Proces - jurasza.pl

advertisement
UMOWA
NR SU/K/…-I/....../00W
zawarta w dniu……..00.20.. r.
pomiędzy:
Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy (85-094), przy ul. M. Skłodowskiej –
Curie 9, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003581,
NIP 554-22-31-069 zwanym dalej “Kupującym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora - ……………………………..
a
………………………………………………….………………
z
ul. ………………………………nr ……lok……, wpisanym do:
siedzibą
w
…………………
(00-000)
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………….., ….. Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: …………….., NIP …………………. REGON: …………………
(alternatywnie)
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta ………….……………..pod
numerem ewidencyjnym ……...………., NIP ……..………………. REGON: ………………………………………………………
zwanym dalej „Sprzedawcą” reprezentowanym przez:
............................................................................................................................................................
W rezultacie przeprowadzonego postępowania na podstawie § 6 Regulaminu Zamówień Publicznych
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz.1020) została zawarta
umowa o następującej treści:
1.
§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa ________________.
2.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w ofercie cenowej Sprzedawcy
z dnia ________________ r., stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
3.
Sprzedawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wszelkie wymogi techniczne oraz posiada
wszelkie atesty, zgody i pozwolenia, które umożliwiają korzystanie z niego w celu, dla którego
jest przeznaczony. Ponadto Sprzedawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest jego własnością
i jest wolny jest od jakichkolwiek wad fizycznych czy praw osób trzecich.
1.
§2
Ustalono następujące ceny jednostkowe brutto:
L.p.
Nazwa produktu
Ilość
Cena jedn.
brutto
Wartość
brutto
1.
1
Łączna
wartość
2.
3.
4.
5.
6.
Całkowita cena stanowi kwotę ______ zł (słownie: ______________________) złotych brutto.
Zapłata będzie dokonana przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
podany w fakturze VAT w terminie ______ dni od dnia doręczenia faktury Kupującemu, przy czym
faktura może być wystawiona wyłącznie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
wskazanego w §3 ust. 3 umowy, którego kopia stanowić będzie załącznik do faktury.
Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Sprzedawca może żądać od Kupującego wyłącznie
odsetek umownych w wysokości 4,33 % w stosunku rocznym.
Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia zaliczanie wpłat dokonywanych przez
Kupującego będzie następować w pierwszej kolejności na należność główną, a po jej zaspokojeniu
na należności uboczne.
§3
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko
terminie _____ dni od dnia złożenia zamówienia i podpisania umowy. Miejscem dostawy
przedmiotu umowy jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy,
ul. M. Skłodowskiej - Curie 9, 85 - 094 Bydgoszcz.
2. Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron lub innego dokumentu właściwego dla
Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu w odniesieniu do
całości lub części przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia, że dostawa przedmiotu umowy
jest niekompletna i/lub przedmiot umowy jest wadliwy i/lub niezgodny z niniejszą umową.
W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się usunąć stwierdzone nieprawidłowości i ponowić
dostawę w terminie 2 dni od daty odmowy odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego.
3. Strony postanawiają, iż wraz z dostawą przedmiotu umowy Sprzedawca wyda Kupującemu
oryginały wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem umowy, w szczególności:
1) wszelkie atesty i certyfikaty dotyczące przedmiotu umowy,
2) instrukcję obsługi w języku polskim,
3) dokumenty udzielonych gwarancji (Sprzedawca przenosi na Kupującego uprawnienia
z tytułu gwarancji), na okres _______ lata. Kupujący zastrzega sobie prawo odmowy podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego, określonego w ustępie 3 niniejszego paragrafu, w przypadku
stwierdzenia, iż dokumenty związane z przedmiotem umowy nie zostały wydane lub zostały
wydane w stanie niekompletnym.
4. Strony postanawiają, iż ewentualne reklamacje z tytułu jakości i ilości przedmiotu umowy opisanego
w §1 będą składane przez Kupującego w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu na nr faksu
Sprzedawcy ____________________ a Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany lub naprawy
(względnie uzupełnienia ilości) wadliwego przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
§4
1. Sprzedawca zobowiązuje się, że bez zgody Kupującego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności: nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy, nie
udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją
umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub
adwokata, nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych
z realizacją niniejszej umowy.
2. Strony postanawiają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
2
określonych w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę
umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto określonej w §2 ust. 2 umowy. Kupujący
zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kary umownej,
do górnej granicy wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym.
1.
2.
§5
W przypadku opóźnienia dostawy przedmiotu umowy, a także w przypadku opóźnienia
w załatwieniu reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Kupującego kary
umownej w wysokości 0,5% całkowitej ceny brutto określonej w §2 ust. 2 umowy, za każdy dzień
opóźnienia.
W przypadku gdyby oświadczenia i zapewnienia Sprzedawcy złożone na podstawie postanowień
§1 ust. 3 niniejszej umowy (którekolwiek z nich lub wszystkie łącznie) okazały się niezgodne
z prawdą a także w przypadku, gdy opóźnienia, o których mowa w ustępie powyższym niniejszego
paragrafu, przekroczyły 3 dni, Kupujący, poza uprawnieniem wskazanym w ustępie powyżej
będzie dodatkowo uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym oraz naliczenia dodatkowej kary umownej w wysokości 20% całkowitej ceny
brutto określonej w §2 ust. 2 umowy.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Oferta cenowa z dnia ________ r., będąca załącznikiem do niniejszej umowy stanowi jej integralną
część, z tym, że w przypadku sprzeczności postanowień oferty i niniejszej umowy postanowienia
niniejszej umowy będą miały pierwszeństwo i wiązać będą strony z wyłączeniem odpowiednich
postanowień załącznika.
§8
Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwiać
polubownie. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w ciągu 14 dni od dnia wezwania
jednej ze stron do polubownego załatwienia powstałego sporu, właściwym do rozpoznania sporu
z umowy jest właściwy rzeczowo Sąd powszechny siedziby Kupującego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
KUPUJĄCY
SPRZEDAWCA
3
Download