Regulamin_co_cieplomierze

advertisement
Załącznik nr 2 do umowy najmu
w przedmiocie indywidualnego rozliczania
kosztów centralnego ogrzewania
REGULAMIN SYSTEMU
INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA
CI EPŁA
ZASADY OGÓLNE
§ 1
Każdy odbiorca energii cieplnej z instalacji domowej centralnego ogrzewania jest użytkownikiem systemu, który
obsługuje równocześnie wielu odbiorców.
§ 2
Poszczególne urządzenia instalacji centralnego ogrzewania, a w szczególności :
- rury przyłączeniowe,
- zawory termostatyczne,
- grzejniki,
- liczniki ciepła (ciepłomierze),
bez względu na rodzaj prawa do lokalu stanowią własność Gminy Cieszyn.
§ 3
1.Odbiorca energii cieplnej ma prawo do poboru energii cieplnej jedynie na potrzeby ogrzewania zajmowanego
lokalu.
2. Samowolny pobór energii cieplnej dla innych celów niż ujęte w pkt 1 jest nielegalny.
ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ
§ 4
Za pobraną energię cieplną Odbiorcy rozliczają się z zarządcą budynku według zaliczek i rozliczanych kosztów
faktycznego zużycia ciepła wyliczonego zgodnie z systemem indywidualnych rozliczeń.
§ 5
Rozliczenia z indywidualnymi odbiorcami w lokalach za energię cieplną dostarczoną na potrzeby ogrzewania i na
podgrzanie wody wodociągowej prowadzi się w systemie opomiarowanym :
1.W przypadku rozliczenia energii cieplnej dostarczonej na potrzeby centralnego ogrzewania poprzez :
a) liczniki pomiaru energii cieplnej zainstalowane w węzłach cieplnych budynków umożliwiające określenie ilości
zużytego ciepła dostarczonego do instalacji centralnego ogrzewania,
b) ciepłomierze indywidualne zainstalowane na instalacji doprowadzającej energię cieplną do mieszkania
Odbiorcy.
2. W przypadku rozliczenia energii cieplnej dostarczonej na potrzeby podgrzania wody wodociągowej poprzez :
a) liczniki pomiaru energii cieplnej zainstalowane w węzłach cieplnych budynków umożliwiające określenie
ilości zużytego ciepła do podgrzania wody wodociągowej,
b) wodomierze ciepłej wody zainstalowane na instalacji doprowadzającej ciepłą wodę do mieszkania Odbiorcy.
3. Odczytów zużycia ciepła w budynku z głównych liczników ciepła dokonuje dostawca energii cieplnej –
Energetyka Cieszyńska.
4. Odczytów ciepłomierzy i wodomierzy oraz wyliczeń zużycia ciepła dokonuje zarządca lub specjalistyczna firma na
podstawie zawartej umowy z zarządcą.
§ 6
I.Rozliczenie energii cieplnej dostarczonej na potrzeby centralnego ogrzewania.
1. Jako okres rozliczeniowy w systemie indywidualnego rozliczania ciepła przyjmuje się okres od 1 lipca danego
roku do 30 czerwca następnego roku, przy czym w pierwszym okresie stosowania systemu indywidualnego,
okres rozliczeniowy rozpoczyna się od daty protokolarnego przekazania lokalu.
2. Zaliczkę miesięczną na pokrycie kosztów energii cieplnej ustala się biorąc pod uwagę :
- w pierwszym okresie rozliczeniowym planowane koszty zużycia ciepła w budynku podzielone przez
powierzchnię użytkową lokali ogrzewanych,
- analizę zużycia energii cieplnej w poprzednich okresach rozliczeniowych,
- długoterminowe prognozy pogody,
- wynik rozliczeń indywidualnych kosztów zużytego ciepła w ostatnim okresie rozliczeniowym.
3. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego przedstawiciel zarządcy lub firmy, o której mowa w § 5 ust. 4, dokonują
odczytów wskazań ciepłomierzy indywidualnych, w terminie nie przekraczającym 15 dni od zakończenia tego
okresu.
4. Koszty dostawy i zużycia energii cieplnej na potrzeby c.o. według faktur dostawcy dzieli się na :
Koszty stałe: opłata stała za zamówioną moc cieplną, opłata stała za usługi przesyłowe, stała opłata
abonamentowa, koszty ponoszone z tytułu opłaty za nośnik energii cieplnej (uzupełnianie nośnika w instalacji).
Koszty zmienne: koszty zużytej energii cieplnej, koszty zmienne za usługę przesyłową energii cieplnej.
5. Koszty stałe związane z dostawą ciepła oraz koszty zmienne energii stanowiące różnicę pomiędzy wskazaniami
ciepłomierza głównego i sumy wskazań ciepłomierzy indywidualnych w okresie rozliczeniowym obciążają
Odbiorcę proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu skorygowanej współczynnikami zależnymi od
położenia mieszkania stosowanymi przy rozliczaniu ciepła na podstawie podzielników.
6. Odczyt ciepłomierza stanowi podstawę w rozliczeniu lokalu według cen stosowanych przez dostawcę, jako sumę
cen jednostkowych za zużytą energię oraz za opłatę przesyłową zmienną.
7. Gdy w okresie rozliczeniowym opłata ustalona według stosowanej metody rozliczeń za dostarczone ciepło na
ogrzewanie poszczególnych lokali mieszkalnych lub użytkowych, po przeliczeniu na jednostkę powierzchni lub kubatury
tych poszczególnych lokali jest niższa niż 50% uśrednionej wielkości opłaty za jednostkę powierzchni lub kubatury dla
wszystkich lokali (zwanej opłatą średnią), w rozliczeniu koszt ogrzewania przyjmuje się w wysokości 50% opłaty
średniej, jeżeli jest wyższa niż 200% opłaty średniej, w rozliczeniu koszt ogrzewania przyjmuje się w wysokości 200%
opłaty średniej (§ 6 pkt 7 obowiązuje w okresach rozliczeniowych rozpoczynających się po 1 czerwca 2005 roku).
