UMOWA KUPNA

advertisement
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY
Umowa zawarta w dniu _ _._ _.201 _ r. w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pomiędzy:
Sprzedającym _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, pesel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
zamieszkałym ul. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _-_ _ _ miejscowość _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dowód seria _ _ _ numer _ _ _ _ _ _
a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, pesel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, zamieszkałym ul. _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _, _ _-_ _ _ miejscowość _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dowód seria _ _ _ numer _ _ _ _ _ _
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: marka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ model _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ pojemność _ __ _ _ _ _ _ rok produkcji _ _ _ _ nr nadwozia _ _ _ _ _ _ _ _ __ __
__ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ nr rejestracyjny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność,
jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, i że nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również
przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: _ _._ _ _ .zł (słownie: _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ złotych).
§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej
umowy na kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający
kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór ww. pojazdu.
§5
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
§6
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w
tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. W razie powstania ewentualnych sporów na
tle niniejszej umowy Sądem stosownym do ich rozstrzygania będzie miejscowo i
rzeczowo właściwy Sąd z siedzibą zgodną z miejscem zamieszkania kupującego.
§7
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
.......................................................
Sprzedający
.......................................................
Kupujący
Download