Deklaracja KAWKA wer poprawiona

advertisement
DEKLARACJA
PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLNEJ
W RAMACH PROGRAMU „KAWKA”
(dotyczy właścicieli i zarządców budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych w Brzezinach)
imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………....….
miejscowość ………………............….
ul.…………………..… nr domu ……… nr mieszkania ……… kod poczt. ………..……
tel. ………………………………………
tel. komórkowy …………………………... e-mail ………………….……………..……………
DANE DOTYCZĄCE STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
Rok budowy: ......................r.
Powierzchnia ogrzewana: ........................ m2
Liczba osób zamieszkujących budynek: .........
Okna: □ PCV □ drewniane □ inne ………………….…………………
Ocieplenie ścian:
Stan okien: □ dobry □ dostateczny □ zły
□ tak (materiał, grubość) ………………………………………………………………...……
□ nie
Ocieplenie dachu: □ tak (materiał, grubość) ………………………………………………………………...……
□ nie
Sposób ogrzewania budynku i źródło ciepła:
□ ogrzewanie w pokojach (piece kaflowe, metalowe w pokojach, in.)
□ ogrzewanie centralne z kotłowni / węzła
Dane dotyczące źródła ciepła:
Rok produkcji: .......................... r.
Kocioł (jeśli węglowy) ma podajnik paliwa
Moc kotła: ………….…… kW
□ TAK
□ NIE
Stan techniczny: □ dobry □ dostateczny □ zły
□ nie dotyczy
Stosowane obecnie paliwo:
□ węgiel (miał)
□ ekogroszek
□ ciepło sieciowe
□ olej opałowy
□ drewno
□ energia elektryczna
Ilość zużytego paliwa rocznie: ……………………………….……….. t / m3 (szacowane)
□ inne .......................................
Sposób przygotowania ciepłej wody:
Przygotowanie ciepłej wody obecnie: □ kocioł
□
□
□ piecyk gazowy
□ bojler elektryczny
□ inne (jakie) ……….…...….
PLANOWANY ZAKRES PRZYŁĄCZENIA
przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej w celu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej
modernizacja istniejącego węzła przyłączeniowego centralnego ogrzewania w celu przygotowania ciepłej wody
użytkowej
Chcę wziąć udział i skorzystać z dofinansowania przyłączenia budynku do miejskiej sieci cieplnej w ramach programu
ograniczenia niskiej emisji „KAWKA”, co wiąże się m.in. z posiadaniem wkładu finansowego własnego.
TAK □
NIE □
1. Ja niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926
z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzezinach.
2. Dane osobowe gromadzone są w celu realizacji Programu Priorytetowego KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.
3. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.
data ......................................................
podpis ...................................................................
W przypadku braku wszystkich danych w niniejszej deklaracji, zastrzegamy sobie możliwość bezpośredniego kontaktowania się
z Państwem w celu ewentualnego uzyskania dodatkowych informacji.
Szanowni Mieszkańcy
Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie populacji ludzkiej oraz środowisko w
którym żyjemy. Nie od dzisiaj znany jest problem tzw. niskiej emisji, którego eskalacja rok rocznie daje się we
znaki mieszkańcom szczególnie w okresie grzewczym. Główną z przyczyn wzrostu zanieczyszczenia powietrza
jest spalanie złej jakości paliw energetycznych (muł, miał itp.), zły stan techniczny urządzeń i instalacji
kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja. Dostające się do atmosfery pyły oraz gazy powstające w
trakcie nieefektywnego spalania niskokalorycznych paliw stałych są częstą przyczyną schorzeń układu
oddechowego, zwłaszcza u dzieci.
Mając na uwadze narastający problem oraz jego rangę, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Brzezinach aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu powietrza na terenie naszego miasta,
poprzez pomoc mieszkańcom w likwidacji lokalnych nieefektywnych źródeł ciepła i przyłączeniu do miejskiej
sieci cieplnej budynków indywidualnych. Pierwszem krokiem jest uzyskanie środków zewnętrznych na
dofinansowania tych zadań.
W chwili obecnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór
wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Priorytetowego KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji
wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.
Program „KAWKA” skierowany jest do mieszkańców naszego miasta i umożliwia pozyskanie środków
m.in. na realizację następujących zadań:
a) likwidację lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni
zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej.
W przypadku likwidacji palenisk zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
b) rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych)
do sieci.
Kwota dofinansowania, w ramach w/w programu, może wynosić do 90% kosztów kwalifikowanych (w
tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie
dotacji oraz do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w
Łodzi w formie pożyczki). Pozostała część kosztów realizacji inwestycji to wkład własny Mieszkańca.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzezinach podejmuje się dołożenia wszelkich starań
w celu skutecznego złożenia wniosku i pozyskania środków na dofinansowanie zadań związanych z
przyłączeniem budynków do miejskiej sieci cieplnej i modernizacją instalacji wewnętrznych – dla wszystkich
zainteresowanych.
Mając na uwadze konieczność przygotowania do wniosku dokumentacji dotyczącej każdego budynku
oraz bardzo krótki czas na złożenie wniosku, PEC w Brzezinach PILNIE musi dysponować listą osób
zainteresowanych przystąpieniem do Programu.
W związku z powyższym prosimy o złożenie deklaracji przystąpienia do Programu „KAWKA”.
Deklaracje są dostępne na stronie www.pecbrzeziny.pl
oraz w biurze PEC Sp. z o.o. ul. Modrzewskiego 12, I piętro, sekretariat w godz. 7.00-15.00.
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć do dnia 26 maja 2014 r do godziny 14.00
w biurze PEC Sp. z o.o. ul. Modrzewskiego 12, I piętro, sekretariat.
Zapraszamy do składania deklaracji.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Modrzewskiego 12, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 46 08, fax. 46 874 42 83
e-mail: [email protected] , www.pecbrzeziny.pl , www.facebook.com/pecbrzeziny
Download