S 13,K1 - Zasady rozliczania ciepła dla budynków

advertisement
Tczew wrzesień 2013r.
Zasady rozliczania ciepła dla budynków przy ul. 30-go Stycznia 13
i Kusocińskiego 1 za pomocą podzielników ciepła.
Do rozliczenia kosztów ogrzewania dla poszczególnego mieszkania wykorzystywane są
następujące wielkości i wartości:
1. Całkowity koszt ogrzewania całego budynku – koszty poniesione w okresie
rozliczeniowym dla ogrzania całego budynku, na które składają się :
- koszty z faktur za gaz w okresie rozliczeniowym spożytkowany na cele grzewcze lub
jeżeli budynek jest zasilany przez Zakład Energetyki Cieplnej – koszt z faktur ZEC
poniesione przez Spółdzielnię w okresie rozliczeniowym na cele grzewcze, dla tego
budynku:
- koszty przeglądów pieców i instalacji grzewczej;
- koszt prac naprawczych na kotłowni i instalacji budynkowej;
2. Typ, wielkość i moc wykorzystywanych w mieszkaniu grzejników oraz typ
zainstalowanego podzielnika – współczynnik grzejnikowy;
3. Wartość odczytu z podzielnika ciepła zainstalowanego na grzejniku;
4. Współczynnik zależny od usytuowania mieszkania na poszczególnych kondygnacjach
budynku – współczynnik korekcyjny;
5. Suma wszystkich odczytów z poszczególnych mieszkań w danym budynku po uprzednim
przemnożeniu przez współczynnik grzejnikowy i korekcyjny;
6. Całkowita powierzchnia rozliczanego budynku;
7. Planowane wpłaty – wniesione zaliczki przez mieszkańców na poczet kosztów
ogrzewania – element miesięcznego czynszu za mieszkanie.
W analizie kosztowej wyróżnia się dwie grupy kosztów:
Cena jednostkowa kosztów stałych – koszty ogrzania powierzchni wspólnych, suszarni,
klatek schodowych, straty na przesyle, przenikanie ciepła do sąsiada, nie opomiarowane
łazienki - te koszty dzieli się na poszczególne mieszkania wg. powierzchni oraz posługując
się całkowitą powierzchnią budynku.
Cena jednostkowa kosztów zmiennych – dzieli się je na poszczególne mieszkania wg.
wskazań podzielników ciepła przy wykorzystaniu całkowitej sumy jednostek odczytanych w
budynku po uprzednim przemnożeniu.
Ustalono, że podział całkowitych kosztów ogrzewania dla budynku będzie obciążał równo
po 50 % zarówno koszty stałe i zmienne – patrz poniższy przykład obliczenia kosztów.
Przykładowe wyliczenie dla jednego mieszkania:
A/ Całkowity koszt ogrzewania budynku (w okresie od 01.09.2012 do 31.08.2013 lub
1.10.2012 do 30.09. 2013r) …. 13 904,43 zł;
Planowane wpłaty – wniesione zaliczki przez lokatora …..1770,68 zł.
Powierzchnia mieszkania – 39,88 m2.
B/ Ustalenie jednostek zużycia:
L.p.
grzejnika
odczyt jednostek
z podzielnika
Współcz.
grzejnikowy
1
2
3
4
518
332
48
733
2,27
2,50
1,82
0,68
*
*
*
*
Współcz.
korekcyjny
*
*
*
*
Zużycie w mieszk.
0,7
0,7
0,7
0,7
=
=
=
=
SUMA
823,10 jedn.
581,00 jedn.
61,15 jedn.
348,91 jedn.
1814,16 jednostek
Tak określona liczba jednostek licznikowych dla jednego mieszkania jest sumowana z
wynikami wszystkich mieszkań dla budynku i wynosi dla prezentowanego przykładu
obliczeniowego 9845,80 jednostek.
Całkowita powierzchnia rozliczanego budynku; wynosi 285,17 m2.
C/ Ustalenie ceny jednostkowej kosztów stałych i zmiennych;
50% Całkowitego Kosztu Ogrzewania – 50% z 13 904,43zł = 6 952,215zł – koszty stałe;
50% Całkowitego Kosztu Ogrzewania – 50% z 13 904,43zł = 6 952,215zł – koszty zmienne;
Cena jednostkowa kosztów stałych:
6 952,215 zł / 285,17 m2
= 24,3791948662 zł/m2
Cena jednostkowa kosztów zmiennych:
6 952,215 zł / 9845,80 jedn. = 0,7061097118 zł/jedn.
D/ Koszt ogrzewania dla rozpatrywanego mieszkania:
Część stała
39,88 m2
Część zmienna 1814,16 jedn.
*
24,3791948662 zł/m2
*
= 972,24229126 zł;
0,7061097118 zł/jedn.
Razem koszt ogrzewania
Koszt rozliczenia
Planowane wpłaty
Saldo(niedopłata)
= 1280,99599468 zł;
= 2253,24 zł;
=
34,72 zł;
= 1770,68 zł;
=
-517,28 zł;
Download