W razie konieczności wymiany rzeczy na te wolne od wad, kupujący

advertisement
PORADY PRAWNE
BUSINESS CENTRE CLUB
Uprawnienia kupującego z rękojmi
za wady przedmiotu sprzedaży
Zawierając umowę sprzedaży, sprzedawca zobowiązany jest wydać kupującemu
rzecz o odpowiedniej jakości i odpowiednich właściwościach. Będą to te właściwości
i taka jakość, których w danej sytuacji kupujący ma prawo spodziewać od nabywanej
rzeczy. W przypadku gdy okaże się, że sprzedana rzecz była obarczona wadą
zmniejszającą w jakikolwiek sposób jej wartość lub użyteczność, kupującemu
przysługiwać będą pewne uprawnienia, mające na celu ochronę jego interesów.
Instrumentem ochrony tego interesu są m.in. przepisy o rękojmi za wady.
Art. 556-576 KC, odnoszące się do odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej znajdują obecnie dużo mniejsze zastosowanie ze
względu na fakt, że wyłączono z pod ich stosowania sprzedaż konsumencką.
Wyłączenie to sprawiło, że przepisy te pozostają aktualne dla stosunków sprzedaży
innych niż te, które kumulatywnie spełniają trzy warunki:

Kupującym jest osoba fizyczna,

Przedmiotem sprzedaży jest rzecz ruchoma, nabywana w celu
niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową,

Sprzedawcą jest profesjonalista, dokonujący sprzedaży w zakresie
działalności przedsiębiorstwa,
We wszelkich pozostałych wypadkach sprzedawca odpowiada za wady
rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów o
rękojmi, zawartych w Kodeksie
Cywilnym.
W przypadku ziszczenia się uregulowanych w Kodeksie cywilnym przesłanek
odpowiedzialności z tytułu rękojmi, kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży
lub żądać kolejno: obniżenia ceny, dostarczenia rzeczy wolnych od wad, bądź
usunięcia tychże wad.
Odstąpienie od umowy następuje w drodze złożenia przez kupującego
oświadczenia woli (może być w dowolnej formie, chyba że umowa byłą na piśmie
lub w innej formie szczególnej). Z odstąpieniem od umowy łączy się obowiązek
kupującego zwrotu rzeczy dotkniętej wadą oraz obowiązek sprzedawcy zwrotu
zapłaconej ceny. Bardzo ważne jest to, że odstąpienie od umowy sprzedaży nie
będzie skuteczne jeżeli sprzedawca niezwłocznie rzecz wymieni lub usunie wady.
Odstąpienie od umowy podlega tego typu ograniczeniom tylko jednokrotnie, z tym
jednak wyjątkiem gdy kolejne zgłaszane wady będą nieistotne.
Art. 565 KC normuje nie jako ograniczone prawo odstąpienia, znajdujące
zastosowanie w sytuacji w której wadami dotknięte są tylko niektóre spośród
sprzedanych rzeczy. Uprawnienie do odstąpienia od umowy odnosi się w takim
przypadku wyłącznie do tych rzeczy, o ile tylko da się je bez szkody odłączyć od
reszty. Zgodnie z art. 562 KC, kupujący może odstąpić od umowy także co do części
rzeczy, które mają być dostarczone później, jeżeli wcześniejsza partia była wadliwa, a
sprzedawca, mimo żądań kupującego, nie dostarczył takiej samej ilości rzeczy
wolnych od wad.
W stosunku do żądania obniżenia ceny wskazać należy iż, obniżenie ceny
następuje w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy zmniejsza się w związku z
posiadanymi przez nią wadami.
Kolejno, żądanie dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości
rzeczy wolnych od wad odnosi się wyłącznie do rzeczy oznaczonych co do gatunku czyli takich rzeczy, które oznaczone są według cech rodzajowych, właściwych dla
większej liczby przedmiotów (np. kilogram śrub, paleta książek itp.).
Żądanie
wymiany może zostać również ograniczone do określonego elementu rzeczy.
W razie konieczności wymiany rzeczy na te wolne od wad, kupujący może
żądać od sprzedawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
Żądanie usunięcia wady odnosi się wyłącznie do rzeczy oznaczonych co do
tożsamości - czyli takie, które oznaczone są według cech indywidualnych,
właściwych tylko dla jednego przedmiotu - gdy sprzedawcą był ich wytwórca. Ma
więc zastosowanie znacznie ograniczone. Należy zaznaczyć tu jednak, że kupujący
zobowiązany jest wyznaczyć wytwórcy „odpowiedni czas”, uwzględniający jego
możliwości. Dopiero po jego bezskutecznym upływie aktualizuje się możliwość
odstąpienia od umowy.
Opracował:
Karol Kruk
Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy
e-mail: [email protected]
Download