości jednostek rozliczeniowych w ca łej nieruchomości,
podzielniki kosztów w lokalu zajmowanym przez pani ą Irenę Hebda wykaza ły wzrost zużycia ciepła
o 1,60% (z 2456 do 2496 jednostek zu życia). Wobec powy ższego przy niezmienionej wysoko ści
comiesięcznej zaliczki wp łacanej za c.o., wzro ście ilości jednostek rozliczeniowych oraz znaczpym
wzroście kosztu jednej jednostki zu życia w ww. lokalu, rozliczenie indywidualne wykonane za okres
od 01.12.2013 r. do 30.11.2014 r. wykazało dopłatę.
Udział kosztów stałych w całkowitych kosztach ogrzewania w okresie od 01.12.2012 r. do
30.11.2013 r. wyniós ł 47,86%, natomiast w okresie od 01.12.2013 r. do 30.11.2014 r. wyniós ł
58,86%. Udziały poszczególnych op łat w całkowitym koszcie ogrzewania wp ływają na sugestywne
interpretowanie przez najemców lokali indywidualnych rozlicze ń ciepła. W opinii najemców lokali
jeżeli podzielniki zarejestrowały proporcjonalnie mniej jednostek, to w takiej samej proporcji
powinny obni żyć się koszty ogrzewania, co jednak nie jest mo żliwe, gdyż m. in. opłaty związane
z mocą zamówioną rosną szybciej niż opłaty związane z ilością zużytego ciepła.
Całkowite koszty zu życia energii ciepinej określone są w comiesięcznych fakturach wystawianych
przez dostawcę ciepła, na podstawie umowy zawartej pomi ędzy wspólnotą mieszkaniową a dostawc ą.
Wysokość poszczególnych cen i stawek op łat za ciep ło jest zamieszczona w stosownej taryfie dla
ciepła zatwierdzanej przez Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki na mocy decyzji administracyjnej.
Zgodnie z orzecznictwem S ądu Najwyższego, odbiorca paliw energii i ciepła nie jest legitymowany
do wniesienia odwołania do sądu od ww. decyzji. Z powyższych względów wspólnota mieszkaniowa
nie ma wpływu na stosowan ą taryfę, a jedynie może przyj ąć ją do wiadomości.
Ponadto, o ile o ilo ści zużytego ciepła decyduj ą sami użytkownicy lokali poprzez regulowanie jego
dopływu zaworem termostatycznym zamontowanym przy grzejniku oraz odpowiednie wietrzenie
pomieszcze ń, o tyle opłaty stałe związane z zamówion ą mocą ciepiną oraz jej przesy łem ponoszone
są przez u żytkowników lokali w równych cz ęściach przez 12 miesi ęcy i nie maj ą wpływu na zużycie
ciepła.
Dodatkowo wskazać należy, że w granicznej sytuacji je żeli użytkownicy lokali nie zu żyliby nawet
1 GJ ciepła (podzielniki nie zarejestrowa łyby ani jednej jednostki), nale ży rozliczyć na nich koszt
opłat stałych. W takim przypadku poniesiony koszt zosta łby rozliczony w oparciu o powierzchni ę
lokali.
W świetle powyższych wyjaśnień informuj ę, że rozliczenie zostało wykonane prawid łowo,
w oparciu o obowi ązuj ące przepisy prawa i nie podstaw do jego zmiany.
Nadmieniam, że zgodnie z uchwalą nr =V11/843/13 Rady Miasta Katowice z dnia
29.05.2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w sp łacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadaj ących miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym
miasta Katowice z pó źn. zm ., na wniosek najemcy skierowany do Dyrektor KZGM istnieje mo żliwość
rozłożenia na raty niedop łaty powstałej z tytułu wykonanego rozliczenia kosztów centralnego
ogrzewania.
Z poważaniem
Otrzymuj ą:
1. Adresat
2. Biuro Rad M'
3. Wydział Organizacji i Zarządzania
4. KZGM (ER.730.654.2015.BC)
5. a/a
WICEPREZYD -
KATOWICE
Download