Umowa Kupna Sprzedaży

advertisement
……………………………………………………………
(miejsce, data zawarcia umowy)
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
zawarta w dniu jw. pomiędzy:
Panem/ią……………………………………………………………………………………………………………..
zam. …………………………………………………………………………………………………………………..
legitymującym/cą się dowodem osobistym …………………………………………………………………….
(seria i numer dowodu osobistego)
zwanym dalej: “Sprzedawcą”
a
Panem/ią……………………………………………………………………………………………………………..
zam. …………………………………………………………………………………………………………………..
legitymującym/cą się dowodem osobistym …………………………………………………………………….
(seria i numer dowodu osobistego)
zwanym dalej: “Kupującym”
§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje ……………………………………………………………………,
(określić rzeczy będące przedmiotem umowy)
zwaną/nymi dalej Rzeczą.
Sprzedawca oświadcza, że Rzecz stanowi jego własność i nie jest obciążona prawami na rzecz osób
trzecich.
§2
1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za Rzecz cenę brutto w wysokości …………………………….
(słownie:……………………………………………………………………) złotych.
2. Zapłata ceny brutto przez Kupującego nastąpiła gotówką/przelewem‫ ٭‬w dniu ………………..**
3. Wszystkie koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym podatek od czynności
cywilnoprawnych ponosi ……………………………………………..
(która ze stron).
§3
Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór Rzeczy.
*niepotrzebne skreślić
** w przypadku dokonania zapłaty w formie przelewu, należy do umowy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu
2
§4
Sprzedawca udzieli Kupującemu wszystkich niezbędnych informacji o stosunkach prawnych
i faktycznych dotyczących Rzeczy. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty
dotyczące Rzeczy, niezbędne do prawidłowego korzystania z niej.
§5
Kupujący zbada Rzecz w ciągu…………………….. dni od daty jej otrzymania i złoży reklamację w
przypadku stwierdzenia wad Rzeczy w terminie……………………………. dni od daty jej otrzymania.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym
do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd
……………………………………………………..
§7
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
______________________
______________________
Sprzedawca
Kupujący
Oświadczenie sprzedającego:
Oświadczam, że Rzecz/Rzeczy: …………………………………………………………………………………,
(nazwa sprzętu)
Którą/e zgodnie z ww umową kupna-sprzedaży z dnia ……………………sprzedałem Pan/u/i…………...
…………………………………………………….zam………………………………………..............................
nie została/y nabyta/y w ciągu ostatnich siedmiu lat z wykorzystaniem dotacji krajowej
i wspólnotowej*
………………………………………
(data i podpis sprzedawcy)
*przez dotację krajową lub wspólnotową uznaje się publiczne środki pieniężne uzyskane na zasadach niekomercyjnych
Oświadczenie kupującego:
Oświadczam, że cena Rzeczy……………………………………………………………………………………,
(nazwa sprzętu)
którą/e zgodnie z ww umową kupna-sprzedaży z dnia……………….. nabyłem od
Pan/a/i…………………………………. zam. ……………………………………………………………………...
nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu oraz, że sprzęt
posiada właściwości techniczne niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia i spełnia obowiązujące normy
i standardy.
…………………………………………….
(data i podpis kupującego)
Download
Study collections