regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła w budynkach

advertisement
1
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA W BUDYNKÓW
NR 46, 67, 68, 69 i 70 W SZYDŁOWIE
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 Poniższy regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła stosuje się w budynku
wielolokalowym rozliczanym przez WSM „Osiedle” w Szydłowie.
 Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła opracowano w oparciu o:
a)
Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997-„Prawo energetyczne” (Dz.U. Nr 153/03 poz. 1504, Nr
203/03 poz. 1966, Nr 29/04 poz. 257, Nr 34/04 poz. 293, Nr 91/04 poz.875, Nr 96/04
poz.959, Nr 173/04 poz.1808, Nr 62/05 poz. 552).
b)
Ustawę z dnia 07 czerwca 2001-„O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków" (Dz.U. Nr 72/01 poz.747, Nr 113/02 poz. 984, Nr 96/04 poz.
959, Nr 173/04 poz. 1808, Nr 85/05 poz. 728 i 729).
c)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2006 „ W sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem”
(Dz.U. Nr 193/06 poz. 1423).
d)
Umowę zawartą między Wspólnotą a Dostawcą Ciepła do budynku.
 Wysokość opłat pobieranych od użytkowników mediów, tj. osób nie będących odbiorcami
w rozumieniu Ustawy Prawo Energetyczne, Wspólnota ustala w taki sposób aby zapewnić
wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła.
 Poniższy sposób rozliczania podany w niniejszym Regulaminie stanowi podstawę do
określenia metody okresowego dokonywania rozliczeń kosztów zużycia ciepła w budynku
wielolokalowym rozliczanym przez Wspólnotę.
II.
ROZLICZANIE KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ ZUŻYTEJ NA POTRZEBY
CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CO) I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (CWU)
§ 1.
Koszty zużycia energii cieplnej rozliczane są:
a)
dla centralnego ogrzewania – w odniesieniu do zasobów Wspólnoty wyposażonych
w instalację centralnego ogrzewania,
2
dla podgrzania wody - w odniesieniu do zasobów Wspólnoty wyposażonych w instalację
b)
ciepłej wody użytkowej.
§ 2.
„Podział kosztów całkowitych zużycia energii cieplnej zakupionej w oparciu o umowy
1.
z dostawcami ciepła”
1.1
Na całkowite koszty zużycia energii cieplnej w okresie rozliczeniowym składają się:
a)
koszty stałe wynikające z opłat stałych przesyłowych i opłat abonamentowych,
b)
koszty zmienne związane z ilością zużytego ciepła i koszt zużytego nośnika ciepła.
1.2
Całkowite koszty zużycia energii cieplnej określa się w oparciu o comiesięczne faktury
wystawiane przez dostawcę ciepła na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wspólnotą
a dostawcą.
1.3
Całkowite koszty zużycia energii cieplnej dzieli się na całkowite koszty związane
z centralnym ogrzewaniem (CO) oraz całkowite koszty związane z przygotowaniem centralnej
ciepłej wody (CWU),
§ 3.
1. Koszty zużycia energii cieplnej dostarczanej do budynku rozliczane są na wszystkich
użytkowników lokali.
2. Rozliczenia kosztów dla użytkowników lokali dokonywane są za okresy rozliczeniowe:
dla centralnego ogrzewania –12 kolejnych miesięcy (pierwszy okres rozliczeniowy może
a)
być różny od 12 miesięcy, lecz nie dłuższy niż 16 miesięcy),
dla ciepłej wody użytkowej – 3 miesiące obejmujące kolejne kwartały roku,
b)
§ 4.
1. Rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej obejmuje koszty określone w § 2 pkt. 1.1 i 1.2
2. Koszty zużytej energii cieplnej rozliczane są dla budynku.
3. Rozliczenie całkowitych kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby CO za dany okres
rozliczeniowy podlega podziałowi na poszczególne lokale wg udziału ich powierzchni
użytkowej w sumie powierzchni budynku.
§ 5.
1. Fizycznym jednostkami rozliczeniowymi kosztów dostawy są CWU są m³.
1.1
W przypadku dostawy ciepłej wody użytkowej w odniesieniu do kosztów:
3
dla lokali wyposażonych w wodomierze na odbiorach wody ciepłej –opłaty ponoszone
a)
przez poszczególnych odbiorców wylicza się w oparciu o wskazania w/w wodomierzy
zainstalowanych w poszczególnych lokalach,
dla lokali nie wyposażonych w wodomierze na odbiorach wody ciepłej- opłaty ponoszone
b)
przez poszczególnych odbiorców naliczane są wg tabeli przeciętnych norm zużycia wody
zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. (DzU z 2002 r.
Nr 8 poz. 70).
w sytuacji gdy wszystkie lokale wyposażone są w wodomierze a suma ich wskazań nie
c)
bilansuje się ze wskazaniami wodomierza głównego, wówczas koszt dostarczonej CWU
dzieli się przez sumę wskazań liczydeł wodomierzy w lokalach.
§ 6.
1. Użytkownik zobowiązuje się do wnoszenia zaliczkowych opłat za zużycie energii cieplnej
w stawce miesięcznej płatnej do 10-go każdego miesiąca.
2. Wysokość zaliczki może ulec zmianie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego i może
wynikać ze zmian cen energii i niekorzystnych warunków atmosferycznych.
3. O zmianie wysokości zaliczek za dostawę energii cieplnej Zarządca zawiadamia pisemnie
użytkowników przed datą zmiany opłaty, chyba ,że zmiana spowodowana jest decyzjami
urzędowymi podjętymi w terminie uniemożliwiającym Zarządcy wcześniejsze zawiadomienie
użytkowników lokali.
4. Rozliczenie wniesionych zaliczek nastąpi po dokonaniu rocznego rozliczenia poniesionych
kosztów zużytej energii cieplnej za dany okres rozliczeniowy, i tak:
jeżeli suma wpłacanych zaliczek przekroczy wartość opłat za zużytą energię cieplną
a)
wynikającą z rozliczenia, kwotę „zwrotu” użytkownik zalicza na poczet pierwszych
zaliczek miesięcznych należnych w kolejnym okresie rozliczeniowym,
jeżeli suma wpłacanych zaliczek nie pokryje wartości opłat za zużytą energię cieplną
b)
wynikającą z rozliczenia, kwotę „dopłaty” użytkownik zobowiązany jest uiścić łącznie
z pierwszą miesięczną zaliczką w kolejnym okresie rozliczeniowym,
5. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego(12 m-cy) ustala się wysokość nowej zaliczki
w oparciu o:
5.1
rzeczywisty koszt zużycia ciepła ,i tak:
a)
w przypadku wystąpienia zwrotu po zakończeniu okresu rozliczeniowego wysokość
zaliczki pozostaje na tym samym poziomie,
b)
w przypadku wystąpienia dopłaty po zakończeniu okresu rozliczeniowego wysokość
zaliczki zostaje powiększona o kwotę wynikłej dopłaty,oraz przewidywany wzrost kosztów
energii cieplnej w następnym okresie rozliczeniowym
4
§ 7.
Zarządca rozlicza zużytą energię cieplną dostarczoną do budynku za okres do 30 kwietnia
każdego roku kalendarzowego.
Objaśnienia:
 Wspólnota mieszkaniowa –zwana dalej Wspólnotą
 Dostawca- Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Szydłowie, od której
Wspólnota na podstawie stosownej umowy zakupuje ciepło.
 Użytkownik – właściciel lokalu.
Download