Umowa o Dostarczanie Ciepła i Ciepłej Wody Użytkowej Nr

advertisement
Załącznik nr 4 do SIWZ
Umowa o Dostarczanie Ciepła
i Ciepłej Wody Użytkowej
Nr ……………….
zawarta w dniu ………… 2012 r. w Jedwabnie
Pomiędzy …………………………………………………………………………………………..
zwanym „Sprzedawcą”
a Gminą Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Jedwabno - mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Wioletty Gil
zwaną dalej „Odbiorcą” w wyniku postępowania przetargowego Nr SO.271.13.2012.D, została
zawarta umowa dotycząca Dostarczania ciepła oraz ciepłej wody użytkowej z pomieszczeń
kotłowni gminnych dla budynków komunalnych usytuowanych w miejscowości Jedwabno, o
następującej treści:
1.
2.
3.
4.
§1
Postanowienia ogólne
Sprzedawca dostarczać będzie odbiorcy ciepło do obiektów określonych przez odbiorcę w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który określa także łączną powierzchnie użytkową.
Warunki dostarczania ciepła określone są na podstawie obowiązujących przepisów, a w
szczególności:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.; Nr 89, poz.625
z późn. zm.) zwane dalej Prawem energetycznym,
b) rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r.;Nr
16, poz.92) zwane w dalszej treści umowy „rozporządzeniem sieciowym”,
c) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09 października 2006r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) zwane w dalszej treści umowy
„rozporządzeniem taryfowym”.
Ciepło dostarczone będzie za pośrednictwem nośnika (gorącej wody) o zmiennej
temperaturze, zależnej od warunków atmosferycznych, regulowanej według zasad
ustalonych dla systemu ciepłowniczego strefy klimatycznej IV zgodnie z PN-82/B-O2403
oraz zgodnie z normami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
Dostarczanie ciepła do ogrzewania pomieszczeń jest sezonowe. Sezon grzewczy jest to
okres między wrześniem a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne
powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Dla
przygotowania ciepłej wody użytkowej, dostawa ciepła jest całoroczna z przerwą na czas
trwania remontu sieci cieplnej. Termin rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła ustala
odbiorca. Sprzedawca dostarczy ciepło lub przerwie dostawę dla odbiorcy w ciągu 48
godzin od złożenia wniosku.
Przerwa w dostawie ciepła na wykonanie planowanych remontów sieci cieplnej (z
wyłączeniem węzłów cieplnych) może wystąpić tylko poza sezonem grzewczym, przy
zgodzie Odbiorcy.
5. Sprzedawca będzie dostarczał ciepła wodę użytkową do obiektów określonych w
załączniku nr 2 do niniejszej umowy o parametrach zgodnych z obowiązującymi
przepisami celem wykorzystania w budynkach wielorodzinnych i budynku Urzędu Gminy
Jedwabno wraz z Remizą Strażacką.
6. Wstęp do pomieszczeń węzła cieplnego ma tylko personel sprzedawcy lub osoby przez
niego upoważnione.
7. Sprzedawca będzie podgrzewał wodę dostarczaną przez odbiorcę.
§2
Obowiązki sprzedawcy
Sprzedawca zobowiązuje się do:
1. Utrzymania w miejscu dostarczania ciepła średnio dobowej temperatury wody z tolerancją
+- 5%.
2. Utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej na wyjściu z węzła nie mniej niż 500 C.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do informowania Odbiorcy o:
a) terminach planowanych przerw w dostarczaniu ciepła, przewidzianych na wykonanie
prac w źródle ciepła lub sieci cieplnej, co najmniej 5 dni przed przerwą. Informacja
będzie podana Odbiorcy indywidualnie i w uzasadnionych przypadkach;
b) przyczynach zaistniałych zakłóceń w dostarczaniu ciepła, przewidywanym terminie
przywrócenia normalnych warunków dostarczania ciepła;
c) planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła z wyprzedzeniem
umożliwiającym Odbiorcy dostosowanie instalacji do nowych warunków, jednak w czasie
nie krótszym niż 12 miesięcy i nie dłuższym niż 24 miesiące;
4. Sprzedawca zobowiązuje się do udostępnienia na żądanie Odbiorcy danych o średnich
parametrach pracy sieci mierzonych w źródle ciepła w czasie dostawy ciepła.
5. Sprawdzenia zgłoszeń odbiorcy o zakłóceniach w dostawie energii cieplnej i ciepłej wody
użytkowej.
6. Sprawdzenia i usunięcia zakłóceń w dostawie energii cieplnej i ciepłej wody, w terminie jak
najkrótszym nie dłuższym niż 12 godzin.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do umożliwienia, na każde wezwanie, Odbiorcy dostępu do
układu pomiarowego, kontroli jego wskazań oraz wglądu do dokumentów stanowiących
podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło.
8. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia własnym kosztem i staraniem szkód
powstałych przy konserwacji lub naprawach urządzeń będących jego własnością,
zainstalowanych w obiektach i na terenie Odbiorcy oraz szkód spowodowanych
uszkodzeniem lub wadliwym działaniem tych urządzeń.
9. W przypadku nie usunięcia szkody w uzgodnionym przez strony terminie Odbiorca ma
prawo usunąć szkodę we własnym zakresie na koszt Sprzedawcy.
10. Odbiorca oddaje, a Sprzedawca przyjmuje lokale kotłowni na zasadach określonych w
umowach najmu, stanowiących załączniki nr 5, 6, 7, 8, 9 do SIWZ.
1.
2.
3.
4.
§3
Obowiązki odbiorcy
Odbiorca zobowiązuje się do:
Terminowego uiszczania należności za pobrane ciepło i dostarczenie ciepłej wody
użytkowej.
Użytkowania ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
Wyregulowania i utrzymywania urządzeń odbiorczych w stanie niepowodującym zakłóceń
w pracy sieci ciepłowniczej lub źródła ciepła.
Utrzymywania nieruchomości w stanie niepowodującym utrudnień w prawidłowej
eksploatacji sieci ciepłowniczej lub źródła ciepła, zlokalizowanych na terenie tej
nieruchomości.
5. Pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających z zawinionego przez Odbiorcę
zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń Sprzedawcy zainstalowanych u Odbiorcy, chyba
że przyczyną strat było działanie siły wyższej lub naturalne zużycie urządzeń.
6. Zapewnieniu sprzedawcy w każdym czasie dostępu do pomieszczeń węzłów cieplnych
znajdujących się w obiektach odbiorcy lub wstępu na teren nieruchomości w celu
przeprowadzenia kontroli, przeglądu i prac związanych z eksploatacją zainstalowanych
urządzeń i instalacji.
7. Uzgodnienia ze sprzedawcą wszelkich potrzeb związanych z napełnieniem instalacji
odbiorczych c.o. wodą sieciową i pokrycia kosztów tego napełnienia. Uzgodnienie
powinno być dokonane w formie protokołu, w którym określona zostaje ilość pobranej
wody sieciowej. Dla węzłów wyposażonych w wodomierze wody uzupełniającej podstawą
rozliczenia będą wskazania wodomierzy.
8. Niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zauważonych wadach lub usterkach w
urządzeniach lub o innych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość rozliczeń, a
także o stwierdzonych przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła oraz o
zakłóceniach i usterkach w pracy instalacji odbiorczych.
§4
Ustalanie ilości ciepła i ciepłej wody
1. Dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 ilość dostarczonej energii cieplnej oblicza
się na podstawie ustalonej powierzchni użytkowej, pomnożonej przez ustaloną stawkę za 1
m².
2. Dla budynków wymienionych w załączniku nr 2 ciepła woda użytkowa będzie dostarczana
zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
§5
Rozliczenie pieniężne
1. W sezonie grzewczym odbiorca, za dostarczone ciepło, reguluje miesięczne opłaty
wysokości ……. zł netto za 1/m² powierzchni użytkowej + obowiązujący w chwili
wystawienia faktury podatek VAT. W przypadku zmiany okresu grzewczego, opłata za 1
m2 powierzchni grzewczej będzie wyliczana proporcjonalnie do ilości dni, w których
dostarczano ciepło.
2. Za dostarczoną ciepłą wodę użytkową odbiorca zapłaci kwotę …… zł netto za 1 m3 +
obowiązujący w chwili wystawienia faktury podatek VAT, na podstawie odczytu
zamontowanego wodomierza w okresie od 1 listopada 2012 r. do dnia 30 września 2013 r.
3. Należność za wystawioną fakturę Odbiorca przeleje na konto Sprzedającego w terminie 14
dni od daty dostarczenia faktury, wystawianej do 10 każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni.
1.
2.
3.
4.
§6
Upusty i bonifikaty należne odbiorcy
Zakłócenia pracy źródła ciepła sieci cieplnej lub węzłów cieplnych powodujące
ograniczenia lub przerwy w dostarczaniu energii cieplnej i ciepłej wody są podstawą do
udzielenia przez sprzedawcę upustów- z wyjątkiem sytuacji w ust.2
Sprzedawca nie udziela upustów w razie:
a) przerw trwających do 5 godzin,
b) zaniku lub obniżenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej;
c) zaniku dostaw energii elektrycznej w danym terenie.
Naliczanie upustów następować będzie w okresie rozliczeniowym.
W przypadku wystąpienia awarii na sieciach cieplnych lub źródle ciepła powodujących
przerwę lub ograniczenie w dostawie energii cieplnej sprzedawca usuwa awarię i
niezwłocznie powiadamia Odbiorcę o przyczynie awarii.