7. W okresie rozliczenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 Odbiorca będzie wnosił zaliczkę na poczet kosztów
ogrzewania w wysokości ustalonej dla poprzedniego okresu rozliczeniowego.
II. Rozliczenie energii cieplnej dostarczonej na potrzeby podgrzania wody wodociągowej.
1. Jako okres rozliczeniowy w systemie indywidualnym przyjmuje się okres od 1 lipca danego roku do 30
czerwca następnego roku, przy czym w pierwszym okresie stosowania systemu indywidualnego,
okres rozliczeniowy rozpoczyna się od daty protokolarnego przekazania lokalu.
2. Zaliczkę miesięczną na pokrycie kosztów energii cieplnej ustala się biorąc pod uwagę :
- koszty dostawy i zużycia energii cieplnej (stałe i zmienne) na potrzeby c.w.u. według faktury dostawcy,
- ilość zużytej ciepłej wody użytkowej według odczytów wodomierzy indywidualnych.
3. W pierwszym okresie rozliczeniowym stosowania systemu zaliczkę miesięczną za podgrzanie 1 m 3 wody wodociągowej ustala się na podstawie analizy kosztów podgrzewania wody przeprowadzonej w podobnych budynkach
i na podstawie aktualnych cen energii cieplnej.
4. W następnych okresach rozliczeniowych - zaliczka będzie ustalana zgodnie z zasadą określoną w § 6, pkt II,
ppkt 2 oraz § 6 pkt I ppkt 7.
§ 7
1. Zaliczkową opłatę Odbiorca wnosi przez cały okres rozliczeniowy.
2. Należność za energię cieplną Odbiorca zaliczkowo uiszcza z góry przy opłacie czynszu, w wysokości określonej
przez zarządcę.
§8
1. Rozliczenie indywidualne następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
2. Rozliczenie nastąpi w terminie nie przekraczającym 3 miesiące od zakończenia okresu rozliczeniowego .
3. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody wodociągowej obejmuje porównanie
wpłaconych zaliczek w danym okresie rozliczeniowym z rzeczywistymi kosztami zużytego ciepła oraz określa
obowiązek zwrotu nadpłaconych kwot za energię cieplną na rzecz Odbiorcy lub obowiązek dopłaty przez
Odbiorcę.
4. Zwrotu nadpłaconych kwot zarządca budynku dokonuje w formie bezgotówkowej poprzez zaliczenie
nadpłaconych kwot na poczet opłat bieżących związanych z najmem.
5. Stwierdzenie niedopłaty spowoduje wezwanie Odbiorcy do wpłacenia przedmiotowej kwoty w terminie 14 dni.
6. W przypadku odwołań, uwzględnianie skutków odwołań następuje w następnym okresie rozliczeniowym .
7. Koszty indywidualnego rozliczenia energii cieplnej na potrzeby lokali mieszkalnych ponoszą Odbiorcy i będą
one uwzględnione w rozliczeniu kosztów energii.
§ 9
Lokale mieszkalne, w których nastąpiła zmiana Najemcy w trakcie okresu rozliczeniowego podlegają
rozliczeniu
w terminie rozliczania całego budynku na podstawie dodatkowych odczytów wskazań ciepłomierzy,
dokonanych przez administrację w momencie odbioru mieszkania.
NIELEGALNY POBÓR ENERGII CIEPLNEJ
§ 10
1. Nielegalnym poborem energii cieplnej jest każda ingerencja Odbiorcy w instalację centralnego ogrzewania,
a w szczególności :
- zabudowanie dodatkowych grzejników lub powiększenie istniejących,
- zmiany nastaw, spuszczenie wody z instalacji, usunięcie lub powiększenie kryzy.
2. Szczególnym rodzajem wykroczenia w poborze energii cieplnej jest uszkodzenie ciepłomierza, jego plomby oraz
każde inne działanie Odbiorcy ciepła, zmierzające do zafałszowania lub uniemożliwienia indywidualnego
rozliczenia ciepła.
§ 11
Osoby, które dopuszczają się czynności, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 zostaną obciążone :
- za zabudowanie dodatkowego grzejnika lub powiększenie istniejącego - kwotą 500 zł,
- za usunięcie lub powiększenie kryzy (zmianę nastawy wstępnej zaworu ) - kwotą 200 zł,
- za spuszczenie wody z instalacji grzewczej - kwotą 500 zł,
- za uszkodzenie licznika ciepła - kwotą 1.000 zł.
§ 12
W razie stwierdzenia zachowania, o którym mowa w § 10 ust. 1 i 2 stosowana będzie następująca zasada :
- opłata za centralne ogrzewanie zostanie ustalona w wysokości 150 % maksymalnego zużycia ciepła w budynku
wśród mieszkań o tym samym metrażu plus odpowiednie sankcje przewidziane w § 11.
§ 13
1. Urządzenia, które ulegną uszkodzeniu z przyczyn niezawinionych przez Odbiorcę, podlegają naprawie lub
wymianie nieodpłatnie.
2. W przypadku określonym w ust. 1 rozliczenie ciepła za okres od poprzedniego odczytu do dnia usunięcia
uszkodzenia nastąpi na poziomie średniego zużycia ciepła w tym budynku w analogicznym okresie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
Regulamin wchodzi w życie od daty protokolarnego przekazania lokalu mieszkalnego.
NAJEMCA :
WYNAJMUJĄCY:
Download