WYKAZ OPINII

advertisement
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia
WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG
WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Lp
Data
złożenia uwagi
1
1.
21.04.2010 r.
Imię i nazwisko,
nazwa jednostki
organizacyjnej i adres
zgłaszającego uwagi
Treść uwagi
2
3
Grupa Tauron
ENION S.A.
Oddział w Krakowie
30-960 Kraków,
ul. Dajwór 27
2.
21.04.2010 r.
Elektrociepłownia
„KRAKÓW” S.A.
31-587 Kraków,
Rozstrzygnięcie
w sprawie rozpatrzenia uwagi
uwaga
uwaga
uwzględniona
nieuwzględniona
4
5
Uwagi
6
Pismo znak: OKR/SR/LG/1195/5177/2010 z 20.04.2010 r.
1. W Rozdziale 4.2.1 Sieć przesyłowa powinno być:
– Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Skawina
– Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Lubocza
– Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Wanda
uwaga
uwzględniona
2. W Rozdziale 4.2.2 Sieć i obiekty średniego napięcia należy
poprawić zdania:
Na terenie Krakowa pracuje 2946 stacji transformatorowych SN/nN
(stan na lipiec 2009 r.), z transformatorami o mocy jednostkowej
najczęściej stosowanej do 630 kVA (stacje wnętrzowe).
W roku 2009 na wniosek Zarządcy trakcji odłączono zasilanie
rezerwowe przedmiotowych stacji.
uwaga
uwzględniona
3. Wszystkie dane podane w Rozdziale 4.2.2. to stan na lipiec 2009r.
uwaga
uwzględniona
4. W Rozdziale 4.2.2 Plany rozwojowe dotyczące sieci
dystrybucyjnej 110 kV:
Rozbudowa stacji 110/15 kV Centrum została już zrealizowana.
Prosimy dopisać następujące inwestycje:
– Uruchomienie linii 110 kV Lubocza-Niepołomice
– Budowa dwutorowej linii kablowej 110 kV Dajwór-Salwator
– Rozbudowa stacji 110/15 kV Dajwór
– Modernizacja stacji 110/15 kV Bieżanów
– Budowa stacji 110/15 kV Kurdwanów
uwaga
uwzględniona
5. W Rozdziale 4.2.2 występuje wiele błędów literowych, część
z nich została zgłoszona na etapie uzgadniania Treście
z projektantem we wrześniu 2009 r.
uwaga
uwzględniona
Pismo znak: WS-295/6430/2010 z 15.04.2010 r.
1. W Rozdziale 3.2.4 Wybór źródła ciepła dla przygotowania ciepłej
wody użytkowej dodać zdanie:
uwaga
uwzględniona
Ad. 1 Uwaga uwzględniona w części dotyczącej kosztów
eksploatacyjnych, stanu technicznego ogrzewaczy gazowych z otwartą
ul. Ciepłownicza 1
Biorąc pod uwagę również inne wyżej wymienione koszty
eksploatacyjne a także stan techniczny ogrzewaczy gazowych
z otwartą komora spalania, które to ogrzewacze występują
powszechnie w wybudowanych do lat 90-tych budynkach
wielorodzinnych oraz politykę rynkową Elektrociepłowni „Kraków”
S.A. i MPEC S.A. w Krakowie w zakresie mocy zamawianej na
potrzeby ciepłej wody użytkowej, łączny koszt przegotowania ciepłej
wody użytkowej przedstawiono na poniższym wykresie.
oraz Rysunek 4a Porównanie łącznego jednostkowego kosztu
przygotowania ciepłej wody użytkowej
częściowo
komorą spalania oraz polityki rynkowej Elektrociepłowni „Kraków” S.A.
i MPEC S.A. w Krakowie.
Uwaga nie uwzględniona w części dotyczącej zamieszczenia wykresu
Rysunek 4a Porównanie łącznego jednostkowego kosztu przygotowania
ciepłej wody użytkowej.
W opracowaniu wskazano na zagrożenia jakie niesie eksploatacja
niesprawnych, przestarzałych gazowych ogrzewaczy ciepłej wody, często
spotykanych w budynkach wielorodzinnych wybudowanych w latach 70tych i 80-tych ubiegłego wieku oraz w latach wcześniejszych. Wskazano
kilka rozwiązań technicznych eliminujących zagrożenia i niedogodności
związane ze spalaniem gazu w urządzeniach z otwartą komorą spalania.