§7
Wstrzymanie dostarczenia ciepła
1. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania dostaw ciepła i ciepłej wody w następujących
przypadkach
a) niezwłocznie po zawiadomieniu odbiorców, w przypadkach gdy występują
warunki stwarzające zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska ;
b) gdy odbiorca samowolnie dokonał zmian w instalacji odbiorczej, powodujący
zwiększony pobór ciepła i pogorszenie warunków dostarczania ciepła do innych
odbiorców;
c) Utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu
sieci ciepłowniczej;
§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa
Energetycznego, przepisy wykonawcze do tego prawa oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory między stronami nie objęte zakresem regulowanym przez Prawo Energetyczne
rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy stronie powodowej.
3. Strony ustalają adresy podane w niniejszej umowie jako adresy ze skutkiem do doręczeń.
4. Sprzedawca i Odbiorca są zobowiązani do wzajemnego, niezwłocznego informowania
o wszelkich zmianach dotyczących statusu prawnego swojej firmy, a także zmianach
dotyczących adresu, numeru konta i banku.
§9
Zmiany umowy i rozwiązanie umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia 30 września 2013 roku.
2. Jeśli niektóre postanowienia niniejszej umowy stałyby się nieważne z powodów
zmiany regulacji prawnych, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy.
Strony zobowiązują się nieważne postanowienia zastąpić nowymi zgodnie z
obowiązującym stanem prawnym.
3. Zmiana umowy wymaga pisemnej formy w postaci aneksu do umowy podpisanego przez
obie strony umowy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Oferta Sprzedawcy
ODBIORCA:
SPRZEDAWCA:
Załącznik Nr 1
do Umowy o Dostarczanie Ciepła
i Podgrzewanie Wody
nr ………………..….
z dnia …….…………
Wykaz budynków:
1. Kotłownia na ul. Warmińskiej 2 w Jedwabnie, ogrzewanie w okresie 7 miesięcy na potrzeby budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy wraz z Remizą Strażacką oraz osiedla przy ul.
Warmińskiej z podziałem na:
- 613,5 m2 – powierzchnia grzewcza pomieszczeń budynku administracyjno-biurowego Urzędu
Gminy,
- 225,5 m2 – powierzchnia grzewcza pomieszczeń Remizy Strażackiej w budynku administracyjno-biurowym
- 1576 m2 – powierzchnia grzewcza bloków komunalnych przy ul. Warmińskiej.
2. Kotłownia na ul. 1 Maja 63 w Jedwabnie obsługująca budynek Gminnego Ośrodka Kultury –
powierzchnia grzewcza 747 m2
3. Kotłownia na ul. Polnej 1A w Jedwabnie obsługująca budynek dydaktyczno-mieszkalny o powierzchni grzewczej 633,5 m2:
- 501,50 m2 – powierzchnia grzewcza lokali mieszkalnych komunalnych
- 132,00 m2 – powierzchnia grzewcza pomieszczeń szkolnych
4. Kotłownia na ul. 1 Maja 2D w Jedwabnie o powierzchni grzewczej 264 m2 z podziałem na:
- 53,30 m2 – powierzchnia lokalu mieszkalnego komunalnego
- 210,70 m2 – powierzchnia grzewcza pozostałych pomieszczeń niewykorzystywanych w budynku,
5. Kotłownia w budynku komunalnym przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie o powierzchni grzewczej 472,5 m2 z podziałem na:
- 208,79 m2 – powierzchnia grzewcza pomieszczeń wykorzystywanych jako przychodnia
- 95,00 m2 – powierzchnia grzewcza pomieszczeń apteki
- 168,71 m2 – powierzchnia grzewcza pomieszczeń mieszkań komunalnych
Załącznik Nr 2
do Umowy o Dostarczanie Ciepła
i Podgrzewanie Wody
nr ………………..….
z dnia …….…………
Wykaz budynków:
1. Kotłownia na ul. Warmińskiej 2 w Jedwabnie, dostarczenie ciepłej wody użytkowej przez cały
okres trwania umowy na potrzeby budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy wraz z Remizą Strażacką oraz osiedla przy ul. Warmińskiej z podziałem na:
- 2 m3 - dostarczenie ciepłej wody użytkowej na potrzeby budynku administracyjno-biurowego
Urzędu Gminy oraz Remizy Strażackiej,
- 50 m3 – dostarczenie ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkańców – lokatorów bloków komunalnych przy ul. Warmińskiej.
Zużycie ciepłej wody użytkowej w ilości 52 m3 jest ilością szacunkową. Faktyczne zużycie ciepłej
wody użytkowej będzie obliczane na podstawie odczytu z zamontowanego wodomierza.
Download