Umowa sprzedaży

advertisement
Zał. Nr 2
Wzór umowy
Umowa sprzedaży
zawarta w dniu ...........2012 roku w Bydgoszczy pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy z siedzibą przy ul.
Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000002360, NIP 554-22-35-340, reprezentowanym przez Dyrektora– mgr inż. Jarosława
Cegielskiego, zwanym dalej Sprzedawcą,
a
…………………………………………………………………………………………………...
adres
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez
.....................................................................................................................................
zwanym dalej Kupującym
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż: aparatury medycznej, urządzeń i sprzętu *
…………………………., stanowiących wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
w Bydgoszczy.
§2
Sprzedawca oświadcza, iż stosownie do treści art. art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15.04. 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm) uzyskał zgodę
podmiotu, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na zbycie
ruchomości, stanowiących jego aktywa trwałe.
§3
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje mienie ruchome, o którym mowa w § 1 umowy
za cenę ............................złotych (słownie: ........................................00/100 złotych).
2. Cena sprzedaży została uzyskana w wyniku przeprowadzonego przetargu w trybie
art. 70 1 - 70 5 kodeksu cywilnego.
3. Cena zostanie zapłacona przez Kupującego jednorazowo, nie później niż do dnia ………r.
§4
1. Sprzedawca oświadcza, iż sprzedawane ruchomości są w całości używane, są sprawne
i nie posiadają żadnych nieujawnionych wad fizycznych.
2. Sprzedawca oświadcza, iż sprzedawane ruchomości stanowią jego własność i nie są
obciążone prawami osób trzecich.
3. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się ze stanem sprzedawanych ruchomości i nie zgłasza
żadnych zastrzeżeń co do ich pracy, wyglądu oraz jakości, którą ocenia jako
zadowalającą.
§5
1. Wydanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w dniu zapłaty ceny.
2. Wraz ze zbywanymi ruchomościami Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie
dokumenty potrzebne do korzystania z ruchomości, będące w jego posiadaniu, w
szczególności instrukcje, opisy, atesty, świadectwa homologacji itp. Sprzedawca
zobowiązuje się także – w razie potrzeby – niezwłocznie udzielić informacji Kupującemu
o właściwościach i zasadach działania ruchomości oraz wyjaśniać wątpliwości związane z
korzystaniem z nich lub ich funkcjonowaniem.
3. Wydanie przedmiotu umowy wraz z dokumentami, o których mowa powyżej w ust. 2,
nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez upoważnionych
przedstawicieli Stron umowy.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu
cywilnego.
§8
Spory wynikłe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy rozpoznawać będzie
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
§9
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
SPRZEDAWCA
* niepotrzebne skreślić
KUPUJĄCY
Download