Wymiana urządzeń jest zwykle uzasadniona ekonomicznie. Dla
podkreślenia tego faktu uznano za celowe uzupełnienie Rysunku 4 Koszt
przygotowania ciepłej wody użytkowej o informację dotyczącą
ogrzewacza gazowego o niskiej sprawności.
W tekście wskazano, że przy ocenie rozwiązań należy brać pod uwagę
oprócz kosztu energii również inne koszty eksploatacyjne: przeglądy
kominiarskie, badanie szczelności instalacji gazowej, przeglądy serwisowe,
koszt konserwacji i naprawy oraz amortyzację, bez podawania wartości
liczbowych. Koszty eksploatacji są bardzo zróżnicowane i powinny być
ustalane indywidualnie. Dodatkowo koszty eksploatacji ponoszone są w
odniesieniu do lokalu (mieszkania). Sposób przeliczenie ich na m3 ciepłej
wody nie jest oczywisty i jednoznaczny, wymaga uwzględnienia ilości
osób i sposobu użytkowania. Proponowane przez składającego uwagę
wyliczenie oraz sposób prezentacji danych jest jedną z możliwych
interpretacji zagadnienia, dlatego nie uwzględniono uwagi w tej części.
Opracowanie uzupełniono o informację o programie zwiększenia dostaw
ciepła na cele ciepłej wody użytkowej dla odbiorców systemu
ciepłowniczego, realizowanym przez ECK S.A. i MPEC S.A od 2004 r.
2. Wnioskuje o przyjęcie Scenariusza 2 „poprawa efektywności
energetycznej” jako wiodącego oraz Scenariusza 4 jako
uzupełniającego, zmieniając jednocześnie jego nazwę na
„uzupełniające system wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w
źródłach rozproszonych wykorzystujących energię odnawialną”.
uwaga
uwzględniona
częściowo
Ad. 2 Uwaga uwzględniona w części dotyczącej zmiany nazwy
Scenariusza 4.
Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej przyjęcia Scenariusza 2
„poprawa efektywności energetycznej” jako wiodącego oraz Scenariusza 4
jako uzupełniającego.
W opracowaniu wskazano cele planowania i organizacji zaopatrzenia
gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, które określono
w nawiązaniu do Strategii Rozwoju Miasta, przy uwzględnieniu
uwarunkowań zewnętrznych i lokalnych oraz priorytetów polityki
energetycznej państwa. Przedstawiono cztery scenariusze zaopatrzenia
gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Analiza wykazała,
że tylko Scenariusz 4 spełnia założone cele. Wyznaczone cele i sposób ich
realizacji określony w Scenariuszu 4 zostały pozytywnie ocenione przez
organy opiniujące. Nie zostały zakwestionowane przez inne
zainteresowane strony w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu.
Powyższe przesłanki zadecydowały o nie uwzględnieniu uwagi w tej
części.
Scenariusz 4 jest scenariuszem rozszerzającym zakres działań ujętych
w scenariuszu 2, takich jak ograniczenie oddziaływania systemów
energetycznych na środowisko i poprawa efektywności energetycznej,
o działania sprzyjające wykorzystaniu energii odnawialnej, w tym
w wysokosprawnych rozproszonych źródłach energii elektrycznej i ciepła.
W Scenariusz 4 sieć ciepłownicza pozostaje podstawowym źródłem ciepła
dla odbiorców zlokalizowanych w obszarach gęstej zabudowy. Scenariusz
będzie realizowany w warunkach konkurencyjnych, o wyborze przez
odbiorców źródła ciepła i energii elektrycznej zadecydują przesłanki
ekonomicznej.
Słowo „alternatywny” ma dwa znaczenia:
a) „dopuszczający jedną z dwóch możliwości”
b) „inny od tego co tradycyjne i oficjalnie uznawane”
W nazwie Scenariusza 4 określenie „alternatywny” użyto w drugim
znaczeniu, dla podkreślenia odmienności od systemów dotychczas
stosowanych. Dla uniknięcia niejednoznaczność zmieniono nazwę
Scenariusza 4 na „uzupełniający system wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła w źródłach rozproszonych wykorzystujących energię odnawialną”.
ZAŁĄCZNIKI:
- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie
Download