Regulamin korzystania z rękojmi przy zakupie roślin Niniejszy

advertisement
Regulamin korzystania z rękojmi przy zakupie roślin
Niniejszy Regulamin korzystania z rękojmi określa zasady korzystania z rękojmi przez
Klientów Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego BRZEZNA sp. z o.o., z siedzibą w Brzeznej 1,
33-386 Podegrodzie
Definicje pojęć:
1. Sprzedawca oznacza Sadowniczy Zakład Doświadczalny Brzezna sp. z o.o. Brzezna 1, 33386 Podegrodzie.
2. Kupujący oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą rośliny (materiał
siewny) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Roślina oznacza materiał siewny tj. rośliny lub ich części przeznaczone do siewu,
sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin, w tym z
zastosowaniem metod biotechnologii.
§1 Zakres odpowiedzialności
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli roślina nie ma
właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego oraz co do uzgodnionej wagi,
jakości i wielkości roślin (wady fizyczne).
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych roślin.
3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący
wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy lub wydania rośliny.
4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności za wady roślin powstałe poprzez
opóźnienie w odbiorze rośliny przez kupującego.
5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały
po wydaniu roślin.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady ukryte roślin, jeśli ujawnią w ciągu 3 miesięcy
od zakupu roślin.
§ 2 Zgłoszenie wady
1. Kupujący jest obowiązany do zbadania roślin w chwili odbioru z magazynu sprzedawcy
lub w chwili odbioru od przewoźnika (kuriera) lub Poczty Polskiej.
2. W przypadku stwierdzenia przez kupującego wady fizycznej powinien on poinformować
sprzedawcę w chwili odbioru, jeżeli odbiór roślin ma miejsce w siedzibie sprzedawcy, a
przy odbiorach realizowanych za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) lub Poczty
Polskiej, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia doręczenia przesyłki.
3. Jeżeli rośliny zostały dostarczone kupującemu za pośrednictwem przewoźnika (kuriera)
lub Poczty Polskiej, to w przypadku dostrzeżenia uszkodzeń przesyłki powinien zostać
sporządzony protokół szkody sporządzony w obecności osoby reprezentującej firmę
kurierską oraz kupującego.
4. W przypadku skorzystania z usług przewoźnika zastrzeżenia dotyczące jego działalności
powinny być kierowane bezpośrednio do niego. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za działanie lub zaniechania spowodowane przez przewoźnika.
5. Zgłoszenia wad przyjmowane są pisemnie lub telefonicznie. Telefonicznie składane,
reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu dwóch dni pisemnie (listownie, faxem lub
e-mailem).
§ 3 Uprawnienia kupującego
1. Jeżeli sprzedana roślina ma wady, o których mowa w § 1 ust. 1 kupujący może żądać
dostarczenia zamiast roślin wadliwych takiej samej ilości zamówionych roślin wolnych
od wad.
2. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie roślin sprzedanych ma nastąpić
partiami, a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy
wadliwych takiej samej ilości roślin wolnych od wad, kupujący może od umowy odstąpić
co do partii roślin, które mają być dostarczone później.
§ 4 Zwrot roślin
1. Zwrot roślin, które zostały odebrane przez kupującego lub dostarczone do kupującego,
może nastąpić jedynie w przypadku wydania roślin posiadających wady, o których mowa
w § 1 ust. 1.
2. Koszty transportu i inne koszty związane ze zwrotem obciążają kupującego. Zwrot roślin
następuje na ryzyko kupującego. Sprzedawca zwróci kupującemu koszty transportu
związane ze zwrotem roślin, o ile zwrot wynika z wady rośliny, za którą sprzedawca
ponosi odpowiedzialność.
§4 Utrata uprawnień
Utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zawiadomił sprzedawcy o
dostrzeżonej wadzie w terminie określonym w § 2 ust. 1, a w wypadku wady ukrytej utrata
uprawnień następuje, jeżeli kupujący nie zawiadomił sprzedawcy o wadzie niezwłocznie po jej
wykryciu, jednak nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania rośliny.
§ 5 Obowiązki kupującego za przy dochodzeniu roszczeń przez osoby trzecie
1. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy
sprzedanej (wady prawne), obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę
i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała
orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z
tytułu rękojmi za wadę prawną.
2. Jeżeli z powodu wady prawnej sprzedanej rośliny kupujący jest zmuszony wydać rośliny
osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia
sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że kupujący wiedział, iż
prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.
§ 6 Wygaśnięcie uprawnień za wady prawne roślin
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanych roślin wygasają z upływem sześciu
miesięcy od chwili, wydania rośliny.
§ 7 Wyłączenie stosowania przepisów KC
1. W sprawach dotyczących wad sprzedanych roślin zastosowanie mają wyłącznie przepisy
niniejszego regulaminu.
2. Wyłączone jest stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej (art. 556 i n. Kodeksy Cywilnego).
Download